Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1282. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik, stran 4010.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 16. redni seji dne 4. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za širitev dejavnosti na kmetiji Podlesnik, ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. s številko elaborata 04/12-OPPN.
V Odločbi Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 351-62/2012/2 dne 2. 3. 2012 (z upoštevanjem ZKZ-C Uradni list RS, št. 43/11) je ugotovljeno, da stranka izpolnjuje pogoje za vključitev pobude kmetijskega gospodarstva v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
2. člen
(sestavni deli občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Vsebina OPPN iz prejšnjega člena:
I. SPLOŠNI DEL:
– sklep o pričetku postopka
– izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
II. ODLOK
III. TEKSTUALNI DEL
IV. GRAFIČNI DEL
V. SMERNICE IN MNENJA
VI. PRILOGE
VI/1 POVZETEK ZA JAVNOST
VI/2 IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN obsega dele parc. št. 221/2, 221/4, 227/2, 632/1, 227/1, *79, 230/4, 231, 230/3, 635/1, k.o. Ogljenšak s predvideno površino 3.271,00 m².
Območje se ureja z naslednjimi dokumenti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 – Ust. odl. in 53/11).
Območje obravnave leži vzhodno ob naselju Kočno, na funkcionalnem zemljišču kmetije Podlesnik z naslovom Kočno pri Polskavi 11, kjer je predvidena prizidava hleva za prašiče, skladiščnega objekta in prestavitev javne poti.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
(vrste načrtovanih objektov in površin ter opredelitev dejavnosti)
Vrsta gradenj:
V ureditvenem območju je dovoljena gradnja novih objektov, njihova rekonstrukcija, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna dela v javno korist, kakor tudi gradnja enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in gradnja nezahtevnih objektov v skladu z veljavnimi predpisi. Vključeni so tudi objekti in naprave energetske, komunalne in prometne infrastrukture.
Vrste objektov:
   1/     Stavbe
  12     nestanovanjske stavbe
  12712   – stavba za rejo živali
  12713   – stavba za spravilo pridelka
  2/     Gradbeni inženirski objekti
  211    ceste
  21120   lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
        ceste in gozdne ceste
3/ Nezahtevni in enostavni objekti po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13).
Vrste dejavnosti:
A. Kmetijstvo
01.460 Prašičereja.
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Posegi na druga kmetijska zemljišča (K2) se izvajajo skladno z Odločbo št. 351-62/2012/2 dne 2. 3. 2012, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, v kateri ministrstvo ugotavlja, da stranka izpolnjuje pogoje za vključitev pobude kmetijskega gospodarstva v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, je z Odločbo št. 35409-127/2012/2 dne 11. 6. 2012 ugotovilo, da območje predlaganega urejanja ni poseg, za katerega bi bilo potrebno izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
Območje obravnave leži vzhodno ob naselju Kočno, od centra vasi oddaljeno 250 m, na zemljiških parcelah, ki tvorijo funkcionalno zemljišče kmetije Podlesnik.
Območje je povezano z naseljem z javno potjo – cesto. Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno ter energetsko infrastrukturo v širšem območju. Vplivi novogradnje z vidika varnosti pred požarom, higienske in zdravstvene zaščite, z vidika varnosti pri uporabi in hrupa, bodo optimalni. V obstoječem objektu je vsa infrastruktura, ki je potrebna za oskrbo predvidenih objektov.
Število prašičev, vzrejenih v predvidenem novem objektu, ne bo bistveno večje kot je stalež živali sedaj. Sedaj je v hlevu 265 živali, od tega 40 plemenskih svinj, 40 pujskov do 20 kg, ostalo so pitanci. Predvidena je posodobitev objektov, uskladitev s standardi in zahtevami EU, in s tem povečanje površin hlevov za prašiče za prosto rejo z izpusti. Stari in novi del hleva se bosta funkcionalno povezala in potrebno bo posodobiti način prehranjevanja, čiščenja in povečala se bo skrb za humano vzrejo živali.
Končno število živali bo največ: 320 stojišč za pitance in 160 mest za pujske do 30 kg. S tem ne bo preseženo število živali, za katero je potrebno izdelati presojo s vplivi na okolje.
6. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1 – DOGRADITEV HLEVA ZA PRAŠIČE – stavba za rejo živali
Lega objekta na zemljišču
Objekt bo lociran v severovzhodnem delu obstoječega hleva in gospodarskega poslopja kmetije Podlesnik. Z vzhodnim delom bo vstavljen v obstoječi objekt in bo z njim funkcionalno povezan. Objekt leži na delu parc. št. *79, 230/4, 231, 635/1, 221/2, k.o. Ogljenšak. Odmik od predvidene parcele prestavljene poti bo najmanj 1,0 m.
Glavni dostop v objekt bo iz južne in zahodne strani skozi obstoječi hlev. Stranski dostopi bodo iz vzhoda, severa ali juga.
Velikost in zmogljivost objekta
– horizontalni gabarit je v obliki pravokotnika, ki se na zahodni strani razširi v obstoječi objekt: (17–21)m x 50.50 m, mere so konstrukcijske s toleranco ±1.0 m. Objekt je tlorisno v zahodnem delu prilagojen obstoječemu hlevu in z njim funkcionalno povezan.
vertikalni gabariti: ena etaža, streha je istočasno strop hleva, v slemenu višine 6–7 m nad koto tlaka
– kota tlaka v hlevu: nulta kota objekta ±0,00=420,00, se prilagodi tlaku v obstoječem hlevu oziroma se za premostitev višinskih razlik izvedejo rampe s predpisanim naklonom,
– dopustno odstopanje v višino je 1.00 m.
Oblikovanje zunanje podobe
streha: dvokapnica naklona prilagojenega obstoječi strešini (naklona 15°–20°) in izvedena v več delih. Oblikovanje objekta je podrejeno tehnologiji pridelave, konstrukcija klasična in delno montažna, okoli objekta se uredi utrjena požarna pot.
2 – GOSPODARSKI OBJEKT – stavba za spravilo pridelka
Lega objekta na zemljišču
Objekt je lociran v severozahodnem delu območja kmetije Podlesnik, severno nad javno potjo 635/1, k.o. Ogljenšak. Leži na delu parc. št. 221/4 in 221/2, k.o. Ogljenšak. S severozahodno in vzhodno stranico je vsidran v jugovzhodno pobočje. Od trase prestavljene poti bo v najbližji točki oddaljen 3 m.
Velikost in zmogljivost objekta
– horizontalni gabarit je pravokotnik, s stranicami 34 m x 16 m. Višina objekta v slemenu je 7.50 m. Objekt je enoetažen s streho nesimetrično dvokapnico.
vertikalni gabariti: etažna višina objekta je 5.00 m (svetla do 6.75 m).
nulta kota objekta je ±0,00=422,00 in bo prilagojena niveleti trase prestavljene poti.
Oblikovanje zunanje podobe
streha: dvokapnica naklona približno 15–20° s slemenom po daljši stranici objekta, po naklonu prilagojena strešini na obstoječem hlevu, konstrukcija delno klasično zidana in delno montažna, zaledna stena izvedena v AB, vhod, dovoz iz južne strani.
3 – PRESTAVITEV JAVNE POTI
Lega objekta na zemljišču
Trasa prestavljene poti poteka iz zahoda proti vzhodu, severno mimo obstoječih objektov kmetije Podlesnik, kjer se v dolžini cca 120 m z odmikom severno od obstoječe zemljiške parcele št. 635/1, k.o. Ogljenšak zaradi gradnje objektov 1 in 2, zopet priključi na staro zemljiško parcelo. Poteka po parcelah št. 221/4, 221/2, 635/1, 227/2, 632/1, 227/1 vse, k.o. Ogljenšak.
Povprečna širina zemljiške parcele prestavljene poti je 4 m.
Velikost in zmogljivost objekta
Trasa poti se obdela v makadamski izvedbi s predlaganim profilom: 3.0 m vozišče + 2x0.5 m bankini v dolžini cca 115 m.
Višinsko se pot na območju priključevanja na obstoječo traso na zahodu in vzhodu prilagodi obstoječi poti. V območju prestavitve – severno nad objektom 1 – se niveleta trase prestavljene poti prilagodi višini predvidenega objekta 1, z možnostjo priključevanja na javno pot parc. št. 632/1, k.o. Ogljenšak.
Oblikovanje zunanje podobe
Zgornji ustroj – makadamsko utrjena površina.
7. člen
(ostala skupna merila in pogoji za posege na območju OPPN)
1. Lega in velikosti objektov so razvidni iz grafičnih prilog (Zakoličbena situacija in prerezi)
2. Zunanje ureditve
Ureditev okolice posameznega objekta se uredi kot zatravljena, delno tlakovana površina, z dostopi in dovozi.
3. Tolerance
V grafični prilogi »Etapnost in tolerance« so določeni tlorisni in višinski gabariti objektov. Natančne dimenzije se določijo v projektni dokumentaciji PGD. Možno je zmanjšanje in povečane tlorisnih gabaritov v smislu zagotavljanja funkcionalne in oblikovne zaključenosti posameznih sklopov objektov.
Odstopanja so dopustna v primeru, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe programskih rešitev, poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, okoljskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali smernice in mnenja k OPPN.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČVANJA OBJEKTOV NANJO
Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne infrastrukture mora biti usklajeno zgrajeno v kabelski podzemni izvedbi. Pod asfaltiranimi in drugače utrjenimi površinami je vse električne in TK vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
8. člen
PROMET
Dovoz do območja obravnave je po obstoječi asfaltirani javni poti JP 943411 Zgornja Polskava–Kočno, ki poteka iz južne strani in se konča na dvorišču kmetije.
Manipulacija in glavni vhod v objekt 1 bo skozi stari hlev iz južne in zahodne smeri.
Vhod in manipulacija v objekt 2 bo iz južne smeri iz prestavljene javne poti JP 943452 Korošec–Arbeiter in po drugih lastnih zemljiščih.
Dostop do gozdnih in ostalih kmetijskih površin preko javne pot parc. št. 635/1 in 632/1, k.o. Ogljenšak zaradi izvedbe OPPN in gradnje ne sme biti oviran.
Zagotovljena nosilnost utrjenih površin, dovozov in prestavljene javne poti ne sme biti manjša od predpisane nosilnosti za srednje težki promet do 15 ton.
Iz smernic upravljavca Občina Slovenska Bistrica št. 371-96/2012-2-1034 dne 2. 7. 2012:
– za prestavljeno pot je potrebno zagotoviti min. širino cestišča 3.0 m in bankino v minimalni širini 2 x 0.5 m.
9. člen
PRIKLJUČEVANJE OBJEKTA NA VODOVODNO OMREŽJE
Območje se samo oskrbuje s pitno vodo iz zajetij s pridobljeno vodno pravico.
Z vodnim dovoljenjem št. 35526–472/2004 dne 10. 6. 2005 se dovoli neposredna raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo iz zajetja: neimenovani GKK Y = 545853, X = 144137, parc. št. 147, k.o. 740 Ogljenšak, v količini največ 1 m3/dan. Vodno dovoljenje velja do 31. 12. 2020. Ker omenjena količina vode ne zadošča predpisanim normativom (150 l/osebo/dan in 15 l/GVŽ/dan), bo potrebno za zadostnost oskrbe z vodo pridobiti dodatni vir pitne vode.
Za zagotovitev zadostnih količin pitne vode za živali in istočasno požarne vode je možna gradnja rezervoarjev za zbiranje padavinskih vod iz streh.
10. člen
PRIKLJUČEVANJE OBJEKTA NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE
V območju obravnave ni urejene javne kanalizacije.
Odpadne vode (gnoj in gnojevka) se zbirajo v gnojnih jamah pod objektom – zaprti sistem, gnojevka in gnoj se po gnojilnem načrtu odvažajo na lastna kmetijska zemljišča.
Neobremenjene meteorne vode iz streh se odvajajo v zbiralnike, viški pa skupaj s predhodno očiščenimi meteornimi vodami iz asfaltiranih površin v interno kanalizacijo in v obstoječ odvodni jarek na lastnih zemljiščih oziroma ponikajo.
Onesnažene meteorne odpadne vode iz povoznih površin in parkirišč je potrebno pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olja, ki mora ustrezati SIST EN 58-2, skladno z 2. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09, 64/12). Lovilec olja izvede investitor na lastne stroške na svojem zemljišču.
11. člen
PRIKLJUČEVANJE OBJEKTA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE
Na območju OPPN se križajo naslednji elektroenergetski vodi:
– nizkonapetostno prostozračno in zemeljsko omrežje 0,4 kV iz transformatorske postaje TP Kočno pri Polskavi (t-312).
Obstoječe odjemno mesto in zakupljena moč 3 x 25A bo zadoščala za novo dozidavo. V primeru povečanja priključne moči objektov, si bo moral investitor pred izdajo soglasja k projektnim rešitvam in izdajo gradbenega dovoljenja, pridobiti še soglasje za priključitev za objekte.
12. člen
TELEKOMUNIKACIJE
Ne bo priključka. Obstoječe omrežje bo potrebno v primeru, če bo oviralo gradnjo, ustrezno zaščititi oziroma prestaviti.
13. člen
OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE
Objekti ne bodo ogrevani, prezračevanje bo naravno, po potrebi prisilno.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
14. člen
(varstvo zraka)
Upoštevati je potrebno določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06, 112/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98 (83/98 popr.), 105/00, 50/01, 46/02, 49/03, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 34/07). Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti. Objekt se ne bo ogreval in ne bo škodljivih emisij v zrak.
15. člen
(hrup)
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zahtevnosti (4. člen Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju – Uradni list RS, št. 45/95, 66/96, 59/02 – ZJZ, 41/04 – ZVO-1, 105/05).
III. stopnja varstva je za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti (v nadaljevanju: III. območje).
Vsa hrupna dela na gradbišču se izvajajo v dnevnem času.
16. člen
(vpliv posega na vodni režim in stanje voda – iz smernic ARSO št. 35001-297/2012-2 dne 1. 6. 2012)
1. V Odloku o OPPN je obdelana in prikazana zunanja ureditev z dispozicijo objektov, ureditev okolice in vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura.
– Predvidena je rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda, in sicer v gnojne jame brez iztoka in zbirne kanale.
2. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12) in z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09, 64/12).
3. Vsi vodi za odvajanje odpadnih vod – gnojevke, gnojna jama in zbirni kanal v hlevu morajo biti načrtovani vodotesno in odporno na gnojevko.
4. Zagotoviti je treba deponijo, odvoz smeti in nerazgradljivih odpadkov na javno odlagališče.
5. Izkopi gradbenih jam vseh predvidenih objektov morajo biti izvedeni najmanj 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
6. Odvoz blata in gnojnice iz nepretočnih zbirnih kanalov bo na lastna kmetijska zemljišča po gnojilnem načrtu, ki ga je v fazi PGD potrebno priložiti za pridobitev vodnega soglasja.
7. Predmetna dokumentacija se nahaja v širšem (VVO III) vodovarstvenem območju zajetja pitne vode, ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07 in 32/11). V fazi PGD je potrebno izdelati in priložiti revidirano analizo tveganja za onesnaževanje (za rejo živali več kot 5 glav velike živine) na način in v obsegu, kot to določata 50. in 51. člen Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06 in 58/11) in izsledke upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.
8. Odvajanje padavinskih vod iz strehe je predvideno v rezervoarje s prelivom v ponikanje oziroma razpršeno po terenu in v obstoječ odvodni jarek.
9. Odvajanja padavinskih vod iz parkirišč je predvideno preko ustrezno dimenzioniranega in usedalnika in lovilca olj (standardiziran lovilec olj SIST EN 858-2) v obstoječ odvodni jarek na lastnem zemljišču.
10. Ker vodno dovoljenje št. 35526–472/2004 dne 10. 6. 2005 dovoljuje neposredno rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo iz zajetja na parc. št. 147, k.o. 740 Ogljenšak, v količini največ 1 m3/dan, bo potrebno za zadostnost oskrbe s pitno vodo pridobiti dodatni vir (normativ: 150l/osebo/dan in 25l/GVŽ/dan). Predlagamo zbiranje deževnice iz streh.
11. V skladu z 49.b členom ZGO-1 si mora investitor pri naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred izgradnjo objektov na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.
12. Vloga in dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja morata biti izdelani v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09).
13. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi akti, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije.
17. člen
OSONČENJE
Osončenje sosednjih objektov ne bo spremenjeno, ker v bližini ni sosednjih objektov.
18. člen
KOMUNALNI ODPADKI
Ravnanje z odpadki bo v skladu s pravilniki oziroma uredbami za ravnanje z različnimi vrstami odpadkov, ki bodo nastajali v času gradnje in obratovanja. Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/09).
19. člen
OHRANJANJE NARAVE
Objekta se ne nahajata v zavarovanem območju narave.
20. člen
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Objekta se ne nahajata v zavarovanem območju kulturne dediščine.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER POŽARNA VARNOST
21. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
POPLAVNOST
Območje obravnave ne leži v poplavnem območju. Območje leži v zmerno padajočem pobočju na polhribini skrilavec, kjer plazovitost terena ni prisotna. Pred izvedbo del je zaradi posega v geoprostor potrebno izdelati geotehnično mnenje. Območje leži v VVO III, zato morajo biti izkopi gradbenih jam vseh predvidenih objektov izvedeni najmanj 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
POTRESNA VARNOST
Objekta se nahajata na območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,125 g.
RAZLITJE NEVARNIH SNOVI
Ker ne bo rezervoarja kurilnega olja ali UNP, nevarnosti razlitja nevarnih snovi ni.
22. člen
(varstvo pred požarom)
Območje ni požarno ogroženo.
Pri načrtovanju prostorske ureditve so definirani naslednji ukrepi:
– odmiki med objekti zagotavljajo požarno varnost oziroma so uporabljeni materiali za požarno ločenost objektov, odmiki med objekti so min. 8.0 m.
– Voda za gašenje požara je predvidena iz lastnih rezervoarjev, v katerih se zbira deževnica.
– Potrebne intervencijske in postavitvene površine za gasilce so dovozna cesta in površine pred objekti.
V skladu z 22. in 23. členom ZVPoz (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11) so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi varstva pred požarom, kjer so zagotovljeni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljena na dovozni cesti. Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, javno pot in zelenice. Viri vode za gašenje bodo zagotovljeni iz lastnih virov.
VII. NAČRT PARCELACIJE
23. člen
Tehnični elementi, ki omogočajo prenos novih mej gradbenih parcel in objektov v naravo, so razvidni iz grafične priloge Načrt parcelacije s prikazom elementov za zakoličenje. Natančna velikost in oblika zemljiške parcele se določi v upravnem postopku geodetske odmere.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
24. člen
Predvideno je etapno izvajanje realizacije OPPN v več postopkih:
Prva etapa: gradnja skladiščnega objekta št. 2.
Druga etapa: gradnja – prizidava hleva za prašiče – objekt št. 1 ob istočasni prestavitvi javne poti št. 3.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OPPN
25. člen
Financiranje izgradnje infrastrukture poteka v dogovoru med investitorjem in upravljavci energetskih in komunalnih naprav ter ceste.
Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.
Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi in organizacija gradbišča, da ne bo prišlo do onesnaževanja okolja in voda.
X. NADZOR
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XI. KONČNE DOLOČBE
27. člen
(prenehanje veljavnosti nekaterih veljavnih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati v tem ureditvenem območju Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94, 45/00, 53/11 in 88/11).
Po končani gradnji objektov po tem odloku so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela in gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov. Območje OPPN se po prenehanju veljavnosti ureja z Občinskim prostorskim načrtom Občine Slovenska Bistrica.
28. člen
(vpogled OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica in Upravni enoti Slovenska Bistrica.
29. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-2/2013-16/7
Slovenska Bistrica, dne 4. aprila 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti