Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Ob-2321/13 , Stran 1295
Ob-2321/13
Javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013 (JR 1/2013-446)
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Skrajšana firma: SPIRIT Slovenija, javna agencija. Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje internacionalizacije. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija, javna agencija) objavlja javni razpis »Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013« (JR 1/2013-446) na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12), Programa Vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 – 2014, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji, z dne 29. 7. 2010 ter Programa dela in Finančnega načrta SPIRIT Slovenija, javna agencija za leti 2013 in 2014, h katerim je Vlada Republike Slovenje dala soglasje dne 5. 3. 2013 in Pogodbe št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje internacionalizacije med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih glede možnosti: – prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg; – prodora novih izdelkov na nov tuj trg. Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem: – identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja – ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja za potrebe novega tujega trga – priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov prijavitelja potrebam novega tujega trga – identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na novem tujem trgu Obstoječi izvoznik po tem razpisu je podjetje, ki je v letu 2012 realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije. Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država(*1) in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2012 in 2013. (*1) Seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na naslovu http://www.intracen.org/exporters/statistics-export-country-product/. Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg. Cilj razpisa je podpreti 50 slovenskih podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih. 5. Pogoji za kandidiranje 5.1. Splošni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične(*2) osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje za kandidiranje: (*2) To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD-1. a. podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12; v nadaljevanju: ZGD-1), b. opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji, c. po velikosti spada podjetje med mikro, majhne ali srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I(*3) Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), (*3) Dokument je objavljen na tej povezavi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF. d. podjetje ne opravlja eno od dejavnosti(*4) razvrščeno v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008: (*4) Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, ki je naveden v Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi AJPES. – področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05: Pridobivanje premoga, – oddelek 10: Proizvodnja živil, – oddelek 11: Proizvodnja pijač, – oddelek 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.29: Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, e. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, f. podjetje ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije, g. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, h. podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), i. podjetje za iste upravičene stroške, ki jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo/pridobil drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov), j. podjetje ni v postopku vračanje neupravičeno prejete državne pomoči. 5.2. Posebni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje, izpolnjujejo tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje: a. podjetje je na dan 31. 12. 2012 zaposlovalo vsaj pet oseb za polni delovni čas(*5), (*5) V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). b. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje(*6) finančne konstrukcije izdelave tržne raziskave na novem tujem trgu, ki jo navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, (*6) Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva prejeta iz naslova javnega razpisa in sredstva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: višina upravičenih stroškov je 10.000 EUR. Podjetje v vlogi navede, da pričakuje subvencijo v višini 5.000 EUR, ostalih 5.000 EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev, če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. V kolikor podjetje zagotovi manj kot 5.000 EUR lastnih sredstev, to pomeni odprto finančno konstrukcijo. c. v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 5.000,00 EUR. d. podjetje in izvajalec tržne raziskave na novem tujem trgu ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 527. člena ZGD-1. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca tržne raziskave hkrati pa tudi izvajalec tržne raziskave ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju, e. podjetje je obstoječi izvoznik, pri čemer se kot obstoječi izvoznik šteje podjetje, ki je realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije v letu 2012, f. podjetje v državo, ki je predmet izdelave tržne raziskave še ne izvaža, oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2012 in 2013, g. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo(*7), kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt (izvedba ene tržne raziskave na enem novem tujem trgu, ki jo izvaja en zunanji izvajalec). (*7) Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa s SPIRIT Slovenija, sklenjeno le eno veljavno pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov. h. podjetje za izdelavo tržne raziskave na novem tujem trgu, za katerega vlaga vlogo na osnovi tega razpisa, ni prejelo sredstev na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2011 ali 2012 (JR 4/2011-446 in JR 1/2012-446). 6. Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni: – podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu. 7. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v javnem razpisu, bodo ocenjene s strani komisije. Za formalno popolno vlogo se šteje: a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 12. poglavje tega javnega razpisa), b. vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v 18. poglavju tega javnega razpisa, obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih. Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen posameznih meril sta opredeljena v razpisni dokumentaciji. Maksimalno število točk je 27. Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag 18 ali več točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu 1, »Poslovna utemeljenost izvedbe tržne raziskave«, nadalje bodo imele prednost vloge po merilu 2 »Ciljni trg«, vloge po merilu 3 »Reference zunanjega izvajalca«, vloge po merilu 4 »Delež prodaje izven Slovenije« in vloge po merilu 5 »Stabilnost podjetja«. V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija, javna agencija prispele prej(*8). (*8) Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na SPIRIT Slovenija, javna agencija. V primeru oddaje vlog na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Slovenija, javna agencija. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija, javna agencija po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija, javna agencija se upošteva datum, ura in minuta osebne oddaje vloge. V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija, javna agencija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog(*9). (*9) Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se vlagatelji obvestijo pisno. Tričlansko komisijo, ki vodi žrebanje, imenuje direktor SPIRIT Slovenija, javna agencija izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na SPIRIT Slovenija, javna agencija. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih SPIRIT Slovenija, javna agencija. Evidenčne številke vlog se vpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom SPIRIT Slovenija, javna agencija overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije in navzoči vlagatelji, če so prisotni. Sredstva se dodeljujejo podjetjem po izžrebanem vrstnem redu. V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo število točk. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem javnim razpisom.(*10) (*10) Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo (»Višina sofinanciranja izvedbe tržnih raziskav na tujih trgih (€)« + »Lastni finančni viri podjetja (€)« = ali > »Celotna vrednost upravičenih stroškov izvedbe tržne raziskave brez DDV (€)«). Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 8. Višina sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 250.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2013. Prejeta sredstva predstavljajo državno pomoč (skupinske izjeme). Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (proračunska postavka 603210 – Spodbujanje internacionalizacije), na stroškovnem mestu (SM) 015, stroškovnem nosilcu (SN) 1508. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. V primeru spremembe višine proračunskih omejitev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis. 9. Intenzivnost pomoči V skladu s shemo državne pomoči »Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 -2014«, (št. Priglasitve: BE01-5715334-2010, X328/2010) znaša intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne more preseči 5.000,00 EUR. Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala. Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina vseh prejetih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po »de minimis« pravilu, za iste upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči. 10. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so: – strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Upravičeni strošek niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja na domačem trgu ali obstoječem tujem trgu. 11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za sofinanciranje tržnih raziskav Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis in najdlje do 8. 11. 2013. Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija, javna agencija odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora biti predložen SPIRIT Slovenija, javna agencija najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 8. 11. 2013. Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za oddajo Zahtevka za izplačilo, se ne morejo uveljavljati. Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so: – fotokopije računov; – dokazila o plačilu računov (kopije izpiska prometa podjetja na dan odliva iz katerega mora biti razvidno, da je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo biti naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski račun, prejemnik sredstev in njegov transakcijski račun, namen plačila, znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini se ne prizna; – zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe projekta (Priloga 1) rezultati projekta glede na pričakovane rezultate in pojasnilo o morebitnih negativnih odstopanjih. – dokazna gradiva o dejanski izvedbi tržne raziskave na novem tujem trgu (kopija izdelane tržne raziskave); 12. Način prijave Javni razpis je odprt do vključno 17. 5. 2013 do 12. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«, poslana po pošti ali osebno dostavljena na SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki bodo ne glede na način posredovanja prispele na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, do vključno 17. 5. 2013 do 12. ure. Vse nepravočasne vloge bodo kot prepozne s sklepom zavržene. Kolikor bo vloga dostavljena osebno mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki je vsak dan med 9. in 13. uro. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih. 13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov sredstev Odpiranje vlog bo potekalo 21. 5. 2013 ob 9. uri na SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na zahteve iz alineje »b« 7. poglavja tega javnega razpisa, bo razpisna komisija pozvala prijavitelja k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. SPIRIT Slovenija, javna agencija lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija, javna agencija odločila na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago. Vse nepravočasne in formalno nepopolne vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in ne bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa in bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v javnem razpisu, se kot neustrezne zavrnejo. 14. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor SPIRIT Slovenija, javna agencija, s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščena s sklepom najkasneje v roku štirideset dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvana k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev. Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na SPIRIT Slovenija, javna agencija, v roku petnajst dni od prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 3, in sicer v višini 18,12 Eur. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija, javna agencija. 15. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu, www.japti.si ali na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov raziskave@japti.si, s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013«. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. 16. Dodatne informacije Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@japti.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013 – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 delovnih dni pred iztekom roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslovu, www.japti.si objavila odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 17. Obrazci za pripravo vloge Obrazec št. 1: Prijava (obvezne priloge tega obrazca so: kopija ponudbe zunanjega izvajalca, kopija referenčne liste z opisom primerljivih izvedenih projektov zunanjega izvajalca, kopija predračuna zunanjega izvajalca. Veljajo le podpisane in ožigosane kopije s strani izvajalca/prijavitelja, ki so opremljene z oznako `kopija enaka originalu`. Priloge morajo biti preverljive.) Obrazec št. 2: Izjava podjetja o strinjanju z razpisnimi pogoji. Obrazec št. 3: Izjava prejemnika spodbude o dodelitvi državne pomoči. Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafirati). Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti