Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1287. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2012, stran 4018.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji 11. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Škofljica za leto 2012.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2012 so naslednji:
                                v €
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI            | 6.858.024|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |II.  |SKUPAJ ODHODKI            | 7.563.322|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |      |
|   |   |TEKOČEGA LETA             |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   | (I.-II.) -705.298          |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |      |
|   |   |IN NALOŽB               |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     0|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|     0|
|   |   |DELEŽEV                |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |      |
|   |   |SPREMEMBE               |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     |     0|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA          |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |VII. |ZADOLŽEVANJE             |     0|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |VIII. |ODPLAČILO DOLGA            |  106.667|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |  –811.965|
|   |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |  –106.667|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |XI.  |NETO FINANCIRANJE           |  705.298|
|   |   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)         |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
3. člen
Proračunski primanjkljaj po zaključnem računu proračuna za leto 2012 se krije iz sredstev na računih preteklega leta.
4. člen
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2012 znaša 3.698.029,43 EUR.
5. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-01/2013
Škofljica, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti