Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1283. Pravilnik o dodelitvi denarno socialnih pomočeh, stran 4015.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 16. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi denarno socialnih pomočeh
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, kriteriji in postopki za dodelitev denarno socialnih pomoči v Občini Slovenska Bistrica.
2. člen
Občina Slovenska Bistrica zagotavlja sredstva za denarno socialne pomoči po tem pravilniku v vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih postavkah Občinske socialne pomoči in Pogrebni stroški.
II. UPRAVIČENCI DENARNE SOCIALNE POMOČI
3. člen
(1) Do denarne socialne pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Slovenska Bistrica,
– zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, nimajo zadostnih sredstev za preživljanje,
– so izčrpali že vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske oziroma pridobitev sredstev za preživljanje z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega ali zdravstvenega varstva, zato nujno potrebujejo pomoč občine,
– izpolnjujejo kriterije, ki jih predvideva ta pravilnik.
(2) Trenutna denarna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu:
– dolgotrajna bolezen v družini,
– invalidnost,
– brezposelnost,
– elementarna nesreča,
– smrt v družini,
– druge posebne okoliščine.
Pri določanju višine denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki ter premoženje in prihranki po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
4. člen
Kriterij za dodelitev denarne socialne pomoči je minimalni dohodek, določen v Zakonu o socialnem varstvu, ki je glede na socialne razmere upravičenca lahko povečan za 50 %.
Denarna socialna pomoč se dodeli občanu največ do višine minimalnega dohodka po Zakonu o socialnem varstvu, povišanega za 50 %. Praviloma se upravičencu izplača v gotovini, če Center za socialno delo ne določi drugače.
Pri določitvi višine denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki posameznika ali družine.
5. člen
Denarna socialna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot mu pripada po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,
– se ugotovi, da upravičenec živi z osebami oziroma mu pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso družinski člani po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
6. člen
Denarna socialna pomoč se praviloma dodeli enkrat letno.
Izjemoma se denarna socialna pomoč lahko odobri dvakrat letno, a le če upravičenec v upravnem postopku obravnave vloge dokaže namensko porabo sredstev iz prve dodelitve denarne socialne pomoči.
III. VRSTA DENARNIH SOCIALNIH POMOČI
7. člen
Denarne socialne pomoči po tem pravilniku so:
– enkratna denarna pomoč,
– plačilo oziroma doplačilo socialne oskrbe v kriznem centru oziroma zavetišču,
– plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov.
(A) Enkratna denarna pomoč
8. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin ali za kritje drugih stroškov za izobraževanje otrok,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, nujnih zdravstvenih storitev, stroški zanje pa niso zagotovljeni z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (npr. stroški najemnine, električne energije, plina, kurjave ipd.),
– pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih.
(B) Oskrba v kriznem centru oziroma v zavetišču
9. člen
Do doplačila oziroma plačila oskrbe v kriznem centru oziroma v zavetišču je upravičen občan, ki se je znašel v trenutni stiski glede nastanitve, ob izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
10. člen
Višina doplačila je odvisna od materialnih pogojev upravičenca in dejansko nastalih obveznosti do kriznega centra oziroma zavetišča za upravičenca, vendar ne sme preseči višine minimalnega dohodka iz 22. člena Zakona o socialnem varstvu.
11. člen
Oskrba se plačuje oziroma doplačuje najdalj tri mesece, z možnostjo podaljšanja, če se razmere niso spremenile.
(C) Plačilo pogrebnih stroškov
12. člen
Plačilo oziroma doplačilo pogrebnih stroškov se odobri za pokojnika:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Slovenska Bistrica, in je bil prejemnik denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu, ni imel lastnih prihodkov in nima dedičev,
– ki je bil najden oziroma je umrl na območju Občine Slovenska Bistrica in ni bilo mogoče ugotoviti občine njegovega stalnega bivališča,
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Slovenska Bistrica in je bil prejemnik denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu ali ni imel lastnih prihodkov, njegovi dediči pa niso sposobni poravnati stroškov pokopa.
Šteje se, da dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, če so tudi sami upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu ali nimajo lastnih prihodkov.
13. člen
Strokovna služba občinske uprave določi vrsto in obseg pogrebnih storitev ter maksimalni znesek stroškov, ki so lahko predmet plačila oziroma doplačila iz sredstev proračuna Občine Slovenska Bistrica, in o tem obvesti Center za socialno delo Slovenska Bistrica.
Center za socialno delo Slovenska Bistrica je o vrsti in obsegu ter maksimalnem znesku pogrebnih storitev dolžan obveščati vse izvajalce pokopališke dejavnosti na območju Občine Slovenska Bistrica.
14. člen
Strokovna služba Centra za socialno delo lahko na osnovi ocene dejanskega materialnega stanja dedičev ali svojcev odkloni plačilo pogrebnih stroškov ali ga odobri le delno, ne glede na izpolnjevanje pogoja iz zadnjega odstavka 12. člena tega pravilnika.
Plačilo pogrebnih stroškov iz sredstev občinskega proračuna ni možno v primeru pogodbenih obveznosti iz naslova izročitve premoženja s strani umrlega.
15. člen
V primeru, da je bil pokojnik lastnik premičnega ali nepremičnega premoženja, je občina upravičena do priglasitve terjatve iz naslova plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku.
16. člen
Pokop pokojnika, ki se delno ali v celoti plača s sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica, se izvede na pokopališču v Slovenski Bistrici, kjer je za ta namen urejen grob, za katerega ustrezno skrbi upravljavec pokopališča.
IV. POSTOPKI UVELJAVLJANJA IN DODELITVE DENARNE SOCIALNE POMOČI
17. člen
Postopke o denarno socialnih pomočeh vodi in o njih odloča Center za socialno delo Slovenska Bistrica na podlagi pogodbe, ki jo Občina Slovenska Bistrica sklene s Centrom za socialno delo za vsako tekoče leto.
18. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialno varstvene pomoči na obrazcu "Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči" pri Centru za socialno delo Slovenska Bistrica.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
19. člen
Center za socialno delo Slovenska Bistrica preveri podatke iz vloge in dokazil ter v roku 30 dni od dneva prejema vloge odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Center za socialno delo Slovenska Bistrica v primeru iz prve in druge alineje 12. člena tega pravilnika izda odločbo takoj in jo posreduje v vednost izvajalcu pogrebnih storitev.
Center za socialno delo lahko pri odločanju do občinske socialne pomoči posamezniku in družini uporabi prosto presojo za dodelitev ob upoštevanju določil tega pravilnika.
Denarna socialna pomoč se nakaže vlagatelju v roku 30 dni od datuma izdaje odločbe.
20. člen
Zoper odločbo Centra za socialno delo Slovenska Bistrica je dovoljena pisna pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Slovenska Bistrica odloča župan Občine Slovenska Bistrica.
21. člen
Višina sredstev za denarne socialne pomoči se določi v vsakoletnem veljavnem proračunu in se upravičencem v posameznem letu izplačuje do porabe le-teh.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Pri dodeljevanju denarno socialnih pomoči v Občini Slovenska Bistrica se upoštevajo določbe tega pravilnika. Za primere, ki niso urejeni s tem pravilnikom, se uporabljajo določila področnih veljavnih zakonskih predpisov.
23. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Slovenska Bistrica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/05.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-2/2013-16/9
Slovenska Bistrica, dne 4. aprila 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti