Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Št. 330-0003/2013 Ob-2306/13 , Stran 1311
Št. 330-0003/2013 Ob-2306/13
Na podlagi 24. in 26. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1), Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 (Uradni list RS, št. 28/13) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 34/2007, 21/2008) Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin v letu 2013
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin v letu 2013 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008, in po shemi »de minimis« pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov): A.) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po Uredbi za skupinske izjeme: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju. B.) Pomoči »de minimis« na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov: 3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev. III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pridobitev sredstev, omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin je omejena in znaša 35.000,00 EUR. V primeru ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen ukrep, se le-ta na predlog občinskega Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja lahko prerazporedijo za druge ukrepe, določene v tem javnem razpisu. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: A.) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Višina razpisanih sredstev znaša: – posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 15.000,00 EUR, – urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: 2.500,00 EUR. Predmet pomoči: Predmet pomoči je sofinanciranje naložb v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so namenjene za: 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc, – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo, – naložbe v pomožne živinorejske objekte, vključno s pripadajočo opremo, – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo, – nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne naložbe, – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, – nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov za rastlinsko pridelavo, vključno s pripadajočo opremo, – nakup in postavitev mrež proti toči. 1.2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v urejanje pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi, – naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji). Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). Upravičenci: Upravičenci do dodelitve pomoči so kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva), in sicer: – za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo kmetijska gospodarstva, ki imajo naslov oziroma sedež v Občini Tolmin, ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča na območju Občine Tolmin; – za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča na območju Občine Tolmin. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev; – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, v okviru katerega kandidira za sredstva po tem razpisu; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah; – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa; – v primeru naložb v urejanje pašnikov mora površina pašnika obsegati najmanj 5000 m²; – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije; – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin; – po zaključku investicije mora biti le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev; – investicija mora biti v skladu z novo uvedenimi minimalnimi standardi glede okolja, higiene in dobrega počutja živali; – računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani Občine Tolmin in do 29. 11. 2013; – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer: – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja (kmetijska gospodarstva), ki niso podjetja v težavah; in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS Tolmin); – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin), in potrdilo pristojnega organa lokalne skupnosti za okolje in prostor o namenski rabi zemljišča, ki je predmet urejanja, z opredeljenimi morebitnimi varovanji in omejitvami; – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin); – mnenje pristojne službe (KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva; – zakupno (najemno) pogodbo, če se naložba nanaša na zemljišče (objekt) v zakupu (najemu); – kopija certifikata o ekološki kmetiji (v primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo). Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Omejitve: Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije (RS) ali sredstva Evropske Unije (EU). Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, – nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup in zasaditev enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU, – nakup proizvodnih pravic in – preproste naložbe za nadomestitev. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi, – do 40% upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih, – če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske dejavnosti kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005). Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200,00 EUR, najvišji znesek pa 3.500,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Upravičeni stroški so naslednji: – stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč za krmo (objekti za shranjevanje kmetijske mehanizacije, silosi …), razen obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva; – stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki ne presegajo 10% upravičenih stroškov celotne naložbe; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala, nakup in postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov in obor (nakup opreme za ograditev pašnika in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, nakup opreme za ureditev napajališč za živino, strojne storitve …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno z apnenjem, nakup in sejanje travnega semena …), razen drenažnih del in materiala za drenažo; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc …). Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne upoštevajo kot upravičeni stroški. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000,00 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Višina razpisanih sredstev znaša: 2.500,00 EUR. Predmet pomoči: – izobraževanje in usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih, svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, publikacije in spletišča. Cilj ukrepa: – povečati učinkovitost in konkurenčnost ter zagotoviti dolgoročno sposobnost preživetja kmetijskih gospodarstev s pomočjo strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter promocijsko informativnih akcij. Upravičenci: Upravičenci do dodelitve pomoči so izvajalci tehnične podpore, in sicer: 1. organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja; 2. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – program dela upravičenca za leto 2013, ki vsebuje ukrepe tehnične pomoči; – izvajalec izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma storitev tehnične pomoči mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore; – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na območju Občine Tolmin in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev; – če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev tehnične podpore. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve; – do pomoči niso upravičena podjetja v težavah; – pomoč se dodeli le za tiste upravičene stroške programov izobraževanj, usposabljanj oziroma svetovanj, ki se nanašajo na upravičene udeležence navedenih programov. Upravičeni so udeleženci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Tolmin, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Tolmin. Upravičeni udeleženci pa so tudi družinski člani, ki imajo stalno prebivališče na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Tolmin; – med udeleženci posameznega programa izobraževanja, usposabljanja oziroma svetovanja mora biti najmanj 50% upravičenih udeležencev, opredeljenih v prejšnji alineji; – računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o odobritvi sredstev s strani Občine Tolmin in do 29. 11. 2013; – zahtevku za izplačilo sredstev mora upravičenec priložiti spisek udeležencev izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma koristnikov storitev tehnične podpore ter izjavo o višini plačane kotizacije/participacije stroškov s strani udeležencev/koristnikov, kolikor se za to odloči; – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma storitev tehnične pomoči; – izjavo, da udeleženci izobraževanja, usposabljanja, svetovanja oziroma koristniki storitev tehnične pomoči ne bodo plačali kotizacije/participacije oziroma izjavo o višini kotizacije/participacije posameznega udeleženca/koristnika, kolikor se za to odloči; – predračun oziroma ponudba, ki glasi na izvajalca; – dokazilo izvajalca o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore; – program dela upravičenca za leto 2013, ki vsebuje ukrepe tehnične pomoči, navedene v vlogi. Občina Tolmin bo z izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bodo opredeljene posamezne naloge, časovni roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU, – za stroške storitev, povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, kot so na primer: rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – za stroške svetovalnih storitev, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Najvišji znesek dodeljene pomoči na posameznega upravičenca v letu 2013 znaša 2.000,00 EUR. Upravičeni stroški so naslednji: – Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov za usposabljanje (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...). – Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se pomoč dodeli za kritje honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja. – Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih se pomoč dodeli za kritje: – stroškov udeležbe, – potnih stroškov, – stroškov publikacij, – najemnin razstavnih prostorov. – Na področju publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji, se pomoč dodeli za kritje: – stroškov priprave in tiska katalogov, – stroškov vzpostavitve internetne strani. Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne upoštevajo kot upravičeni stroški. Dodatna merila za ocenjevanje vlog: – prispevek programa k funkcionalnosti znanj udeleženca in uporabnost pridobljenih znanj v praksi, – število upravičenih udeležencev programa, – obseg programa (število ur, obseg in naklada publikacije …). B.) Pomoči »de minimis« 3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Višina razpisanih sredstev znaša: 10.000,00 EUR. Predmet pomoči: Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: – predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Pogodbe (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov); – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije; – turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike); – dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem; – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; – zbiranje in kompostiranje organskih snovi; – aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Cilji ukrepa: – povečati število kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, – diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s širjenjem dopolnilnih dejavnosti, – povečati prepoznavnost storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje, – doseči višjo raven strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja dopolnilnih dejavnosti, – izboljšati dohodkovni in tržni položaj kmetijskih gospodarstev, – ustvariti nova delovna mesta. Upravičenci: upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti). Nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo imeti naslov oziroma sedež na območju Občine Tolmin. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05); – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji; – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin; – po zaključku investicije mora biti le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah; – računi in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2013 do 29. 11. 2013; – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer: – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določenih v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS Tolmin); – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma račun (situacijo) in potrdilo o plačilu računa (situacije); – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje pristojne strokovne službe (KSS Tolmin) o upravičenosti in ekonomičnosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti; – kopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana; – mnenje pristojne strokovne službe (KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva; – najemno (zakupno) pogodbo, če se naložba nanaša na objekt (zemljišče) v najemu (zakupu); – potrdilo pristojnega Davčnega urada za ugotavljanje davčne osnove za akontacijo dohodnine od dohodka iz vseh registriranih dejavnosti za leto 2013 (normirni odhodki) oziroma s strani pristojnega Davčnega urada potrjen Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (dejanski odhodki); – kopijo dokazila o plačilu pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz kmetijske dejavnosti za zadnje tri mesece na podlagi 16. člena ZPIZ-1 (opravljanje kmetijske dejavnosti, zavarovalna podlaga 051 – nosilci, 052 – člani) ali na podlagi šeste alineje prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 (opravljanje kmetijske dejavnosti, zavarovalna podlaga 007). Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške; – stroške zavarovanja; – stroške za refinanciranje obresti; – investicije, ki se izvajajo izven območja občine; – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU; – nakup proizvodnih pravic; – nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500,00 EUR, največji pa 5.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Upravičeni stroški so: – stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo proizvodov za trg, prodajo ...) za potrebe dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška dela ...); – stroški nakupa nove oziroma rabljene opreme in naprav, vključno z računalniško programsko opremo, za potrebe dopolnilne dejavnosti; – stroški promocije in trženja dopolnilne dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča, udeležba na forumih, tekmovanjih, sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno, svetovalne storitve, tržne raziskave ...); – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dopolnilnimi dejavnostmi; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...). Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne upoštevajo kot upravičeni stroški. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Višina razpisanih sredstev znaša: 5.000,00 EUR. Predmet pomoči: – financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni. Cilj ukrepa: – ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih v občini. Upravičenci: – zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta med kmetijskimi gospodarstvi na območju Občine Tolmin in izpolnjujejo vse pogoje, določene s tem razpisom (v nadaljevanju: prevoznik). Pogoji za pridobitev sredstev: – prevoznik mora imeti sedež na območju Občine Tolmin; – prevoznik mora predložiti popolno vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – prevoznik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore, in izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti, določene z veljavno zakonodajo; – prevoznik ne sme biti podjetje v težavah; – vsa dokazila o opravljenih prevozih in višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, se morajo glasiti na ime prevoznika in morajo biti izdana z datumom od 1. 1. 2013 do 29. 11. 2013; – upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti transporta, – dokazilo, da podjetje ni v težavah (potrdilo stečajnega oddelka Okrožnega sodišča v Novi Gorici, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ki ne sme biti starejše od 30 dni glede na datum oddaje vloge). Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, povezanih z opravljanjem transportov, ki se prijavljajo na razpis, – investicije, povezane z opravljanjem transportov, ki se prijavljajo na razpis, – prevoze, ki so financirani iz drugih javnih sredstev RS in EU. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Bruto intenzivnost pomoči: – do 70% upravičenih stroškov tovornega transporta. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR, največji pa 5.000,00 EUR na prevoznika na leto. Upravičeni stroški so: – operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, opravljeni v času od 1. 1. 2013 do 29. 11. 2013 na območju: – Poljubinja in Ljubinja, – Kneže, Temljin in Kneških Raven, – Baške Grape. Davek na dodano vrednost in lastno delo se ne upoštevajo kot upravičeni stroški. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje vlog: – dejavnost transporta je glavna dejavnost prevoznika; – frekvenca transportov na posameznem odročnem območju, kot je definirano s tem razpisom; – skupno število kilometrov, ki jih prevoznik opravi na odročnih območjih, kot so definirana s tem razpisom, v obdobju od 1. 1. 2013 do 29. 11. 2013, in ki jih lahko izkaže z verodostojnimi knjigovodskimi listinami; – število odročnih območij, kot so definirana s tem razpisom, na katerih prevoznik opravlja dejavnost transporta. IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno petka, 10. maja 2013, do 12. ure. Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep, na katerega se vlagatelj prijavlja), – obvezne priloge, ki so navedene pri posameznem prijavnem obrazcu, – podpisan (in v primeru pravne osebe tudi žigosan) vzorec pogodbe, ki je priložen posameznemu prijavnemu obrazcu. Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa: »Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2013: Naložbe v kmetijska gospodarstva«, »Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2013: Tehnična pomoč«, »Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2013: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah«, »Ne odpiraj, javni razpis – Kmetijstvo 2013: Transportni stroški«, na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti na Občino Tolmin najkasneje v petek, 10. maja 2013, do 12. ure. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. V. Obravnavanje vlog Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravnavala strokovna komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje vlog bo potekalo v torek, 14. maja 2013, ob 8. uri. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v javnem razpisu. Komisija lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi navedenih upravičenih stroškov prijavljenih investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen zahteva dodatna dokazila in pojasnila. Prepozno prispele vloge in vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah, bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem roku nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali pa jih bodo dopolnili neustrezno, bo komisija vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in upravičene vloge pa bo komisija točkovala v skladu z merili za ocenjevanje vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog razdelitve sredstev. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev bo pristojni organ občinske uprave izdal upravičencem sklepe o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju, v skladu s predlogom komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, upravičenec pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo, za katera so sredstva namenjena. Zoper sklep lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa upravičencu. Odločitev župana je dokončna. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tolmin in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev. VI. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev, dodeljenih po tem razpisu, opravljata pristojni organ občinske uprave in komisija, namenskost in smotrnost porabe pa lahko ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine Tolmin. V primeru nenamenske porabe sredstev bo prejemnik sankcioniran v skladu z določili 21. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin. Komisija bo po odpiranju vlog resničnost podatkov vzorčno preverila na terenu. VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem roku vlagatelji lahko dvignejo v tajništvih Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30, vsak delovni dan od 8. do 14. ure, ali na elektronskem naslovu: janja.bicic@tolmin.si.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti