Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1270. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2012, stran 3994.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 13. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 115. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. seji dne 28. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Jesenice za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2012, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2012 so realizirani v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |     V EUR|
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                     |     2012|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 18.324.686,94|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 16.401.174,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 13.113.311,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 10.776.199,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         | 2.072.723,89|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  264.388,21|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 3.287.862,94|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    | 2.667.605,78|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   10.586,37|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   93.220,68|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |   16.635,87|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  499.814,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  269.509,94|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |  227.991,44|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   41.518,50|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   2.920,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   2.920,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.651.082,96|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  641.284,40|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  | 1.009.798,56|
|   |iz sredstev EU              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 19.685.338,69|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 5.271.819,71|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  | 1.343.911,90|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  214.293,88|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 3.612.598,17|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   41.015,76|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   60.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 8.214.269,64|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  658.478,57|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        | 3.648.694,63|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  741.338,74|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 3.165.757,70|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 4.230.905,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev | 4.230.905,04|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         | 1.968.344,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |  259.550,24|
|   |in fiz. osebam, ki niso pr. up.     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim | 1.708.794,06|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)     | –1.360.651,75|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     | –1.388.230,70|
|   |(I.-7102) – (II.-403–404)        |       |
|   |(Skupaj prihodki brez prihodkov     |       |
|   |od obresti minus skupaj odhodki brez   |       |
|   |plačil obresti)             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) | 2.915.084,69|
|   |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus    |       |
|   |tekoči odhodki in tekoči transferi)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH      |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)    |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |     0,00|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     0,00|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |       |
|   |V.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            | 2.600.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 2.600.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         | 2.600.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  307.773,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  307.773,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  307.773,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  931.574,66|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | 2.292.226,41|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      | 1.360.651,75|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        | 4.027.649,63|
|   |NA DAN 31. 12. 2011           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XIII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        | 4.959.224,29|
|   |NA DAN 31. 12. 2012           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 4.959.224,29 €.
3. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2012, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2013 v naslednji višini:
– KS Planina pod Golico:
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 310,00 € na proračunsko postavko 4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Mirka Roglja Petka :
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 400,00 € na proračunsko postavko 4049, konto 402009 (Akcije v KS),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4047, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 80,00 € na proračunsko postavko 4044, konto 402009 (Krajevni praznik),
– KS Hrušica:
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 50,00 € na proračunsko postavko 4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Sava:
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4057, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4054, konto 402009 (Krajevni praznik),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 150,00 € na proračunsko postavko 4059, konto 402009 (Akcije v KS Sava),
– KS Podmežakla:
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 230,00 € na proračunsko postavko 4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– neporabljena sredstva iz naslova donacij v višini 200,00 € na proračunsko postavko 4064, konto 402009 (Krajevni praznik),
– Občinska Uprava:
– neporabljen del sredstev požarne takse v višini 44.005,02 € na proračunsko postavko 3061, konto 432300 (Javni zavod GARS), NRP OB041-06-0003 Nakup gasilskega vozila – ALK 42 m.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
+------------------------------------------------+-------------+
|1. Stanje rezervnega sklada           |       |
|31. 12. 2011                  | 250.404,88 €|
+------------------------------------------------+-------------+
|2. Pripis obresti v letu 2012          |  4.279,15 €|
+------------------------------------------------+-------------+
|3. Vplačilo sredstev iz proračuna        | 60.000,00 €|
+------------------------------------------------+-------------+
|3. Izplačila iz rezervnega sklada        | 20.128,92 €|
+------------------------------------------------+-------------+
|4. Stanje rezervnega sklada           |       |
|31. 12. 2012                  | 294.555,11 €|
+------------------------------------------------+-------------+
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 133.020.332 €.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2012 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-2/2010
Jesenice, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti