Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1266. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014, stran 3990.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 01/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Grosuplje (v nadaljevanju: občina) za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2014 določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |   Proračun|
|   |                     |     2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  24.952.841|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  15.700.206|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  12.140.078|
+------+------------------------------------------+-------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        |  10.098.208|
+------+------------------------------------------+-------------+
|703  |Davki na premoženje            |  1.570.870|
+------+------------------------------------------+-------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   471.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.560.128|
+------+------------------------------------------+-------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od     |  1.926.960|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|711  |Takse in pristojbine           |    12.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|712  |Denarne kazni               |    33.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |   134.550|
+------+------------------------------------------+-------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |  1.453.618|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.434.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |    65.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in      |  1.369.600|
|   |nematerialnega premoženja         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  7.818.035|
+------+------------------------------------------+-------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih       |  2.644.681|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|741  |Prejeta sred. iz državnega proračuna iz  |  5.173.354|
|   |sredstev proračuna EU           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  28.014.128|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.166.401|
+------+------------------------------------------+-------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim     |   893.680|
+------+------------------------------------------+-------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost|   145.034|
+------+------------------------------------------+-------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve       |  2.865.337|
+------+------------------------------------------+-------------+
|403  |Plačila domačih obresti          |   109.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|409  |Rezerve                  |   153.350|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.451.244|
+------+------------------------------------------+-------------+
|410  |Subvencije                |   203.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom |  3.914.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in  |   989.174|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |  1.344.470|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  17.047.533|
+------+------------------------------------------+-------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  17.047.533|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESICIJSKI TRANSFERI          |   348.950|
+------+------------------------------------------+-------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in    |   181.950|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim   |   167.000|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ|  –3.061.287|
|   |(I.-II.)                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA |    16.100|
|   |KAPITAL. DELEŽEV             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA   |    16.100|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |    14.970|
+------+------------------------------------------+-------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije     |    1.130|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   249.600|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   249.600|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|440  |Dana posojila               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb  |   249.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova     |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |   –233.500|
|   |SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE             |  1.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  1.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|500  |Domače zadolževanje            |  1.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA           |   625.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   625.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|550  |Odplačila domačega dolga         |   625.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  –2.419.887|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   874.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |  3.061.287|
|   |IX.=-III.)                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |       |
|   |12. 2013                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |(9009 Splošni sklad za drugo)       |  2.419.887|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni načrt je razdeljen na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto (PPK4).
4. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)
Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki tudi:
1) vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje proračunskih postavk, označenih z oznako LS (lastna sredstva);
2) požarna taksa, ki se uporablja za financiranje prostovoljnih gasilskih društev preko Občinske gasilske zveze Grosuplje v okviru posebej za to planirane proračunske postavke.
Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili porabljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.
Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto, in sicer na postavkah z oznako LS.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe (določene s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov) v posebnem delu proračuna.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa določa računovodska služba glede na vsebino poslovnega dogodka in predpisanega kontnega načrta.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz tretjega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih kontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer tako, da prerazporeja pravice porabe med proračunskimi postavkami v okviru celotnega finančnega načrta krajevne skupnosti. Prerazporeditev se izvede na podlagi dokumentov, ki jih predsednik krajevne skupnosti izstavi na enak način, kot je to določeno za župana v četrtem odstavku tega člena.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah sprejetega proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2014 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih v višini, ki ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2014 do višine 80 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, prevzetih v letu 2014, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 30 % obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo:
– za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in
– za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika v letih, ko zapadejo in v načrtu razvojnih programov.
7. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov krajevnih skupnosti)
Za sklenitev pravnega posla vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa krajevna skupnost, mora krajevna skupnost predhodno pridobiti pisno soglasje župana.
8. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Grosuplje)
Za sklenitev pravnega posla v zvezi z investicijskim vlaganjem vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa javni zavod, katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Grosuplje, mora javni zavod predhodno pridobiti pisno soglasje župana.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika (župan, oziroma v primeru krajevnih skupnosti predsednik sveta) lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov v skladu s sprejetim občinskim proračunom oziroma največ do 20 % vrednosti posameznega projekta. V primeru, da se vrednost projekta spremeni za več kot 20 %, pa je potrebno spremeniti investicijsko dokumentacijo, ki jo mora potrditi občinski svet, ki hkrati potrdi tudi spremembo vrednosti projekta v načrtu razvojnih programov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 8.350,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 7.000 EUR za posamezen primer odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene (nove proračunske postavke), ki so nujno potrebni in za katere v proračunu niso zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Kot dolgovi iz prejšnjega stavka se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
13. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine)
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za nepremičnine v posamični vrednosti nad 20.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za nepremičnine v posamični vrednosti do 20.000,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
14. člen
(obseg zadolževanja občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 1.500.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V primeru začasnega financiranja Občine Grosuplje v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2014.
Št. 4100-0001/2013
Grosuplje, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti