Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1255. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1256. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku
1257. Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
1258. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
1259. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1260. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih

BANKA SLOVENIJE

1261. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1262. Dodatek št. 9 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

OBČINE

Cankova

1263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cankova

Črnomelj

1264. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku

Divača

1265. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2013

Grosuplje

1266. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014
1267. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013
1268. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
1269. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2225/5, k.o. 1783 Grosuplje – naselje

Jesenice

1270. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2012

Laško

1271. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
1272. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško
1273. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za obrtni objekt s stanovanjem

Ljutomer

1274. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje za del območja EUP LJ 32

Mokronog-Trebelno

1275. Odlok o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2014
1276. Odlok o turistični taksi v Občini Mokronog - Trebelno
1277. Odlok o razglasitvi Toplarja na Posestvu Pule za kulturni spomenik lokalnega pomena
1278. Odlok o spremembi Odloka o poslovanju in trženju sejma v Mokronogu
1279. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1280. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1281. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Slovenska Bistrica

1282. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik
1283. Pravilnik o dodelitvi denarno socialnih pomočeh
1284. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1285. Sklep o ustanovitvi statusa javno dobro

Škocjan

1286. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2012

Škofljica

1287. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2012
1288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

Trebnje

1289. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1290. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1291. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1292. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Zreče

1293. Cenik daljinskega ogrevanja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti