Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Št. 161107-13-0113 Ob-2320/13 , Stran 1349
Št. 161107-13-0113 Ob-2320/13
Na podlagi 477. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12 in 105/12 – ZBan-1J; v nadaljevanju: ZTFI) ter sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01410-13/2013/5 z dne 11. 4. 2013 objavljam
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člane sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
(1) Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni poziv, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je državljan Republike Slovenije; – ima univerzitetno izobrazbo; – ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora. (2) Kandidat mora k prijavi priložiti: 1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI); 2. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, v kateri je bila izobrazba pridobljena; 3. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije; 4. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora; 5. pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti; 6. pisno izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja. (3) Izbrani kandidat bo imenovan za člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev za dobo šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. (4) Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v 30 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana z označbo »za javni poziv št. 1001-22/2013 za člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev« ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. (6) Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti vlaganja pravnih sredstev. (7) Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi. (8) Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Vlade Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti