Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1273. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za obrtni objekt s stanovanjem, stran 4001.

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Laško na 15. seji dne 27. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za obrtni objekt s stanovanjem
I.
(1) Ta sklep dopolnjuje veljavna prostorska akta:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01, 98/02; v nadaljevanju: plan);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09, 54/11, 80/11; v nadaljevanju: PUP).
(2) V prostorskih aktih iz prejšnje točke se določi širitev stavbnih zemljišč skladno s tem sklepom in spremeni namenska raba iz kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih določa PUP, ki veljajo na območju obstoječe pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno povezano.
II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dopusti na podlagi pobudnice Nevenke Gerčer za razširitev obstoječega stavbnega zemljišča in obstoječe obrtne dejavnosti – obrtno-stanovanjske, saj je izpolnjen namen širitve skladno z 29. členom ZPNačrt-B in ZPNačrt-C. Predvidi se umestitev dodatnega objekta za izvajanje obstoječe dejavnosti obrtnega objekta s skladiščnim delom in stanovanjem.
III.
(1) Območje stavbnih zemljišč se razširi tako, da se dodatno vključita še parc. št. 1469/3 in 275/2, obe k.o. Rimske Toplice, v izmeri 516 m2. Navedeni zemljiški parceli sta po veljavni namenski rabi opredeljeni kot kmetijsko zemljišče. Obseg širitve je razviden iz grafične priloge in obrazložitve, ki je priloga k temu sklepu.
(2) Namen posega je gradnja objekta za potrebe obstoječe dejavnosti – obrtni objekt s stanovanjem – izvajanje strojnih inštalacij, s čimer se funkcionalno zaokroži obstoječo pozidavo.
IV.
Ta sklep se pošlje ministrstvu za infrastrukturo in prostor in ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da v 15 dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstavku 29. člena ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 57/12).
V.
Po pridobitvi mnenja o skladnosti iz prejšnje točke tega sklepa, se ta sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
VI.
Ta sklep preneha veljati, če investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-01/2012
Laško, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti