Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1271. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, stran 3996.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 15. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Laško (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljica) uskladi delovanje javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Laško. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet Občine Laško (v nadaljevanju: ustanovitelj).
2. člen
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (Uradni list RS, št. 104/06 z dne 9. 10. 2006) in je vpisan v sodni register, pod št. registrskega vložka 1/09237/00, Srg 2006/02499 z dne 6. 2. 2007.
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Prireditveni center Laško in javnega zavoda Agencija za razvoj turizma in podjetništva Občine Laško.
3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju kulture, prireditev, športa in turizma.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda: Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško.
Skrajšano ime zavoda: STIK Laško.
Sedež zavoda: Laško, Trg svobode 6.
Sestavni del imena je znak in grafična oblika imena. Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
5. člen
Zavod ima in uporablja štampiljko pravokotne oblike. V zgornjem delu štampiljke je grafično oblikovan napis STIK, v spodnjem pa je izpisano polno ime CENTER ZA ŠPORT, TURIZEM, INFORMIRANJE IN KULTURO LAŠKO.
Velikost štampiljke je 47 mm x 18 mm.
Število štampiljk, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi direktor.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja javno službo na področjih kulture, športa in turizma s soglasjem ustanovitelja, in sicer:
– spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične prireditve in tekmovanja;
– zbira in posreduje informacije javnosti o kulturnem, športnem in turističnem dogajanju v občini;
– upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture, športa in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu s specialnimi predpisi in ostalo zakonodajo;
– skrbi za povezovanje kulturnih, športnih in turističnih programov ter projektov druge dejavnosti zlasti z namenom celovite ponudbe in promocije Občine Laško;
– izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost, organizira sejemsko dejavnost, dejavnost propagande ter dejavnosti povezane s kulturo, športom in turizmom in druge, ki so navedene v tem odloku;
– spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov turističnega območja;
– trži celovito turistično ponudbo na ravni turističnega območja;
– vzdržuje ter navezuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja;
– izmenjuje prireditve in razstave med domačimi in tujimi organizatorji;
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja svojega delovanja;
– oddaja svoje prostore ter prostore, s katerimi upravlja v najem tretjim osebam;
– oddaja tehnično opremo in ponuja tehnične storitve tretjim za potrebe kulture, športa ter izvaja trgovino na drobno;
– izvaja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost osnovnim dejavnostim pod pogojem izpolnjevanja zakonskih pogojev;
– izvaja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo izvajanje.
7. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
18.120 – Drugo tiskanje
18.130 – Priprava za tisk in objavo
18.200 – Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190– Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.190 – Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.621 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.782 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.810 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.209 – Druge nastanitve za krajši čas
55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov
56.103 – Slaščičarne in kavarne
56.104 – Začasni gostinski obrati
56.290 – Druga oskrba z jedmi
56.300 – Strežba pijač
58.110 – Izdajanje knjig
58.130 – Izdajanje časopisov
58.140 – Izdajanje revij in periodike
58.190 – Drugo založništvo
59.110 – Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 – Kinematografska dejavnost
59.200 – Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.910 – Dejavnost tiskovnih agencij
63.990 – Drugo informiranje
68.100 – Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200– Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnim
68.320 – Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 – Dejavnost oglaševalskih agencij
73.200 – Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200 – Fotografska dejavnost
77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem ali zakup
77.330 – Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
77.390 – Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem ali zakup
79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.120 – Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
84.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
90.030 – Umetniško ustvarjanje
90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 – Dejavnost knjižnic
91.012 – Dejavnost arhivov
91.020 – Dejavnost muzejev
91.030 – Varstvo kulturne dediščine
93.110 – Obratovanje športnih objektov
93.190 – Druge športne dejavnosti
93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 – Dejavnost strokovnih združenj
94.999 – Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
8. člen
V okviru zavoda delujejo naslednje organizacijske enote:
1. Kulturni center Laško,
2. Muzej Laško,
3. Dvorana Tri lilije,
4. Turistično informacijski center (TIC).
Svet zavoda lahko v soglasju z ustanoviteljem ustanovi tudi druge organizacijske enote oziroma preoblikuje obstoječe enote.
9. člen
Zavod ima dva programska odbora:
1. programski odbor Prireditve, kultura in šport,
2. programski odbor Razvoj in turizem.
Programska odbora sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Mandat članov programskih odborov traja 4 leta.
Člani programskih odborov so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.
Vsak programski odbor ima lahko najmanj tri in največ sedem članov.
Programski odbor obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu mnenja, pobude in usmeritve za reševanje teh vprašanj.
V. ORGANI ZAVODA
10. člen
Organa zavoda sta:
– direktor
– svet zavoda.
Direktor
11. člen
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje ustanovitelj, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda. Javni razpis objavi pristojno telo ustanovitelja. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Javni razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Če svet zavoda ne da mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno. Po pridobitvi mnenja sveta ali po poteku roka za njegovo pridobitev, pristojno telo ustanovitelja predlaga ustanovitelju kandidata za direktorja.
Ustanovitelj je dolžan obvestiti kandidate o izboru v tridesetih dneh po zaključku javnega razpisa.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. Pogodbo pripravi občinska uprava.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem v funkcijo direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistematizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
12. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
13. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda;
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja oziroma lastnika nepremičnine.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
14. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
15. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo oziroma drugo bolonjsko stopnjo;
– da ima najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj na strokovnem področju dejavnosti zavoda;
– strokovno poznavanje področja dela zavoda;
– izkazuje sposobnost za vodenje zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Kandidat mora predložiti program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.
16. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Ustanovitelj razreši direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev;
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu;
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi;
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda;
– zaradi bistveno spremenjene dejavnosti, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Po prejemu pobude za razrešitev oziroma po nastanku razloga za razrešitev, mora pristojno telo ustanovitelja pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v roku 30 dni.
Pred razrešitvijo direktorja mora pristojno telo ustanovitelja pridobiti tudi mnenje sveta zavoda. Svet mora podati mnenje v roku 30 dni, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. Če je pobudo za razrešitev direktorja dal svet zavoda, v postopku razrešitve direktorja ni potrebno pridobiti predhodnega mnenja.
Kolikor pristojno telo ustanovitelja ugotovi, da so podani razlogi za razrešitev, posreduje predlog za razrešitev ustanovitelju, ki sprejme sklep o razrešitvi.
Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni postopek in da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev iz drugega odstavka tega člena.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri sodišču, pristojnem za upravne spore.
V ostalih določilih se za razrešitev direktorja smiselno uporablja postopek, ki velja za imenovanje direktorja.
17. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Svet zavoda
18. člen
Svet zavoda opravlja naloge sveta in strokovnega sveta. Sestavlja ga sedem članov, in sicer:
1. trije predstavniki ustanovitelja,
2. eden predstavnik delavcev,
3. trije predstavniki zainteresirane javnosti.
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov.
Članom sveta zavoda prične teči mandat z dnem imenovanja.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
19. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj s področja dela zavoda, financ ali pravnih zadev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu neposredno.
Predstavnike zainteresirane javnosti imenuje ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta, člani so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja in tiste, ki so izvolili oziroma imenovali druge člane sveta, o poteku mandata članov sveta zavoda 90 dni pred potekom mandata.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s svojim poslovnikom.
20. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje pobudo za razrešitev direktorja,
– daje soglasje k pogodbam o investicijskih vzdrževanjih in investicijah,
– daje pobude v zvezi z delovanjem zavoda,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, pobude za reševanje teh vprašanj,
– potrjuje letno poročilo,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– odloča tudi o spornih vprašanjih, ki morebiti nastanejo med direktorjem in usmeritvami programskega odbora,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.
21. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se dvakrat zapored brez opravičila ne udeleži seje,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda.
Članu sveta preneha mandat tudi s smrtjo, z izgubo poslovne sposobnosti ali s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu, če gre za predstavnika delavcev.
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj na lastno pobudo ali na predlog sveta zavoda.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
22. člen
Zavod upravlja z javno kulturno infrastrukturo, ki mu jo izroči ustanovitelj s pogodbo o predaji premoženja v upravljanje. Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanovitelja za opravljanje dejavnosti kulture, turizma in športa kot javne službe. Zavod mora s premoženjem, s katerimi upravlja, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in je zanj odgovoren ustanovitelju.
Zavod ima lahko v opravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb.
Nepremičnine in oprema iz prvega odstavka tega člena se štejejo za javno infrastrukturo na področju turizma, kulture in športa.
VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna lokalne skupnosti v skladu s kriteriji in merili pristojnih ministrstev in iz drugih virov. S finančnim načrtom, ki ga sprejme svet zavoda, se opredeli razmerje med obveznostmi, ki jih financira ustanovitelj iz občinskega proračuna in obveznostmi, ki jih zavod financira iz drugih virov.
Zavod pridobiva sredstva za delo še:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z vstopninami,
– z najemninami,
– s prispevki donatorjev,
– iz državnih in mednarodnih javnih razpisov,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo dejavnosti zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo in razvoj objektov, s katerimi upravlja in razvoj dejavnosti, v skladu z letnim programom. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
25. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
26. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
IX. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
27. člen
Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesom ali ugledu zavoda.
28. člen
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in listine:
– podatki in dokumenti, ki so s predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in listine, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in listine, ki jih zavodu zaupno sporočijo pristojni organi ali druge organizacije.
Dokumente in podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost, morajo varovati vsi delavci zavoda. Delavec je dolžan varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja v zavodu. Kršitev poslovne tajnosti se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti.
Dokumenti in podatki, določeni kot tajnost, se ne smejo sporočiti ali odstopiti drugim, razen če je to z zakonom določeno.
Če je za izvrševanje dela zavoda nujno, se smejo podatki in dokumenti sporočiti pristojnim organom.
Osebni podatki delavcev zavoda se smejo uporabljati samo za namene, za katere so zbrani. Le s soglasjem delavca sme direktor posredovati podatke za drugo rabo oziroma namene.
Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost, sme posredovati pooblaščenim organom le direktor zavoda.
X. SPLOŠNI AKTI
29. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošni akti morajo biti usklajeni z zakoni, drugimi predpisi in s tem odlokom. Sprejema jih svet zavoda in direktor.
Splošni akt začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Vršilec dolžnosti poskrbi za vpis sprememb po tem odloku pri pristojnih institucijah.
31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (Uradni list RS, št. 104/06).
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati statut javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško z dne 28. 3. 2007.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2012
Laško, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti