Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1267. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013, stran 3993.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 01/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 22/12 in 85/12) – v nadaljevanju: odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Rebalans 1|
|   |                     |  proračuna|
|   |                     |     2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  21.828.871|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  15.591.872|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  12.035.918|
+------+------------------------------------------+-------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        |  10.098.208|
+------+------------------------------------------+-------------+
|703  |Davki na premoženje            |  1.538.710|
+------+------------------------------------------+-------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   399.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.555.954|
+------+------------------------------------------+-------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od     |  1.731.400|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|711  |Takse in pristojbine           |    12.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|712  |Denarne kazni               |    33.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |   134.550|
+------+------------------------------------------+-------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |  1.645.004|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.480.460|
+------+------------------------------------------+-------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |   178.810|
+------+------------------------------------------+-------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in      |  1.301.650|
|   |nematerialnega premoženja         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.756.539|
+------+------------------------------------------+-------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih       |  1.392.399|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|741  |Prejeta sred. iz državnega proračuna iz  |  3.364.140|
|   |sredstev proračuna EU           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  24.379.595|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.915.766|
+------+------------------------------------------+-------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim     |   881.980|
+------+------------------------------------------+-------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost|   145.034|
+------+------------------------------------------+-------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve       |  3.624.402|
+------+------------------------------------------+-------------+
|403  |Plačila domačih obresti          |   111.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|409  |Rezerve                  |   153.350|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.710.310|
+------+------------------------------------------+-------------+
|410  |Subvencije                |   451.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom |  4.076.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in  |   945.240|
|   |ustanovam                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |  1.236.970|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  12.270.139|
+------+------------------------------------------+-------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  12.270.139|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESICIJSKI TRANSFERI          |   483.380|
+------+------------------------------------------+-------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in    |   288.380|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim   |   195.000|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ|  –2.550.724|
|   |(I.-II.)                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA |    16.100|
|   |KAPITAL. DELEŽEV             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA   |    16.100|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |    14.970|
+------+------------------------------------------+-------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije     |    1.130|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    83.200|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    83.200|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|440  |Dana posojila               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb  |    83.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova     |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. |   –67.100|
|   |KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE             |  1.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  1.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|500  |Domače zadolževanje            |  1.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA           |   629.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   629.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|550  |Odplačila domačega dolga         |   629.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  –1.747.724|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   870.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |  2.550.724|
|   |IX.=-III.)                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |       |
|   |12. 2012                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |(9009 Splošni sklad za drugo)       |  1.747.724|
+------+------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki tudi:
1) vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje proračunskih postavk, označenih z oznako LS (lastna sredstva);
2) požarna taksa, ki se uporablja za financiranje prostovoljnih gasilskih društev preko Občinske gasilske zveze Grosuplje v okviru posebej za to planirane proračunske postavke.
Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili porabljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.
Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto, in sicer na postavkah z oznako LS.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2012
Grosuplje, dne 10. aprila 2013
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti