Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Št. 3630-3/2012/9 Ob-2343/13 , Stran 1336
Št. 3630-3/2012/9 Ob-2343/13
Javni poziv
za izbiro komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (»NER 300«) št. 3630-3/2012/6
na podlagi poziva Evropske komisije (SL C 94/8 Uradni list Evropske unije, dne 3. 4. 2013) o objavi drugega razpisa za zbiranje predlogov v okviru navedenega sklepa, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 32/2013, dne 19. 4. 2013. 1 Naziv in sedež posredniškega telesa ter izvajalca javnega poziva Posredniško telo ter izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39 (v nadaljevanju: MzIP). Evropska komisija je dne 3. 4. 2013 objavila javni poziv za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 (CCS), ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije (iOVE) v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32), objavljen na spletni strani http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm(*1) (v nadaljnjem besedilu: javni poziv EK). (*1) CALL FOR PROPOSALS concerning the financing of commercial demonstration projects that aim at the environmentally safecapture and geological storage of CO2, as well as demonstration projects of innovative renewable energy technologies under the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, established by Directive 2003/87/EC. Del nalog javnega poziva EK na nacionalni ravni je dolžna opraviti vsaka država članica. S tem namenom Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja in izvaja ta javni poziv. 2 Pravne in programske podlage za izvedbo javnega poziva – Direktiva sveta 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32); – Sklep Evropske komisije št. C(2010) 7499 z dne 3. 11. 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije; – Javni poziv za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 (CCS), ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije (iOVE) v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (SL C 94/8 Uradni list Evropske unije, dne 3. 4. 2013); – Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št., 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11; v nadaljnjem besedilu: ZRRD); – Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS); – Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1314); – Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12; v nadaljnjem besedilu: ZJF); – Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK); – Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12 Odl. US: U-I-211/11-26; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2); – Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 48/12; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1); – Energetski zakon (EZ) (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22 in 10/12); – Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP); – Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10); – Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11); – Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12); – Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12); – Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13); – Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08); – Proračun Republike Slovenije za leto 2013 /DP2013/ (Uradni list RS, št. 104/12); – Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007–2013; – Sklep organa upravljanja o pričetku postopka javnega poziva za izbiro komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta in imenovanju strokovne komisije. 3 Predmet, namen javnega poziva in predvidene dejavnosti 3.1 Predmet razpisa Predmet javnega poziva je zbiranje vlog prijaviteljev in pred izbor komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, na osnovi česar bodo izbrani oziroma pripravljeni in dopolnjeni največ trije projekti, ki bodo predlagani v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki. 3.2 Pogoji sodelovanja Na javni poziv se lahko prijavijo organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega poziva niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen ZFPPIPP, – nimajo neporavnanih obveznosti do države, – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje, – pravne osebe, ki se prijavljajo na razpis, morajo biti registrirane oziroma vpisane v sodni register, – prijavljen projekt mora biti realiziran do 30. 6. 2018. 3.3 Prijava Vodilni projektni partner mora do 10. 5. 2013 oddati prijavo, ki je priloga javnemu pozivu, in ki jo bo ocenila strokovna komisija na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Ustrezna ocena prijave je podlaga za nadaljnji izbirni postopek. Prijavi morajo biti priloženi izpolnjeni prijavni obrazci v angleškem jeziku iz poziva Evropske komisije, ki so objavljeni na spletni strani http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm. Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega poziva. 3.4 Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: – plače in drugi izdatki zaposlenim, – stroški storitev zunanjih izvajalcev, – stroški izdelave študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil, – študentsko delo, – stroški informiranja in obveščanja, – stroški izobraževanja in usposabljanja. Ministrstvo upravičenih stroškov ne bo sofinanciralo. 3.5 Merila za izbor projektov Prijave, ki so popolne (bodisi že v osnovni vlogi, bodisi, da so ustrezno pravočasno dopolnjene po pozivu), in ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v skladu z določbami javnega poziva, se uvrstijo v ocenjevanje za pred izbor projekta na nacionalni ravni. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev ter prijave, ki ne bodo skladne s predmetom razpisa, se ne bodo ocenjevale v nadaljnjem postopku. Takšne vloge se kasneje ne morejo dopolniti ali ponovno vložiti in v pred izboru ne bodo ocenjene na podlagi meril. 3.6 Ocenjevanje prijav Ocenjene bodo vse prispele popolne prijave, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z določbami poziva. 3.6.1 Ocenjevanje na nacionalni ravni 1. Faza – ocenjevanje po merilih Prijave, ki so se uvrstile v ocenjevanje, najprej oceni strokovna komisija ministrstva. Strokovna komisija bo projekte ocenjevala po vnaprej določenih merilih: 1. skladnost s sklepom Evropske komisije št. C(2010) 7499 z dne 3. 11. 2010(*2) in javnim pozivom EK z dne 3. 4. 2013, (*2) Sklep Komisije C(2010) 7499 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 , ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki je dostopen na spletni stran EURLEX: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0670:SL:NOT 2. doseganje robnih pogojev, ki jih določata sklep in poziv EK, 3. zaprtost finančne konstrukcije, 4. čezmejnost projekta, 5. status dovoljenj na področju okoljskega in prostorskega umeščanja, 6. dodatni (inkrementalni) stroški predlaganih projektov glede na referenčne objekte po posameznih tehnologijah (samo za iOVE), 7. dodatni (inkrementalni) prihodki predlaganih projektov iOVE glede na referenčne objekte po posameznih tehnologijah (samo za iOVE), 8. neto cena sedanje vrednosti (Net Present Value), 9. reference predlagatelja in/ali njegovih partnerjev o sodelovanju na podobnih projektih. Posamezni projekt mora biti ocenjen s strani najmanj treh ocenjevalcev, končna ocena pa predstavlja povprečje njihovih ocen. V primeru, da ocena enega ocenjevalca odstopa za več kot 20% od ostalih dveh, se je ne upošteva, in končna ocena predstavlja povprečje ocen ostalih dveh ocenjevalcev. Kolikor bo projekt s strani nacionalnih ocenjevalcev prejel pozitivno oceno, bo strokovna komisija podala mnenje za pred izbor na nacionalni ravni. Pozitivna ocena na pred izboru še ne pomeni oddaje predloga projekta za sofinanciranje Evropski investicijski banki. Merila za ocenjevanje prijav so določena v Tabeli 1. Informacije o referenčnih objektih, ki jih prijavitelji potrebujejo za kriterije, ki so podani v Tabeli 1, so zbrane v dokumentu »Metodologija določanja referenčnih stroškov električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije«, Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09 in dopolnitve) in Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09 in dopolnitve). Tabela 1: Merila za ocenjevanje prijav. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Faza –izdelava predlogov za sofinanciranje Zaradi zagotavljanja geografskega ravnovesja med državami članicami se bo v državi članici sofinanciralo največ tri projekte in najmanj enega. Zato je za Republiko Slovenijo pomembno, da tri projekte prijavi, saj bo vsaj eden izmed njih zagotovo prejel sredstva. Projekti, ki jih bo Republika Slovenija predlagala, morajo izpolnjevati izbirne kriterije iz točke 5.1 javnega poziva EK. Na podlagi pozitivnih ocen in mnenj o pred izboru strokovne komisije bo mogoče določene projekte vsebinsko še dopolniti in izboljšati ali tiste, ki se prijavljajo v isto podkategorijo projektov, na osnovi prejetih prijav tudi združiti(*3) z namenom priprave predlogov za sofinanciranje s kvalitetnimi projekti, ki izpolnjujejo robne pogoje in ostale izbirne kriterije, ki so določeni v javnem pozivu EK in katere je dolžna preveriti država članica. Na osnovi pred izbora izbranih oziroma pripravljenih in dopolnjenih projektov bodo izdelani predlogi za sofinanciranje, ki bodo na podlagi končnega mnenja strokovne komisije na nacionalni ravni predlagani v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki in o njih obveščena Evropska komisija. (*3) Združevanje bo mogoče na projektih, ki po vsebini spadajo v Prilogo I Sklepa Evropske komisije št. C(2010) 7499 z dne 3. 11. 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Merila, ki so podana v okviru javnega poziva na nacionalni ravni v 1. Fazi – ocenjevanje po merilih, so v nadaljnjem postopku lahko pogoj za uvrstitev projekta med predloge za financiranje ali dodelitve sredstev. To pomeni, da bodo projekti ovrednoteni na osnovi, ali projekt pogoj izpolnjuje (da), ali ga ne izpolnjuje (ne). Prijavitelji morajo natančno prebrati tudi javni poziv EK. Le tako bodo lahko pripravili projekte, ki bodo izpolnjevali vse zahteve na vseh ravneh izbirnega postopka. 6.2.2 Mednarodno ocenjevanje Predlog projekta v izbirni postopek za financiranje Evropski investicijski banki še ne pomeni njegovega sofinanciranja. Vsak pozitivno ocenjen projekt na nacionalnem ocenjevanju mora dobiti tudi ustrezno podporo na mednarodnem usklajevanju ocen. Mednarodno ocenjevanje bo potekalo skladno s pravili Sklepa Evropske komisije št. C(2010) 7499 z dne 3. 11. 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta in poziva EK. Natančen opis meril in način ocenjevanja je objavljen v razpisni dokumentaciji EK na spletni strani http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm. 4 Višina sofinanciranja in obdobje za porabo sredstev 4.1 Višina sofinanciranja Evropska investicijska banka bo izbrane projekte sofinancirala do 50% njihove dodane vrednosti (relevant costs), pri tem pa ni pogoj, da jih država članica že sofinancira iz drugih virov javnih sredstev, ali pa da so sofinancirani z drugimi instrumenti (strukturni skladi, kohezijski sklad, Evropski energetski program za oživitev – EEPO, Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja). V primeru, da so projekti že sofinancirani, se financiranje projekta zmanjša za znesek financiranja, ki se financira iz EEPO. Republika Slovenija je v okviru komitološkega postopka, v katerem je bil omenjeni sklep sprejet, ob podpori še nekaterih manjših držav članic dosegla bistveno in za Republiko Slovenijo izjemno pomembno vsebinsko določbo v četrtem odstavku 8. člena in drugem odstavku 6. člena Sklepa komisije z dne 3. 11. 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2, ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Na podlagi omenjene določbe je Republika Slovenija upravičena do brezplačnih emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave in za financiranje vsaj enega komercialnega demonstracijskega projekta za zajemanje in shranjevanje CO2 ali demonstracijskega projekta inovativnih tehnologij obnovljive energije. Glede na to, da skladno z določbami Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 13. 10. 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 1996/61/ES ter določbami direktive 2009/29/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. 4. 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, Republika Slovenija posredno v rezervo emisijskih kuponov za nove naprave prispeva svoj delež, bi bilo smotrno, da Republika Slovenija pripravi vsaj en projekt, katerega vrednost bi znatno presegala vrednosti, ki jo v rezervo prispeva Republika Slovenija. Ministrstvo za sofinanciranje projektov nima predvidenih sredstev. Višina sredstev, ki bodo odobrena za projekt bo določena s pogodbo med prijaviteljem in Evropsko investicijsko banko. 4.2 Splošni pogoji Predmet operacije mora biti skladen s predmetom in z namenom tega javnega poziva in z določili javnega poziva ter razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija določa vsebino prijave in izhodišča za njeno pripravo. Vsi obrazci in vse priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo identične podatke za projekt, ki je predmet prijave na javni poziv. Prijavi se priložijo dokumenti po vrstnem redu določenem v razpisni dokumentaciji. 5 Navodila za izdelavo prijave z obrazci Prijavitelj prijavo na razpis pripravi tako, da izpolni obrazce v skladu z navodili za popolnost prijave (Priloga: prijavni obrazec). Prijava lahko obravnava največ eno operacijo. 5.1 Popolnost prijave Prijavitelj sestavi popolno prijavo na prijavnem obrazcu, ki je priloga javnega poziva, v dveh izvodih. Prijava naj bo ustrezno oštevilčena. Spreminjanje vrstnega reda poglavij ni zaželeno. Prijava naj bo popolna in jasno napisana v interesu vsakega predlagatelja. Celotno prijavo in ostalo zahtevano dokumentacijo spnite v mapo. Prijavo pošljite v enem izvodu. Arhivski izvod hranite pri sebi. Prijava bo formalno popolna, če bo do predpisanega roka poslana v fizični obliki, prijavni obrazec pa tudi v elektronski obliki (izpolnjen pdf obrazec, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, na CD/DVD/USB mediju), ter sestavljena iz naslednjih obveznih dokumentov in prilog: 1. prijavni obrazec (Obrazec št. 1); 2. izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (Obrazec št. 2); 3. Posebni pogoji (Prijavni obrazci v angleškem jeziku); 4. Bonitetni obrazec BON-1 ali drugo ustrezno dokazilo za neposredne proračunske uporabnike; 5. Oprema ovojnice za prijavo na javni poziv (Obrazec št. 4). Poleg zgoraj navedenih prilog lahko predlagatelj priloži tudi druge priloge, ki dopolnjujejo navedbe v prijavi oziroma dodatno dokazujejo usposobljenost predlagatelja ali pojasnjujejo izvedbo del na projektu. Strokovna komisija bo predlagatelje, ki bodo podali formalno nepopolne prijave, pozvala, da prijave dopolnijo v roku 7 dni od prejema poziva k dopolnitvi. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku ne bodo obravnavne v nadaljnjem postopku. 6 Rok za oddajo prijav, odpiranje vlog in obveščanje o izboru 6.1 Rok za oddajo prijav Rok za oddajo prijave je 10. 5. 2013. Prijava mora prispeti do 10. 5. 2013, do 14.30 na naslov: Ministrstvo za Infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana, v zaprti ovojnici na kateri mora biti na sprednji strani obvezno zapisano »Ne odpiraj – Prijava za javni poziv NER 300«. Na zadnjo stran kuverte zapišite popolni naslov pošiljatelja. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki prispejo na ministrstvo do izteka roka (10. 5. 2013, do 15. ure) ali so tega dne priporočeno oddane na pošti do konca dneva. Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno ali, ki ne bodo pravilno označene, strokovna komisija ne bo odpirala oziroma bodo v primeru odprtja nespremenjene ponovno zaprte in ne bodo obravnavane, ampak bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe in umike vloge opremljene z obrazcem. Vlogo predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu MzIP vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo vlog. 6.2 Odpiranje prijav Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MzIP v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje v roku 5 dni od poteka roka za oddajo vlog. Pregled prispelih vlog in poziv k dopolnitvi formalno nepopolnih vlog bo izveden najkasneje v roku 3 dni od odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko formalno nepopolne vloge dopolnili v roku, ki ga določi komisija oziroma najkasneje v 7 dneh od prejema zahtevka za dopolnitev vloge. Formalno nepopolna vloga se dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev in tako, da je v svoji končni obliki celovita in v vseh sestavinah usklajena. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo skladne s predmetom in z namenom razpisa, ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za sodelovanje bodo zavrnjene. Postopek javnega poziva za izbor projektov bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik MzIP. Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog na podlagi zahtev in meril, navedenih v tem javnem pozivu, ter bo pripravila predlog EIB za sofinanciranje. 6.3 Obveščanje o izboru Prijavitelji projektov bodo o ocenah in mnenjih o pred izboru strokovne komisije iz 1. Faze – ocenjevanje po merilih javnega poziva obveščeni v roku 10 dni od odpiranja prispelih prijav. Prijavitelji projektov bodo o končnih mnenjih in predlogih strokovne komisije iz 2. Faze – predlogi za sofinanciranje javnega poziva obveščeni po njihovi izdelavi in predložitvi na mednarodno raven. Rezultati javnega poziva EK so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki so z internimi akti prijavitelja opredeljeni kot poslovna skrivnost in jih kot takšne prijavitelj v vlogi posebej in jasno označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 6.4 Pritožbe O izboru projektov odloči s sklepom minister za infrastrukturo in prostor. Prijavitelji bodo o izidu poziva obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Zoper odločitev MzIP o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku trideset dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno vložena na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. V upravnem sporu je na podlagi Zakona o sodnih taksah (ZST-1, Uradni list RS, št. 37/08, 86/09 Skl. US: U-I-207/09-5, Up-996/09-5 in 97/10) ob vložitvi tožbe potrebno plačati sodno takso in sicer po tarifni številki 6111 v znesku 148,00 EUR. Taksa se plača na prehodni podračun sodišča, določen za plačevanje taks. 7 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije ter obveščanje Dokumentacija k javnemu pozivu je objavljena na spletni strani www.mzip.gov.si. Vse informacije o pozivu Evropske komisije in posebej o mednarodnem delu razpisa so dostopne na spletni strani http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm. Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni obliki na naslov: milena.cernilogar-radez@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani MzIP »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti