Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013, stran 4018.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji 11. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 100/11 in 83/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |  v evrih|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      |  Proračun|
|                          | leta 2013|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 9.172.117|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 7.083.397|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 5.632.777|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 4.790.571|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  627.506|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  214.700|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              | 1.450.620|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  501.832|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   3.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   40.600|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   42.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  863.188|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   10.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   10.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   50.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   50.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 2.028.720|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  487.573|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.541.147|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 12.763.476|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 2.810.960|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  493.175|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   76.980|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      | 1.972.801|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   39.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |  229.004|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 3.215.112|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  263.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         | 2.192.823|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  138.366|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  620.423|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 6.651.035|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 6.651.035|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   86.369|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   60.979|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   25.390|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI | –3.591.359|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |in naložb                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja     |     0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |  106.670|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  106.670|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  106.670|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –3.698.029|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        – |      |
|   |ali 0 ali +                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –106.670|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   | 3.591.359|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         | 3.698.029|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo   –ali 0 ali |      |
|   |+                      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 100/11 in 83/12) se drugi in tretji odstavek 6. člena spremenita tako, da se glasita:
»Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni okvir v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, tj. pred podpisom pogodbe občina prejela Odločbo za sofinanciranje projektov s strani Kohezijskih skladov.«
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 100/11 in 83/12) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-04/2013
Škofljica, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti