Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1261. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, stran 3983.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 81/11, 93/11, 68/12, 84/12, 106/12 in 16/13) se besedilo druge alineje prvega odstavka poglavja 1 spremeni tako, da se glasi:
"– Smernico Evropske centralne banke z dne 20. marca 2013 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (ECB/2013/4) in njenimi spremembami."
2. V točki 4 (A) se pred prvim odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
"V primeru neskladja med drugimi določbami tega sklepa in določbami točke 4 (A) veljajo določbe točke 4 (A)."
3. Za tretjim stavkom zadnjega odstavka v alineji (j) točke 5.1.2.1 se doda nov stavek, ki se glasi: "Banka Slovenije lahko od nasprotne stranke kadarkoli zahteva, da zagotovi vse listine v zvezi z bančnim posojilom."
4. V točki 5 (A) se pred prvim odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
"V primeru neskladja med drugimi določbami tega sklepa in določbami točke 5 (A) veljajo določbe točke 5 (A)."
5. Za zadnjim odstavkom točke 5 (A) se doda nov odstavek, ki se glasi:
"Za namen točke 5 (A). 5 tega sklepa se Irska, Helenska republika in Portugalska štejejo za države članice euroobmočja, ki izpolnjujejo program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada."
6. Besedilo točke 5 (A). 3 se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Nasprotna stranka v zavarovanje terjatev Eurosistema ne sme predložiti nekritih bančnih obveznic z jamstvom osebe javnega sektorja iz EGP, ki je upravičena do odmerjanja davkov, ki jih je izdala sama, ali takšnih obveznic, izdanih s strani pravne osebe, s katero je nasprotna stranka v tesni povezavi, če bi s tem presegla nominalno vrednost teh obveznic, predloženih v zavarovanje terjatev Eurosistema na dan 3. 7. 2012.
V izjemnih primerih lahko Svet ECB za obdobje največ treh let odloči o začasnem odstopanju od zahteve iz prejšnjega odstavka. Prošnji za odstopanje mora nasprotna stranka priložiti načrt financiranja, v katerem prikaže, na kakšen način bo najpozneje v treh letih po odobritvi odstopanja prenehala uporabljati nekrite bančne obveznice iz prejšnjega odstavka.
Določbe te točke veljajo do 28. 2. 2015."
7. Besedilo točke 5 (A). 4 se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
"Tržni dolžniški instrumenti, ki so denominirani v britanskih funtih, ameriških dolarjih ali japonskih jenih, se štejejo kot primerno finančno premoženje za zavarovanje operacij denarne politike, če izpolnjujejo vse ostale kriterije primernosti iz točke 5.1.1 tega sklepa, razen kriterija iz točke 5.1.1.8 glede valute denominacije v eurih, in če sta hkrati izpolnjena tudi naslednja pogoja: (i) izdani so v euroobmočju, kjer se tudi vodijo oziroma poravnavajo; in (ii) izdajatelj je ustanovljen v državi članici EGP.
Tržni dolžniški instrumenti, opisani v prejšnjem odstavku, s kuponi, ki so vezani na eno samo obrestno mero na denarnem trgu v valuti, v kateri so denominirani, ali na indeks inflacije za zadevno državo, pri katerih izplačilo oziroma natekanje ni vezano na vnaprej določen razpon referenčnega indeksa (ang. discrete range) oziroma katerega višina ni že vnaprej omejena (ang. range accrual in ratchet) ali ne vsebujejo podobnih kompleksnih struktur, prav tako predstavljajo primerno zavarovanje za terjatve Eurosistema.
ECB lahko po odobritvi Sveta ECB na svoji spletni strani (www.ecb.europa.eu) objavi seznam drugih sprejemljivih referenčnih obrestnih mer v tuji valuti, poleg tistih iz prejšnjega odstavka.
Za dolžniške instrumente iz te točke se uporablja dodaten odbitek pri vrednotenju v višini (a) 16 % pri premoženju, denominiranem v britanskih funtih in ameriških dolarjih, ter (b) 26 % pri premoženju, denominiranem v japonskih jenih.
Banka Slovenije lahko od nasprotne stranke zahteva, da dolžniške instrumente iz te točke v času izplačila denarnih tokov izloči iz sklada finančnega premoženja."
8. Za točko 5 (A). 4 se doda nova točka 5 (A). 5, ki se glasi:
"5 (A). 5 ZAČASNI ODLOG GLEDE BONITETNEGA PRAGA ZA NEKATERE TRŽNE INSTRUMENTE
Minimalne zahteve Eurosistema glede bonitetnega praga za tržno finančno premoženje, določene v točki 5.3.1 tega sklepa, se ne uporabljajo za tržne dolžniške instrumente, ki so jih izdale ali zanje v celoti jamčijo institucionalne enote centralnih ravni držav članic euroobmočja, kjer poteka program Evropske unije/Mednarodnega denarnega sklada, razen če Svet ECB odloči, da zadevna država članica ne izpolnjuje pogojev finančne podpore in/ali makroekonomskega programa.
Za tržne dolžniške instrumente, ki jih je izdala ali zanje v celoti jamči institucionalna enota centralne ravni Helenske republike, se uporabljajo sledeči posebni odbitki:
+-------------------+-------------------------------------------+
|   Preostala   |     Grške državne obveznice     |
| zapadlost (leta) +------------------------+------------------+
|          |Odbitki pri instrumentih|   Odbitki   |
|          |   s fiksnim ali   |pri brezkuponskih |
|          | variabilnim kuponom  |  instrumentih  |
+-------------------+------------------------+------------------+
|    0–1    |     15,0     |    15,0    |
|    1–3    |     33,0     |    35,5    |
|    3–5    |     45,0     |    48,5    |
|    5–7    |     54,0     |    58,5    |
|    7–10    |     56,0     |    62,0    |
|    > 10    |     57,0     |    71,0    |
+-------------------+-------------------------------------------+
|   Preostala   |  Bančne obveznice z jamstvom države   |
| zapadlost (leta) |   in obveznice nefinančnih družb    |
|          |       z jamstvom države       |
|          +------------------------+------------------+
|          |Odbitki pri instrumentih|   Odbitki   |
|          |   s fiksnim ali   |pri brezkuponskih |
|          | variabilnim kuponom  |  instrumentih  |
+-------------------+------------------------+------------------+
|    0–1    |     23,0     |    23,0    |
|    1–3    |     42,5     |    45,0    |
|    3–5    |     55,5     |    59,0    |
|    5–7    |     64,5     |    69,5    |
|    7–10    |     67,0     |    72,5    |
|    > 10    |     67,5     |    81,0    |
+-------------------+------------------------+------------------+
                                "
9. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. 5. 2013.
Ljubljana, dne 16. aprila 2013
Namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
mag. Janez Fabijan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti