Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Št. 478-66/2009/5 Ob-2276/13 , Stran 1326
Št. 478-66/2009/5 Ob-2276/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Objekt »Vila Tamara Bled« s pripadajočim zemljiščem na naslovu Savska cesta 2, Bled, ki ga sestavljajo nepremičnine: – z ID znakom 2191-880/1-0 (parc. št. 880/1 – stanovanjska stavba, v izmeri 184 m2), na kateri stoji stavba z ID znakom 2191-1362, – z ID znakom 2191-880/2-0 (parc. št. 880/2 – dvorišče, v izmeri 320 m2), – z ID znakom 2191-881/1-0 (parc. št. 881/1 – sadovnjak, v izmeri 230 m2, njiva, v izmeri 135 m2 in stavba, v izmeri 6 m2) in – z ID znakom 2191-878/1-0 (parc. št. 878/1 – travnik, v izmeri 232 m2), vse k.o. 2191 Želeče. Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, znaša 995.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja 300,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 7. 5. 2013, ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 6. 5. 2013 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39901313. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Kajo Vagaja, tel. 01/514-71-75 ali z Denisom Cirikovićem, tel. 01/514-71-67. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52. 9. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – nepremičnine na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl. US: U-I-297/08-19, 90/12) in Pravilnika o registru nepremične dediščine (Uradni list RS, št. 25/02) spadajo v varovano območje kulturne dediščine, in sicer: 344/00: Bled – Ambient Bleda, 338/98 – Vila Savska 2 v. Tamara; – Občina Bled ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičninah; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti