Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Št. 3528-18/2013 Ob-2299/13 , Stran 1330
Št. 3528-18/2013 Ob-2299/13
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Statuta Občine Ilirska Bistrica, Sklepa o začasnem financiranju v obdobju april–junij 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 5. 7. 2012 objavlja
javno dražbo
za oddajo nepremičnin v najem v k.o. Ilirska Bistrica
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. 2. Predmet javne dražbe – oddaje v najem in opis nepremičnine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Izklicna cena in plačilo stroški: izklicna cena predmeta javne dražbe je mesečna najemnina oziroma cena/mesec/m2, navedena v zadnjem stolpcu tabele v točki 2 in 3. 4. Najnižji znesek višanja izklicne cene: najnižji znesek višanja izklicne cene 10,00 EUR. 5. Način in rok plačila varščine: Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne najemne cene nepremičnine na račun Občine Ilirska Bistrica, odprt pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, številka: 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za oddajo nepremičnine v najem za zap. št. ___«, do dne 26. 4. 2013, do 12. ure, in sicer pod: – zaporedno točko 1 – varščina v višini 16,44 EUR, – zaporedno točko 2 – varščina v višini 8,26 EUR, – zaporedno točko 3 – varščina v višini 8,04 EUR. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju (najemniku) vračunana v najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Vrsta pravnega posla je najemna pogodba, ki se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku petnajstih dni po posredovanju pogodbe s strani najemodajalca za določen čas petih let. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu ponudnik lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Kolikor uspeli dražitelj v navedenem roku pogodbe ne podpiše, najemodajalec zadrži njegovo varščino. Najemno pogodbo pripravi Občina Ilirska Bistrica. Najemnina se začne obračunavati z dnem zapisnika upravnika o predaji objekta ter podpisa najemne pogodbe. Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške. Nepremičnina se odda v najem v dejanskem stanju. Najemnik lahko opravi le tista dela na objektu, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. V nepremičnini je prepovedano hranjenje nevarnih snovi. 7. Kraj in čas javne dražbe ter ogled nepremičnine Javna dražba bo v torek, 10. 5. 2013, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, in sicer: – pod zaporedno št. 1: od 8.30 do 9. ure, – pod zaporedno št. 2: od 9. ure do 9.30, – pod zaporedno št. 3: od 9.30 do 10. ure. Ogled prostorov bo: Za ogled prostorov se lahko obrnete na upravnika, na tel. 041/345-145. 8. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za prijavo Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, skladno s pravnim redom Republike Slovenije, ki do 26. 4. 2013, do 12. ure vplačajo varščino, – dokazilo o plačilu varščine, na katerem je razvidna vrednost, namen ter številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva navedeno potrdilo; v primeru, da takšnega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo o plačanih davkih in prispevkih v letu 2012), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske fizične osebe; v primeru, da takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa), – v primeru, da se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži druga pravna ali fizična oseba – pooblaščenec, mora ta imeti ustrezno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju, – fotokopija izpiska iz sodnega registra (ne več kot 15 dni star) za pravne osebe (izpis iz poslovnega registra za s.p.) oziroma identifikacijski dokument za fizično osebo (npr. osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu), – davčna in matična številka, telefonska oziroma številka mobilnega telefona, e-naslov. V primeru neizpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, pristop na javni dražbi ni mogoč. Rok in kraj za prijavo: 26. 4. 2013, do 12. ure, Občina Ilirska Bistrica, Sprejemna pisarna, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica. 9. Pravila javne dražbe Poslovni prostor se odda v najem z najemno pogodbo za določen čas petih let. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške. Poslovni prostor se odda v najem v dejanskem stanju. Najemnik lahko opravi le tista dela na objektu, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. V poslovnem prostoru je prepovedano hranjenje nevarnih snovi. Javna dražba se opravi ustno v slovenskem jeziku. Javno dražbo bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana. Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Dražitelj je tisti, ki se pravočasno, to je do vključno 26. 4. 2013, do 12. ure prijavi na dražbo ter predloži potrebna dokazila (glej točka 8). Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Dokončna cena je tista, ki je izklicana trikrat in je nobeden od dražiteljev ne zviša pred tretjim izklicem. Predsednik ugotovi, komu in po kolikšni ceni je bil predmet javne dražbe oddan. Zadnjega dražitelja se kot najugodnejšega in uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil in se ga pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina oddana za izklicno ceno. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe in o njih takoj odloči komisija. Predsednik komisije lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Ilirska Bistrica, v času uradnih ur, na tel. 05/711-23-20. 11. Objava: spletna stran Občine Ilirska Bistrica/Sporočila za javnost, april 2013, Uradni list RS, april 2013.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti