Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Ob-2318/13 , Stran 1324
Ob-2318/13
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Sodražica s soproizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 49/12) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Sodražica z možnostjo soproizvodnje toplote in električne energije
Naziv in naslov naročnika: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Sodražica s soproizvodnjo električne energije je objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/12. Predmet razpisa: izbira izvajalca javno zasebnega partnerja v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in ostalih predpisih, navedenih v razpisni dokumentaciji. Predmet javno zasebnega partnerstva: izbira koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Sodražica z možnostjo soproizvodnje toplote in električne energije. Gospodarska javna služba obsega zlasti: – izgradnjo vseh elementov kotlovnice na lesno biomaso in deponijo goriva ter toplovodnega omrežja, ki so potrebni za proizvodnjo in prenos toplotne energije do uporabniških naprav ter v primeru izvajanja tudi soproizvodnje toplote in električne energije (po postopku in na način, določen z razpisno dokumentacijo) tudi izgradnjo potrebnih naprav za soproizvodnjo električne energije in napeljav do javnega električnega omrežja; – prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do uporabnikov; – prodajo toplotne energije uporabnikom skladno s tarifnim sistemom; – razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe; – investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe; – redno vzdrževanje objektov in naprav; – izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških izboljšav; – vodenje katastra primarnega in sekundarnega toplovodnega omrežja, vključno z vsemi objekti in napravami ter registra priključkov na toplovodno omrežje; – izvajanje meritev in preizkusov delovanja toplovodnega omrežja. Koncesionar izvaja javno službo z energetskimi objekti in napravami ter napravami toplovodnega omrežja, ki jih bo sam zgradil. Koncesionar bo lahko v času sklenjene koncesijske pogodbe pri izvedbi navedenih nalog javne službe izvajal tudi soproizvodnjo toplote in električne energije. Postopek in obveznosti v zvezi s predmetnim so določeni v razpisni dokumentaciji. Območje koncesije: koncesija se izvaja v kraju Sodražica, v Občini Sodražica. V primeru, da koncesionar ne bo uspešen na javnem razpisu za pridobivanje sredstev za sofinanciranje izvedbe investicije do konca leta 2014, lahko enostransko odstopi od koncesijske pogodbe. Koncedent želi posebej izpostaviti, da je na zemljišču predvidenem za gradnjo kotlovnice glede na veljavne prostorske dokumente dopustna gradnja objekta etažnosti P+2N+M oziroma P+ 2N, pri čemer se lahko etaža P nameni potrebam kotlovnice in deponije ter prostorom potrebnim za namestitev morebitnih naprav za soproizvodnjo električne energije, medtem ko se lahko preostale etaže namenijo gradnji stanovanj ali poslovni dejavnosti. Za čas gradnje objekta, bo koncedent na koncesionarja prenesel stavbno pravico, ki mu bo omogočala gradnjo objekta etažnosti P+2N+M oziroma P+2N, po zaključeni gradnji in prevzemu objekta pa bo koncedent na koncesionarja prenesel sorazmeren delež lastninske pravice na zemljišču, ki bo glede na načrt delitve etažne lastnine ustrezal površini zgrajenih prostorov, in tako omogočil, da bo koncesionar postal lastnik teh prostorov. V zameno pa se bo koncesionar zavezal koncedentu plačati kupnino za prenesen delež stavbne pravice na zemljišču v višini, ki glede na poročilo ocene vrednosti nepremičninskih pravic na nepremičnini parcelna št. 31/12, k.o. 1619-Sodražica (del zemljišča, ki je namenjen za izgradnjo stanovanjskega oziroma poslovnega dela večnamenskega objekta) znaša najmanj 43,60 eur/m2. Koncesionar mora v fazi projektiranja IDZ, izdelati projekt za celoten objekt vključno s stanovanjskim oziroma poslovnim delom, iz katerega bo razvidna površina tega dela objekta, v skladu z možnostmi, ki jih ponuja OPPN (vsaj P+2N), ki bo izhodišče za PGD. Soglasje k projektu IDZ in PGD poda koncedent. Objekt se lahko po veljavnih prostorskih dokumentih lahko gradi fazno, za vsako namensko rabo ali posamezen gabarit posebej. Rok za pridobitev uporabnega dovoljenja na stanovanjskem oziroma poslovnem delu je 7 let po podpisu koncesijske pogodbe. Kolikor tega v tem času ne bo pridobil, se stavbna pravica neodplačno in brezpogojno prenese nazaj na koncedenta. Višina kupnine bo določena glede na sorazmeren delež skupne površine objekta, ki bo odpadel na stanovanjski oziroma poslovni del. Kupnino je potrebno poravnati do pridobitve gradbenega dovoljenja za kotlovnico. V preostalem delu objekta, ki bo namenjen potrebam kotlovnice in deponije ter prostorom potrebnim za namestitev morebitnih naprav za soproizvodnjo električne energije, bo koncesionar obdržal stavbno pravico do izteka koncesijskega obdobja. Podrobneje bo prenos stavbne pravice in prenosa lastninske pravice urejen s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice in pogodbo o prodaji zemljišča. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba se sklene za najmanj 30 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije). Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Možnost in način podaljšanja koncesijske pogodbe sta določena v razpisni dokumentaciji. Postopek izbire: odločitev o izbiri kandidata oziroma podelitvi koncesije sprejme občinska uprava Občine Sodražica z upravno odločbo, na podlagi poročila strokovne komisije. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika: http://www.sodrazica.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti tudi v pisni obliki na sedežu naročnika, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, vsak delovni dan od objave tega javnega razpisa do roka za predložitev vlog, med 10. in 11. uro. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Dajanje pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo: kandidati lahko zastavljajo vprašanja oziroma zahteve za pojasnila v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo na naslov: naročnika, Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, s pripisom za Blaž Kovačič (oseba, ki nudi dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom) ali jih posredujejo preko elektronske pošte na naslov, blaz.kovacic@sodrazica.si. Vprašanje oziroma zahteva za pojasnilo se bo štela kot pravočasna, kolikor jo bo naročnik prejel do vključno 26. 4. 2013. Rok in kraj za predložitev vlog: vlogo mora kandidat, ne glede na način predložitve, predložiti do 10. 5. 2013, do vključno 11. ure, na naslov naročnika: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Vloge, ki bodo predložene po tem roku, se štejejo za prepozne vloge. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati in dokazila: kandidati morajo izpolnjevati vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji, in priložiti za posamezen pogoj zahtevana dokazila. Druge zahteve in sestavine vloge: kandidat mora v vlogi predložiti vse dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Kandidat mora za zavarovanje resnosti vloge v vlogi predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Natančneje je finančno zavarovanje za resnost vloge določeno v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena v slovenskem jeziku. Potrdila referenčnih naročnikov so lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku. Pogoji za predložitev skupne vloge: zahteve glede izpolnjevanja pogojev v primeru predložitve skupnih vlog in druge zahteve v zvezi s skupnimi vlogami, so določene v razpisni dokumentaciji. Merila za izbor najugodnejšega kandidata: merilo je ekonomsko najugodnejša vloga, ki se določi na podlagi naslednjih meril: – povprečna cena za dobavljeno toplotno energijo končnemu uporabniku (Ca) – 75 točk, – cena prispevka za priklop (Cpp) – 5 točk, – višina koncesijske dajatve (KD) – 5 točk, – ponujena cena za odkup stavbne pravice (SP) – 10 točk, – delež goriva, ustvarjenega oziroma proizvedenega delno ali v celoti na območju Občine Sodražica ter rok in načrt za dosego tega deleža, pri čemer delež ne sme biti nižji od 30 odstotkov in rok ne daljši od petih let od podpisa koncesijske pogodbe (DG) – 5 točk. Podrobnejši opis in način izračuna najugodnejše vloge je določen v razpisni dokumentaciji. Rok in kraj odpiranja vlog: odpiranje vlog bo 10. 5. 2013, ob 12. uri, v prostorih naročnika, na naslovu Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica. Odpiranje vlog je javno. Rok o obvestilu izida razpisa: odločitev o izbiri kandidata ali morebitna druga odločitev bo kandidatom posredovana najkasneje v roku 60 dni od opravljenega pregleda in ocenjevanja vlog.
Občina Sodražica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti