Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Ob-2302/13 , Stran 1289
Ob-2302/13
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12, 48/12 Odl.US: U-I-285/10-13), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 11/07, 19/09, 11/11 – ZSTNIIP-B) Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (Uradni list EU 214, 9. 8. 2008) Programa dela in Finančnega načrta SPIRIT Slovenija, javna agencija za leti 2013 in 2014, h katerim je Vlada Republike Slovenije dala soglasje dne 5. 3. 2013, Pogodbe št. SPIRIT 534310 – 13 – JM o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje financiranja izvajanja javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letu 2013 in shemah državne pomoči (številka sheme: BE03-5715334-2007, BE03-5715334-2007/1, BE04-5715334-2007, BE04-5715334-2007/1, BE03-5715334-2007/II) objavlja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
javni razpis
za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letu 2013 (JR 2/2013-446)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji – tuje osebe zasebnega prava – nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije. Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti. Kot začetna investicija se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec do spodbude (v nadaljevanju: prejemnik spodbud oziroma projektno podjetje) ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev oziroma razvojno raziskovalne dejavnosti, ki jih prejemnik spodbud ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že opravljajo. Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte v naslednje dejavnosti: – primarna proizvodnja (kmetijstvo) iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode ter proizvodov, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), – predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek spodbude določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce, – ribištvo in ribogojništvo, – premogovništvo, – jeklarstvo, – promet – ladjedelništvo, – industrija sintetičnih vlaken, – proizvodnja orožja in streliva. Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte v dejavnostih trgovine, turizma, gradbeništva, proizvodnje in distribucije električne energije, izobraževanja ter zdravstvenega in socialnega varstva. Spodbude se tudi ne dodelijo za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. Prav tako se spodbude ne dodeljujejo v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga. Spodbude se ne dodelijo podjetjem, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije (ES), ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte, katerih upravičeni stroški presegajo 50 milijonov EUR (veliki naložbeni projekt). Da se prepreči umetna razdelitev velikega naložbenega projekta v več manjših projektov, se za velik naložbeni projekt šteje tudi skupina posameznih projektov, ki posamezno ne dosegajo vrednosti 50.000.000 EUR, če podjetje ali podjetja v treh letih začno posamezne naložbe v osnovna sredstva, ki se lahko združena obravnavajo na ekonomsko nedeljiv način ali pomenijo ekonomsko celoto, v skupni vrednosti 50.000.000 EUR. 2. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicijski projekti bodo: – v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljali nova delovna mesta in zaposlitve (v nadaljevanju: zaposlitve), in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo; – prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji; – prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju; – prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij. Investicijski projekti se morajo izvajati v projektnih podjetjih, to je prejemnikih spodbude. Spodbude se ne dodelijo za investicijske projekte, ki niso v skladu z namenom javnega razpisa. 3. Cilji javnega razpisa Cilji razpisa so: – odpreti 500 neto novih zaposlitev najkasneje v treh letih po zaključku investicij; – doseči 3-kratno vrednost investicij prijavljenih projektov glede na vrednost dodeljenih spodbud najkasneje v treh letih od datuma podpisa pogodb; – vsaj 50% prijavljenih investicijskih projektov izvesti v regijah, kjer je indeks razvojne ogroženosti regije višji od 90. 4. Tuji investitor kot prijavitelj Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo: – tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbude ali s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude. Povezanost družb se presoja v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah). 5. Prejemniki spodbud Prejemniki spodbud so le gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do dneva oddaje prijave, v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo prijavo, neposredno najmanj 10% lastniški delež, ki mora biti vpisan do dneva oddaje prijave v sodni register Republike Slovenije oziroma v delniško knjigo, vodeno pri Centralno klirinški depotni družbi d.d.. Najmanj 10% neposredni lastniški delež v prejemniku spodbude mora prijavitelj ohranjati do konca investicijskega projekta. Za dodelitev spodbude se lahko kandidira: – z investicijskimi projekti v predelovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije zagotovljeno odprtje najmanj 25 novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 1 milijon EUR; – z investicijskimi projekti v storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije odprtih najmanj 10 novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot storitvena dejavnost, ki se mednarodno trži, se šteje: – dejavnost centrov za podporo uporabnikom (angl. Customer Service Centres), – dejavnost centrov za skupne storitve (angl. Shared Services Centres), – logistična dejavnost (angl. Logistics), – dejavnost regionalnih centrov za upravljanje (angl. Regional Headquarters); – z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj 5 novih zaposlitev z najnižjo stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oziroma 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Če bo odprtih več kot 5 novih zaposlitev, mora biti vsaj 80% vseh novih zaposlitev z najnižjo izobrazbo: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oziroma 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot razvojno-raziskovalna dejavnost se šteje dejavnost, ki jo izvaja podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je raziskovanje in razvoj na področju tehnologije. Raziskovalni projekt mora v celoti spadati v dejavnost industrijskih raziskav in/ali razvoj prototipov za tržno uporabo. Podjetja, katerih osnovna dejavnost niso raziskave in razvoj, morajo voditi raziskovalno razvojno enoto organizacijsko opredeljeno. Razvojno raziskovalne naloge morajo biti navedene v organigramu in veljavnem aktu o sistemizaciji delovnih mest prejemnika spodbude. Kot najnižja vrednost investicije se šteje samo neto (brez DDV) investicija v opredmetena osnovna sredstva (komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup in gradnja stavb skupaj z zemljišči neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, nakup novih strojev in opreme) in/ali v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja). V primeru malih in srednje velikih podjetij se za investicijo v opredmetena sredstva šteje tudi nakup rabljenih strojev in opreme. Prijavitelj mora iz lastnih virov in/ali virov prejemnika spodbude in v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij. Kot datum zaključka investicije se šteje končanje v prijavi navedenih del in hkrati doseganje vrednosti investicije v prijavljeni višini, kar mora biti zaključeno najkasneje v roku treh let od datuma podpisa pogodbe. Ustvarjanje novih zaposlitev pomeni neto povečanje števila zaposlenih, neposredno zaposlenih v nekem podjetju, v primerjavi s povprečjem predhodnih 12 mesecev pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, pri čemer se sorazmerno upoštevajo zaposlitve s polnim in skrajšanim delovnim časom. Vsako zaposlitev, izgubljeno v teh 12 mesecih, je potrebno zato odšteti od celotnega števila zaposlitev, ustvarjenih v istem obdobju. Nove zaposlitve morajo biti ustvarjene najkasneje v treh letih od datuma zaključka investicije. Neto nove zaposlitve se morajo ohranjati v regiji najmanj pet let, v primeru srednjih in malih podjetij pa tri leta po dnevu, ko je bila zaposlitev prvič realizirana. Pri zaposlitvah, ki so bile ustvarjene pred dnem zaključka investicije, se obdobje za ohranjanje zaposlitve šteje šele od dneva zaključka investicije dalje. V primeru investicijskih projektov v razvojno raziskovalno dejavnost mora podjetje ustvariti neto nove zaposlitve najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe. Kot ustvarjanje neto novih zaposlitev se ne šteje prezaposlitev zaposlenih v projektno podjetje/prejemnika spodbude iz povezanih družb. Povezanost družb se ugotavlja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ZGD-1. Spodbuda se ne dodeli, če – je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov), oziroma če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči; – je tuji investitor ali prejemnik spodbud insolventen; – tuji investitor ali prejemnik spodbud ni v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov; – je zoper tujega investitorja ali zoper prejemnika spodbud s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije; – je prejemnik spodbude ali tuji investitor naveden v evidenci subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije; – je prejemnik spodbude ob oddaji prijave za dodelitev spodbude v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Kumulacija državnih pomoči pomeni, da se prejete državne pomoči med seboj seštevajo. Namen pravila kumulacije je tako zagotoviti, da posamezni prejemnik ne bi dobil več pomoči, kot je dovoljeno. Če je prejemnik spodbude že dobil tudi druga sredstva iz državnega, lokalnega ali EU proračuna, oziroma če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči ali pa so mu bila odobrena, se pogodba razdre, agencija pa mora zahtevati vrnitev vseh že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne plačila do dne vračila. Prejemnik spodbude mora v času od oddaje prijave pa do izpolnitve vseh obveznosti, ki izhajajo iz javnega razpisa, razpisne dokumentacije in pogodbe, pisno obvestiti agencijo (npr. vsebinske in finančne spremembe prijavljenega investicijskega projekta, sprememba naslova, začetek stečajnega postopka, izstop tujega investitorja itd.), ki se nanašajo bodisi na investicijski projekt bodisi prejemnika spodbude ali tujega investitorja, takoj po nastanku spremembe. 6. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, za katere se dodelijo spodbude, so: – stroški materialnih investicij (investicije v opredmetena osnovna sredstva, tj. nakup in gradnja stavb skupaj z zemljiščem neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup novih strojev in opreme (v primeru MSP tudi nakup rabljenih strojev in opreme). Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 25% vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki gospodarske družbe in gospodarsko družbo. Kolikor je med upravičenimi stroški tudi nakup zemljišč ali objektov, je potrebno vlogi na javni razpis priložiti: – zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 1 meseca ali katastrske podatke o načrtovani lokaciji, na podlagi katerih lahko ocenjevalna komisija pridobi podatke iz uradne evidence in – pismo o nameri ali predpogodbo, ki ne sme predstavljati zavezujoče ponudbe ali finančne zaveze investitorja ali prejemnika spodbude. V primeru, ko ocena upravičenih stroškov vezanih na nakup nepremičnine bistveno odstopa od uradne cenitve Geodetske uprave Republike Slovenije, lahko komisija od prijavitelja zahteva sodno cenitev, ki mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca in ne sme biti starejša kot 1 leto ob dnevu prijave na razpis. V primeru nakupa rabljenih strojev in opreme, je potrebna izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklih petih letih ni bil kupljen s pomočjo sredstev iz državnega, lokalnega ali EU proračuna. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, morajo v podjetju ostati do konca obdobja ohranjanja investicije oziroma do konca amortizacijskega obdobja. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo pred potekom roka s pogojem, da prejemnik spodbude nabavi druga primerljiva osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Prejemnik spodbude mora o tem predhodno pridobiti soglasje agencije. – stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva, tj. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in nepatentiranega tehničnega znanja; pri investicijah v velika podjetja lahko znašajo največ do 50% upravičenih stroškov cele investicije). Nakup osnovnih sredstev, ki spadajo med upravičene stroške prijavljenega projekta, mora temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Pri nakupih je potrebno zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo odobrenih sredstev, s ciljem, da se zastavljeni cilji in načrtovani rezultati investicijskega projekta uspešno dosežejo. Med upravičene stroške ne sodijo: – stroški DDV in nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišča ter druge dajatve – stroški nakupa osebnih, tovornih in kombiniranih vozil. V skladu z 8. členom Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije sodijo med upravičene stroške materialnih investicij tudi stroški zakupa zemljišč in stavb, vendar mora biti v tem primeru zakupna pogodba sklenjena najmanj za pet let po pričakovanem datumu zaključka projekta za velika podjetja in tri leta za mala in srednje velika podjetja. Pri zakupu opreme se upoštevajo samo stroški zakupa v obliki finančnega zakupa z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. Zakup mora biti izveden po tržnih pogojih. V skladu s 3. členom Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije nematerialne investicije vključujejo investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) ali nepatentiranega tehničnega znanja); v skladu z 9. členom te uredbe pa se morajo nematerialne investicije uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik spodbude. Obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljene morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih. Vključene morajo biti v osnovna sredstva podjetja in morajo pri velikem podjetju ostati v podjetju, ki je prejelo spodbudo, najmanj 5 let, pri malem ali srednjem podjetju pa najmanj 3 leta po zaključku investicijskega projekta. 7. Formalna popolnost prijave Prijava se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, vse pravilno izpolnjene obrazce ter priloge. 8. Dopolnitev prijave V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, komisija v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije v roku 8 dni od odprtja prijave pozove prijavitelja po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji, naj v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev prijavo dopolni. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji v roku 8 dni ne dopolni, se s sklepom zavržejo. Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbora prijavitelja po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji pozove k pojasnilu informacij iz prijave in/ali pozove k posredovanju dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v prijavi, o katerih se pri državnih organih ne vodijo uradne evidence. Prijavitelj po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji, ki je bil pozvan k pojasnilu oziroma posredovanju dokazil, mora le-te posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. Če prijavitelj po njegovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji v roku pojasnil oziroma dokazil ne posreduje, izvajalec javnega razpisa sprejme odločitev na podlagi razpoložljive dokumentacije. Izvajalec javnega razpisa lahko v obdobju od odpiranja prijave do podpisa pogodbe s prejemnikom obstoječe stanje pri potencialnem prejemniku spodbude preveri na kraju samem. Vsebina dispozicije investicijskega projekta ni predmet dopolnitve prijave. 9. Merila za ocenjevanje Vse formalno popolne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bodo v skladu z namenom javnega razpisa, bo ocenila ocenjevalna komisija, imenovana s strani direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Agencija bo sofinancirala investicijske projekte tistih tujih investitorjev, katerih prijave bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk. Natančnejši opis meril in način dodeljevanja sredstev je naveden v točki III. razpisne dokumentacije. V primeru, da je investicijski projekt pri enem od meril ocenjen z 0 točkami, se projekt zavrne. 10. Višina sredstev Višina razpisanih sredstev za leto 2013 je do 7.873.138,00 EUR. V primeru spremembe državnega proračuna se vrednost razpisanih sredstev lahko spremeni. Kolikor bi kakršenkoli (pod)zakonski akt ali sklep Vlade spremenil višino pravice porabe na proračunski postavki, si agencija pridržuje pravico razveljaviti razpis pred izdajo sklepov o sofinanciranju. Višina spodbude bo določena na podlagi meril, števila ustvarjenih novih zaposlitev, vrednosti investicije (od vrednosti upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij) ter v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za dodelitev spodbud. Višina dodeljene spodbude ne sme presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja. V primeru srednje velikih podjetij višina dodeljene spodbude ne sme presegati 40%, v primeru malih podjetij pa 50% upravičenih stroškov posameznega projekta. Za določitev velikosti prejemnika spodbude se uporabljajo merila, ki jih opredeljuje Priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah). Za dodelitev spodbude, katere vrednost presega 2 mio EUR, je potrebno predhodno soglasje Vlade RS. Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala, odda prijavo za sofinanciranje po tem razpisu, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči 24% upravičenih stroškov naložb povezanih z investicijo za velika podjetja. V primeru srednje velikih podjetij višina dodeljene spodbude ne sme presegati 32%, v primeru malih podjetij pa za 40% upravičenih stroškov posameznega projekta. V primeru, ko razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči (30, 40 ali 50%), in najvišjo stopnjo intenzivnosti pomoči v primeru tveganega kapitala (24, 32 ali 40%), preseže skupni znesek vloženega tveganega kapitala, se največja dovoljena višina pomoči, dodeljene po tem razpisu, zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala. Če se po končanem ocenjevanju izkaže, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja upravičenih stroškov investicijskih projektov, ki so dosegli prag sofinanciranja, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo glede na višino doseženih točk – tako, da imajo prednost pri dodelitvi projekti z višjim številom točk. Če je več projektov z enako oceno, ima prednost projekt, ki predvideva večje število ustvarjenih novih zaposlitev; če bi ti projekti imeli enako število ustvarjenih novih zaposlitev, ima prednost projekt, ki prejme v fazi ocenjevanja pri merilu št. 6. Raziskovalno-razvojni učinki investicijskega projekta večje število točk. Če vrednost dodeljene finančne spodbude, po oceni projekta, presega višino razpoložljivih sredstev, agencija s prejemnikom ne sklene pogodbe. 11. Pogoj nujnosti Spodbudo je mogoče dodeliti samo, če je prijavitelj zanjo vložil prijavo za dodelitev spodbude pred začetkom izvajanja investicijskega projekta in če je že bila podpisana pogodba z agencijo. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko se začno gradbena dela ali je sklenjena prva trdna zaveza za naročilo opreme. V primeru dodelitve spodbude velikim podjetjem mora prijavitelj izpolniti pogoje iz prvega odstavka, hkrati pa mora izpolnjevati enega ali več naslednjih meril: – bistvena razširitev velikosti projektnega podjetja ali dejavnosti zaradi spodbude; – bistvena razširitev obsega projekta ali dejavnosti zaradi spodbude; – bistveno povečanje skupnega zneska, ki ga je upravičenec porabil za projekt ali dejavnost zaradi pomoči; – bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega projekta ali dejavnosti; – če spodbuda ne bi bila dodeljena, projekt kot tak v zadevni regiji ne bi bil izveden. 12. Obdobje za porabo sredstev Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki bodo nastali v obdobju treh let od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Prejemnik mora izdati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 30. 10. 2013. Podjetje mora zahtevku priložiti tudi bančno garancijo prvovrstne banke na prvi poziv z veljavnostjo treh let in treh mesecev od datuma podpisa pogodbe za celoten znesek prejete spodbude, s katero banka garantira, da bo izplačala ta znesek, če pogodbene obveznosti ne bodo dobro izvedene. Bančna garancija mora biti tekstovno identična vzorcu garancije na strani 76 razpisne dokumentacije. 13. Način prijave in razpisni roki Javni razpis je odprt do 23. 8. 2013 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev. Prijava mora prispeti na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – Prijava za razpis – spodbujanje TNI 2013« ter s polnim naslovom tujega investitorja kot prijavitelja in naslovom prejemnika spodbude kot pooblaščenca. Prijavitelji morajo izpolnjeno prijavo oddati v papirni obliki v originalu in v celoti v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku oziroma skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Posameznim zahtevanim dokumentom, ki v originalu niso v slovenskem ali angleškem jeziku morajo biti priloženi uradni prevodi v slovenski ali angleški jezik. Vsi podatki iz prijav, ki jih ocenjevalna komisija odpre, so javni, razen tistih, ki jih tuji investitor posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno prijavo. Na javni razpis se ne more prijaviti prijavitelj s ponovno prijavo za isti projekt, če o tej prijavi teče pritožbeni postopek. Prijavitelj lahko prijavo za isti projekt vloži šele po pravnomočno končanem pritožbenem postopku. Na ta javni razpis ne more kandidirati prijavitelj, ki je v okviru izvajanja projektov v Republiki Sloveniji, sodeloval s prejemniki, do katerih ima agencija ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kakršne koli odprte terjatve iz naslova sklenjenih pogodb o dodelitvi nepovratnih finančnih spodbud. Na tem javnem razpisu tudi ne more kandidirati investicijski projekt prejemnika spodbude, do katerega ima agencija ali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kakršne koli odprte terjatve iz naslova prej sklenjenih pogodb o dodelitvi nepovratnih finančnih spodbud. 14. Odpiranje prijav Odpiranje prijav zaradi pričakovanega velikega števila prijav ne bo javno. Odpiranje bo potekalo naslednji delovni dan po roku za prispetje prijav, s pričetkom ob 9. uri, v prostorih agencije. Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave, ki bodo prispele v glavno pisarno agencije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ne glede na način dostave na dan, kot je določen rok za prispetje prijav, in sicer najkasneje do 12. ure. Rok za prispetje prijav v letu 2013 je: – za prvo odpiranje: 17. maj 2013, do 12. ure, – za drugo odpiranje: 23. avgust 2013, do 12. ure. Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Vloge, ki bodo prispele po roku, kot je določen za prispetje vlog, bodo uvrščene v naslednje odpiranje. Vloge, ki bodo prispele po zadnjem roku za prispetje vlog v letu 2013, se kot nepravočasne s sklepom zavržejo. 15. Sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi spodbude Na podlagi ocene ocenjevalne komisije bodo tuji investitorji po njihovem pooblaščencu v Republiki Sloveniji s sklepom obveščeni o dodelitvi oziroma nedodelitvi spodbude najpozneje v roku 60 dni od dneva odpiranja prijav. Rezultati razpisa bodo objavljeni na spletni strani agencije. Zoper sklep je možna pritožba v 15 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Prejemniki spodbude, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, bodo morali v roku 30 dni od prejema sklepa z agencijo podpisati pogodbo, sicer se bo štelo, da so odstopili od podpisa pogodbe za pridobitev nepovratne finančne spodbude. Ne glede na zgornje določilo se šteje, da je prejemnik spodbude odstopil pravice do nepovratne finančne spodbude, če pogodba ne bo sklenjena do 30. 10. 2013. 16. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija v slovenskem in angleškem jeziku je na voljo v glavni pisarni Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova ulica 60, Ljubljana, vsak delovni dan, med 9. in 10. uro, ali na spletnih straneh: www.japti.si in www.investslovenia.si. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi prošnje podjetja, na elektronski naslov: fdi@japti.si. Za posredovanje dokumentacije po navadni ali elektronski pošti lahko zainteresirani prijavitelji zaprosijo najkasneje 5 dni pred določenim rokom za prispetje prijav. 17. Dodatne informacije Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova ulica 60, Ljubljana (s pripisom: javni razpis TNI 2013) ali na elektronski naslov: matej.skocir@japti.si (s pripisom: javni razpis TNI 2013), in sicer najkasneje 8 dni pred rokom določenim za prispetje prijav. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori izvajalca javnega razpisa bodo najkasneje 6 dni pred rokom določenim za prispetje prijav objavljeni na spletnem naslovu: www.japti.si. Odgovori in pojasnila izvajalca javnega razpisa so del razpisne dokumentacije. Dodatne informacije so na voljo po telefonu na številki +386/1/589-18-84, pri kontaktni osebi mag. Mateju Skočirju ali pri vodji razpisa Igorju Lakoti. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: igor.lakota@japti.si.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti