Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Ob-2350/13 , Stran 1299
Ob-2350/13
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami; Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L 210/2006) z vsemi spremembami; Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (OJ L 371/2006) z vsemi spremembami; Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (OJ L 379/2006) z vsemi spremembami; Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 03/10, 31/10, 79/10 in 4/13, v nadaljevanju: Uredba); Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12); Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, 104/12); Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11); Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjenega s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001); Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 – Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12); Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13; ZDR-1); Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 40/97, 56/98, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 77/07, 60/08, 75/08, 89/10, 107/11, 26/12, 40/12, 67/12, 3/13, 10/13); Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 128/04); Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 106/10 in 20/12); Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja (http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti); Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo); Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04); Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07); Priglašene sheme pomoči po pravilu »de minimis« po shemi »Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela«, št. priglasitve: M003-5022860-2010 z dne 5. 1. 2011, z vsemi spremembami; Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2); Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07); Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06); Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 – Skl. US, 43/11, 69/11); Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10); Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/10, 57/12 in 21/13 – ZUTD-A, v nadaljevanju: ZPDZC); Sporazuma o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo, št. 5440-3/2010/8 z dne 18. 2. 2013, z vsemi spremembami; Odločbe št. OP RČV/4/1/04-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za program »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki« z dne 16. 3. 2010, z vsemi spremembami in Pogodbe št. 2611-10-038505 o sofinanciranju programa »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki« (ISARR koda OP13.2.4.1.05.0001), z dne 26. 5. 2010, z vsemi aneksi, Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju socialnega varstva, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje veljavni Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) za pripravnika na področju socialnega varstva. Namen javnega razpisa je: – večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV; – krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov. Cilj javnega razpisa je izbrati projekte prijaviteljev, ki bodo izvedli do 110 zaposlitev pripravnikov na področju socialnega varstva, skladno z veljavno zakonodajo na področju socialnega varstva, in sicer za obdobje trajanja pripravništva, z namenom pridobivanja in krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki omogoča neposredno zaposlitev na področju socialnega varstva. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, praviloma za polni delovni čas. Ciljna skupina javnega razpisa so iskalci prve zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje ZSV za pripravnika na področju socialnega varstva. Do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki: – so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi razpisa, – so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa. V okviru javnega razpisa so do financiranja upravičene naslednje aktivnosti prijavitelja pri izbranem projektu zaposlitve in usposabljanja pripravnikov: – zdravniški pregled in zaposlitev pripravnika; – priprava in izvedba programa pripravniškega usposabljanja za pripravnika (strošek plač (bruto) in zunanje usposabljanje); – izvedba mentorstva pripravniku (notranje usposabljanje); – usposabljanje mentorjev (zunanje usposabljanje); – priprava in pristop pripravnika k strokovnemu izpitu s področja socialnega varstva. 2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 2.1 Upravičeni prijavitelji Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – so pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva v Republiki Sloveniji, ki: a) opravljajo dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo; SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve; SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij ali ima SKD 94.94 – dejavnost verskih organizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 66/07 in 17/08) ali b) so pridobili dovoljenje za delo ali koncesijo izdano s strani ministrstva in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve ali c) so pridobili status humanitarne organizacije, status invalidske organizacije ali status v javnem interesu s strani ministrstva ali d) opravljajo dejavnost SKD 94.99 in socialnovarstveno dejavnost; – imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta, ter razpolagajo z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta; – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku ali niso prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe; – imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis; – jim po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 57/12, v nadaljevanju: ZPDZC-C), torej od 28. 7. 2012 dalje, ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po ZPDZ-C. Ne glede na zgoraj naštete pogoje, do sredstev po tem razpisu, skladno s pravili o dodelitvi pomoči po pravilu »de minimis«, niso upravičeni prijavitelji iz dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ L 379/2005). To so prijavitelji iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama navedenega v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah ter podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bi sredstva pomoči namenila za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje: – ima najmanj 2 redno zaposlena za polni delovni čas, od tega vsaj 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja, skladno s Pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva; – pripravnika zaposluje skladno z določili tega razpisa ter delovnopravno zakonodajo, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva; – zagotavlja mentorstvo pripravniku, skladno s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva; – ima za posameznega pripravnika sprejet program pripravništva ter pripravniškega usposabljanja skladno s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva in določili javnega razpisa. Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zaposleni najmanj 2 osebi, od tega 1 strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za mentorja, skladno s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli le 1 pripravnika. Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zaposlenih več kot 10 oseb, od tega najmanj 2 strokovna delavca, ki izpolnjujeta pogoje za mentorja, skladno s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli največ 3 pripravnike. Prijavitelj, ki ima za polni delovni čas redno zaposlenih več kot 50 oseb, od tega najmanj 3 strokovne delavce, ki izpolnjujejo pogoje za mentorja, skladno s pravilnikom, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva, lahko v okviru tega javnega razpisa zaposli največ 5 pripravnikov. V primeru dvoma glede izpolnjevanja razpisnih pogojev lahko SZS od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila. SZS bo za potrebe tega javnega razpisa pridobila dokazila glede izpolnjevanja razpisnih pogojev iz uradnih evidenc, ki odražajo stanje na dan oddaje vloge o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa, razen če ni s tem razpisom drugače določeno. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj v prejšnjem odstavku navedena dokazila priloži tudi sam. 2.2 Mentorstvo Vsak mentor lahko istočasno usposablja največ 3 pripravnike. Mentor mora skladno s točko 2.1. izpolnjevati pogoje za mentorstvo, kot to določa pravilnik, ki ureja pripravništvo na področju socialnega varstva in mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis zaposlen za polni delovni čas pri prijavitelju. Sočasno mora mentor imeti znanja andragoško-pedagoških vsebine ter poznati didaktične pristope in metode dela s pripravniki, komunikacijske sposobnosti ter evalvacijski pristop do dela pri usposabljanju pripravnika, kot predpostavko za kvalitetno izvedbo mentorstva in pripravništva. Mentorji imajo v okviru projekta možnost enkratne udeležbe na enodnevnem seminarju, ki vključuje eno ali več v prejšnjem stavku navedenih vsebin. 2.3 Izbira kandidata Izbrani prijavitelj je dolžan izpeljati postopek zaposlovanja pripravnika skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja, pri čemer mora pridobiti soglasje za zaposlitev skladno z ZUJF, če je to z zakonom zahtevano, opraviti prijavo in javno objavo prostega delovnega mesta in izbirni postopek pred oddajo vloge na razpis (v dokumentacijo lahko vnese razvezni pogoj, da se zaposlitev izvede le v primeru, da je delodajalec na razpisu izbran), pri čemer se pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom na podlagi in v okviru tega razpisa sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu ter uspešno opravljenem zdravniškem pregledu kandidata za pripravnika. 2.4 Trajanje programa zaposlitve iskalca prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravnik Prijavitelj je na podlagi tega razpisa dolžan pripravnika zaposliti za obdobje trajanja pripravništva, največ 12 mesecev, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določata Zakon o delovnih razmerjih ter Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Pripravniku se pripravništvo podaljša za čas porodniškega dopusta, daljše bolniške odsotnosti ter opravičene odsotnosti, ki skupno presega 20 delovnih dni, medtem, ko se pripravniška doba ne podaljša za čas letnega dopusta in za čas krajših opravičenih odsotnosti. Pripravništvo se skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih in Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije lahko tudi skrajša. V nobenem primeru niso upravičeni stroški, nastali po 31. 3. 2015. Pripravnik je dolžan opraviti pripravništvo v skladu s programom pripravniškega usposabljanja ter se udeležiti izobraževanja iz izbirnega področja dela, priprave na strokovni izpit, po opravljenem pripravništvu pa opraviti strokovni izpit s področja socialnega varstva. Za izvajanje seminarja »Priprava na strokovni izpit« in opravljanje strokovnega izpita s področja socialnega varstva je pooblaščena SZS, zato ti stroški ne predstavljajo bremena za delodajalca oziroma prijavitelja, pod pogojem, da se pripravnik udeleži seminarja in uspešno opravi strokovni izpit. V nasprotnem primeru stroški niso upravičeni in jih mora prijavitelj povrniti SZS. 2.5 Kroženje pripravnikov zunaj organizacije Prijavitelj je dolžan pripravniku v okviru pripravništva omogočiti, da opravi kroženje v trajanju 10 delovnih dni pri drugem delodajalcu, kar pomeni, da se pripravnik v tem obdobju usposablja pri drugem mentorju in drugem delodajalcu, izbranem na istem javnem razpisu. Kroženje poteka za vse pripravnike v istem časovnem obdobju – spomladi, razen v primeru opravičene odsotnosti pripravnika v času kroženja. Seznam izbranih prijaviteljev bo SZS objavila na spletni strani SZS najkasneje 45 dni pred začetkom kroženja pripravnika. Mentor je upravičen do mentorskega dodatka tako za pripravnika, ki je zaposlen pri istem delodajalcu kot mentor, kot tudi za pripravnika, ki je zaposlen pri drugem delodajalcu, za čas njegovega kroženja. Mentorski dodatek je upravičen strošek na podlagi dveh sklepov delodajalca, in sicer sklepa, ki predvideva mentorstvo za pripravnika, ki je zaposlen pri istem delodajalcu kot mentor, in posebnega sklepa, ki predvideva mentorstvo za pripravnika, ki kroži. Mentorski dodatek je upravičen strošek zgolj za čas pripravništva. Kroženje pripravnika iz prejšnjega odstavka je potrebno določiti v pogodbi o zaposlitvi med delodajalcem in pripravnikom. 3. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 3.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev Skupna okvirna razpoložljiva višina sredstev javnega razpisa je 2.061.447,91 EUR. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«. Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. 3.2 Državna pomoč Za prijavitelje, ki so prejemniki sredstev po pravilu »de minimis«, bodo stroški, prejeti na podlagi tega razpisa oziroma pogodbe o izvedbi projekta predstavljali pomoč po pravilu »de minimis«, na podlagi sheme »Spodbujanje zaposlovanja in storitve za trg dela«, št. priglasitve: M003-5022860-2010, z dne 5. 1. 2011, z vsemi spremembami. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, ne sme presegati 100.000 EUR, v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni prejemniki iz dejavnosti, določenih v 1. členu Uredbe 1998/2006/ES. Ob prijavi na javni razpis mora prijavitelj izpolniti tudi Izjavo o pomočeh »de minimis« (Izjava o pomočeh »de minimis«) o: 1. višini prejetih sredstev po pravilu »de minimis« v obdobju zadnjih treh proračunskih letih (tekoče leto ter dve pretekli leti), 2. višini dodeljenih, vendar še ne izplačanih sredstev po pravilu »de minimis«, 3. višini prijavljenih, vendar še ne odobrenih sredstev po pravilu »de minimis«, 4. višini zaprošenih sredstev v okviru projekta, prijavljenega v okviru tega javnega razpisa. Kolikor bodo sredstva iz točke 1., 2. in 4. skupaj presegla omejitev po pravilu »de minimis«, bo vloga v postopku ocenjevanja zavrnjena. 3.3 Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2013, 2014 in 2015. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od datuma podpisa pogodbe o izvedbi projekta do vključno 90 dni po zaključku pripravništva. V nobenem primeru SZS ne sofinancira stroškov nastalih po 31. 3. 2015. 3.4 Upravičeni stroški in dokazila Stroški, upravičeni do financiranja na podlagi predmetnega javnega razpisa (v nadaljevanju: upravičeni stroški) so stroški, povezani z usposabljanjem in zaposlovanjem pripravnikov, skladno z določili veljavne delovnopravne zakonodaje oziroma na tej podlagi sprejetih podzakonskih predpisov. Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta, in sicer: – strošek plače pripravnika in mentorski dodatek (strošek na enoto C), (to je skupni strošek v vrednosti 1.490,00 EUR, ki vključuje plačo pripravnika z vsemi pripadajočimi davki in prispevki, povračilo stroškov za prehrano, prevoz na delo in iz dela, nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres), dodatno pokojninsko zavarovanje (zakonsko obvezno), skladno s Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ in Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ko nadomestilo plače zagotovi delodajalec za pripravnika v višini 1.450,00 EUR na pripravnika na mesec) in mentorski dodatek (40 EUR na pripravnika na mesec). – stroški izobraževanja in usposabljanja, in sicer: – stroški zunanjega usposabljanja (seminar za mentorje, seminar za pripravnike – vsebine s področja socialnega varstva – izbirne vsebine), – strošek seminarja – priprava na strokovni izpit (strošek na enoto A), – strošek opravljanja strokovnega izpita s področja socialnega varstva (strošek na enoto B). – stroški zdravniškega pregleda za pripravnike. Strošek DDV ni upravičen strošek projekta in ga krije prijavitelj sam. Prijavitelj bo moral nastale stroške na projektu dokazati s predložitvijo kopij računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost ter dokazil v postopkih izbire zunanjih izvajalcev v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju, in sicer v skenirani obliki skladno z Navodili SZS. Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je določena v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013. 4. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu Prijavitelji, izbrani na tem javnem razpisu, bodo imeli naslednje pravice in obveznosti: – izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavno zakonodajo o javnem naročanju in pri tem dosledno spoštovati protikorupcijsko klavzulo, kot je določena v 14. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije; – voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu; – hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj 10 let po zaključku projekta; – zagotavljati SZS, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot posredniškemu telesu (v nadaljevanju: posredniško telo), Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo kot organu upravljanja (v nadaljevanju: organ upravljanja), Ministrstvu za finance kot organu za potrjevanje (v nadaljevanju: organ za potrjevanje), Uradu za nadzor proračuna kot revizijskemu organu (v nadaljevanju: revizijski organ) ter drugim slovenskim nadzornim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov; – zagotavljati SZS, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim slovenskim nadzornim organom in pristojnim organom EU informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta; – zagotavljati SZS, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim slovenskim nadzornim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije o projektu; – zagotavljati in spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo, podano v prilogi XXIII Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (z vsemi spremembami); – zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa in 8. ter 9. členom Uredbe Komisije št. 1828/2006/ES z dne 8. 12. 2006; – obveščati SZS o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe Sveta št. 1083/2006/ES z dne 11. 7. 2006; – v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil, kršitve določil pravila pomoči »de minimis« ali dvojnega financiranja projekta s strani drugih javnih virov, vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila do dneva vračila. Po sklenitvi pogodbe o izvedbi projekta bo izbrani prijavitelj, skladno z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, sklenil pogodbo za zaposlitev pripravnika za obdobje trajanja pripravništva, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določata Zakon o delovnih razmerjih ter Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, in sicer največ 12 mesecev, praviloma za polni delovni čas. 5. Rok in način prijave na javni razpis Rok za oddajo prijav je trideset dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do vključno ponedeljka, 20. 5. 2013. Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji pošljejo prijave priporočeno po pošti najkasneje do 20. 5. 2013 do 24. ure ali pa jih oddajo osebno v vložišče Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana do 20. 5. 2013 do 12. ure. Vloge morajo biti posredovane v zaprti kuverti, označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki«. Vloge na ovojnici oziroma kuverti morajo biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter z označbo naziva javnega razpisa ali pa prijavitelji na pisemsko ovojnico oziroma kuverto prilepijo izpolnjeno tabelo iz Obrazca 1 razpisne dokumentacije. Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane vloge bodo zavržene ter vrnjene prijaviteljem. Pravilno opremljene vloge so vloge, opremljene skladno z zahtevami tega poglavja. Za pravočasno vlogo se šteje vloga, ki bo SZS osebno predložena do datuma in ure, določene v tem razpisu, ali zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Prijavitelji lahko v okviru javnega razpisa oddajo eno ali več vlog za zaposlitev pripravnikov v skladu s pogoji, navedenimi v točki 2.1. Za vsakega pripravnika je potrebno oddati ločeno vlogo. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega razpisa in merili za ocenjevanje. 6. Odpiranje vlog Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila razpisna komisija, imenovana s strani predstojnika SZS. Komisija je najmanj tričlanska. Odpiranje vlog bo potekalo drugi delovni dan po roku, določenem za predložitev vlog, in sicer ob 9. uri, v prostorih Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno. V primeru velikega števila predloženih vlog, razpisna komisija lahko odloči, da odpiranje ni javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani SZS: http://www.soczbor-sl.si/ Razpisna komisija bo na odpiranju vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V primeru formalno nepopolnih vlog bo razpisna komisija najkasneje v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo prijaviteljem posredovan po pošti, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom iz prejšnjega odstavka, bodo zavržene, razen, če se bo nepopolnost vloge nanašala na dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati: – višine zaprošenih sredstev, – dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, – elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je SZS prejela v okviru tega javnega razpisa. Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju SZS popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, bo razpisna komisija dodatno presodila, kot sledi: – kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev; – kolikor bo prijavitelj v vlogi spreminjal del vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, bo vloga uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane pri točkovanju. Vloga prijavitelja je popolna, ko razpisna komisija SZS po uradni dolžnosti pridobi dokazila. Prijavitelj lahko iz razloga ekonomičnosti postopka dokazila priloži tudi sam. Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno označene, pravočasno oddane in formalno popolne vloge, in sicer na podlagi meril, določenih v 7. točki tega razpisa. 7. Administrativno in kakovostno ocenjevanje vlog Razpisna komisija bo ocenjevala le formalno popolne vloge. V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna komisija preverila izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, ki so določeni v 2. točki predmetnega javnega razpisa. Če bo ugotovljeno, da prijavitelj ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena. V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu. Razpisna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo razpisna komisija vlogo ocenila na podlagi posredovanih podatkov. 8. Merila za izbor projektov Razpisna komisija bo formalno popolne vloge ter vloge, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje razpisa, ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 45 točk. Razpisna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog prejemnikov sredstev do 110 vlog, ki bodo dosegle najvišje število točk. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo dosegle zadostnega števila točk na podlagi razpisnih meril za izbor, pa bodo zavrnjene. V primeru, da več prijaviteljev oziroma vlog doseže enako število točk in bi bilo z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev preseženo skupno možno število izbranih vlog, bodo imele prednost oziroma bodo izbrane vloge, ki bodo pri merilu »regijska razvitost po statističnih regijah Republike Slovenije« prejele večje število točk. Če bo število točk enako tudi po tem merilu, bodo prednost imele vloge z višjim številom točk pri merilu »umeščenost v mrežo izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti«. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema le teh (prednost bodo imele tiste, ki bodo prej oddane osebno oziroma priporočeno na pošto). V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, ki pa vseeno ne sme zbrati manj kot 45 točk. O izboru prijaviteljev in dodelitvi sredstev bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil predstojnik SZS oziroma oseba, ki jo bo ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. SZS bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestila najkasneje v roku 60 dni po zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh: http://www.soczbor-sl.si/, www.mddsz.gov.si in www.eu-skladi.si. Izbranim prijaviteljem SZS posreduje sklepe o izboru in jih hkrati pozove na podpis pogodb o izvedbi projekta. V primeru, da se izbrani prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Zoper odločitev SZS o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa. Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji. 9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih razpisna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani razpisne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko SZS, posredniško telo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize. Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja programa, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah in 37. členom Uredbe št. 1083/2006/ES. Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, tudi na spletni strani SZS. Objavljeni bodo osnovni podatki o operaciji in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 10. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani SZS, www.soczbor-sl.si ali jo naročijo na e-naslovu: helena.kocjancic@soczbor-sl.si Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni spletnem naslovu: www.soczbor-sl.si. SZS bo organizirala informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo predmetni razpis podrobneje predstavljen. Delavnica za oddajo vloge na javni razpis bo potekala dne 7. 5. 2013. Kraj izvedbe in program poteka informativne delavnice bo objavljen na spletni strani: http://www.soczbor-sl.si/ najkasneje dne 23. 4. 2013. Na javnem razpisu izbrani prijavitelji (vodje projektov ter njihovi ožji sodelavci) bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice bo SZS objavila po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev. Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: 1. Podatki o javnem razpisu 2. Natančnejša opredelitev pogojev za kandidiranje na javnem razpisu 3. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 4. Upravičeni stroški in dokazila 5. Pravice in obveznosti prijaviteljev, ki bodo izbrani na javnem razpisu 6. Navodila za oddajo vloge 7. Merila za izbor 8. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti 9. Navodila za izpolnjevanje obrazcev 10. Dodatne informacije 11. Priloge
Socialna zbornica Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti