Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Ob-2339/13 , Stran 1298
Ob-2339/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12 – ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13 – USPDSLS), objavlja
javni razpis
za ponovno prodajo premičnin po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja in uporabnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Masarykova 16, 1000 Ljubljana in Šolski center Maribor, Zolajeva ul. 12, Maribor. 2. Predmet prodaje: premičnine; stroji Šolskega centra Maribor, na lokacijah Valvasorjeva 75 in Smetanova ul. 18, v Mariboru, po priloženem seznamu, objavljenem v petek, dne 19. 4. 2013 na spletni strani MIZŠ, http://www.mizks.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/, ki niso bile prodane na prvi javni dražbi premičnin dne 28. 2. 2013, na lokaciji Smetanova 38 kosov in na lokaciji Valvasorjeva 39 kosov, skupaj 77 kosov, z navedeno znižano izklicno ceno premičnin za minus 25%; s tržno vrednostjo na lokaciji, od 60,00 EUR do 1.500,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 10% ocenjene vrednosti. 3. Način in rok plačila kupnine: pogodbo mora kupec podpisati takoj ko je možno oziroma najkasneje v 15 dneh od končane dražbe. Kupnina se plača takoj ali najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na račun prodajalca. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla in pogoj za prevzem premičnine s strani prodajalca po načelu videno – kupljeno – odpeljano. 4. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v prostorih Šolskega centra Maribor, v četrtek, dne 9. 5. 2013, na dveh lokacijah v Mariboru: – z začetkom ob 12. uri v šolskih delavnicah na Smetanovi ulici 18, – z začetkom ob 15. uri v šolskih delavnicah na Valvasorjevi ulici 75. 5. Drugi pogoji: a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe; b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni; c. dražba bo potekala po načelu videno – kupljeno – odpeljano v najkrajšem možnem času. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane; d. izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna; e. predmet javne dražbe se bo prodal dražitelju, ki bo podal najvišjo kupnino. 6. Informacije Interesenti si lahko ogledajo predmete ponovljene javne dražbe v sredo, 8. 5. 2013, med 9. in 11. uro, na lokaciji Smetanova ulica 18 in istega dne, v sredo, 8. 5. 2013, med 12. in 14. uro, na lokaciji Valvasorjeva ulica 75. Ogled je možen tudi izven omenjenega časa po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom premičnin se obrnite na Srečka Vidoviča, ŠC Maribor: tel. 02/229-57-71, mob. 040/304-868 ali srecko.vidovic@guest.arnes.si. V zvezi s pogoji prijave se obrnite na Smiljo Jarni, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, tel. 01/478-46-25, e-pošta: smilja.jarni@gov.si. 7. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti