Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Ob-2255/13 , Stran 1305
Ob-2255/13
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 17/09) in Odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2013 (Uradni list RS, št. 28/13), objavlja Občina Kuzma
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Kuzma za leto 2013
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Kuzma za leto 2013. II. Naročnik javnega razpisa: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2013 in sofinanciranje naslednjih vsebin: – interesna športna vzgoja otrok in mladine, – športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), – športna dejavnost študentov, – kakovostni šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – delovanje zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov, – propagandna dejavnost v športu, – športne prireditve, – promocija športa in občine s športom, – informiranje o športu v medijih, – mednarodna dejavnost v športu, – izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov. IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva, – panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa. Pogoji sofinanciranja: Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da športne programe izvajajo na območju Občine Kuzma, – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Kuzma, in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj velja tudi za javne zavode), – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene delavce za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti, – da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost, – da so registrirani in na območju Občine Kuzma delujejo že najmanj eno leto, – da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (pogoj velja samo za društva in zveze). V. Merila za sofinanciranje programov športa: športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 17/09). VI. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je namenjena za programe iz III. točke tega razpisa, je 20.000 €. Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v v letu 2013. VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija: Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na občinski upravi Občine Kuzma. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Kuzma: www.obcina-kuzma.si. VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na občinski upravi Občine Kuzma, pri Simoni Čurman, na tel. 02/555-80-14, vsak delovni dan, od 8. do 14. ure. IX. Rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno na občinski upravi Občine Kuzma ali po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 25. aprila 2013, na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, s pripisom »Javni razpis – ne odpiraj« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v občini Kuzma za leto 2013«. Šteje se, da je vloga prispela, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali tega dne do 12. ure oddana na občinsko upravo Občine Kuzma. Na ovojnici mora biti napisano: – naslov izvajalca športnega programa (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Občina Kuzma). X. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje do 30. aprila 2013. Vloge bo odpirala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2013.
Občina Kuzma

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti