Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1274. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje za del območja EUP LJ 32, stran 4001.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list, št. 33/07, 70/08 – ZVO –1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 29. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011) je županja Občine Ljutomer dne 29. 3. 2013 sprejela
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje za del območja EUP LJ 32
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje za del območja EUP LJ 32 (v nadaljevanju: OPPN).
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta)
OPPN se pripravlja na pobudo Občine Ljutomer v območju enote urejanja EUP LJ 32. Celotno območje bo namenjeno za izgradnjo stanovanjskih stavb s primerno komunalno opremo.
3. člen
(območje obravnave)
Območje, ki bo zajeto v načrtovanje podrobnih prostorskih ureditev, obsega zemljišče s parc. št. 691/16, 691/6, 691/7, 691/8, 691/9, 691/10, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/15, 691/4, 694, 696, 697, 2851/1 in 2755/1, vse k.o. Kamenščak, in s parc. št. 2751/10, 2851/1 in 2755/1 k.o. Ljutomer. Velikost ureditvenega območja je cca 36.550 m2. Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– usmeritve iz OPN Občine Ljutomer,
– Urbanistična zasnova stanovanjskega območja UZ-2011-30, maj 2011,
– Geodetski posnetek območja.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Izdelovalec OPN bo izdelala ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. člen
(postopek in roki za pripravo in sprejem OPPN)
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN
+-----------------------------------------+---------------------+
|Objava sklepa o začetku priprave OPPN v |           |
|Uradnem glasilu Občine Ljutomer     |30 dni        |
+-----------------------------------------+---------------------+
|Priprava osnutka OPPN za pridobitev   |5 dni po potrditvi  |
|smernic                 |osnutka s strani   |
|                     |občinske uprave   |
+-----------------------------------------+---------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja   |           |
|prostora in odločbe ministrstva,     |           |
|pristojnega za varstvo okolja      |           |
|(v nadaljevanju: ministrstvo),      |           |
|ali je potrebno izvesti CPVO       |30 dni        |
+-----------------------------------------+---------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka      |10 dni po pridobitvi |
|                     |smernic       |
+-----------------------------------------+---------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi    |7 dni pred javno   |
|                     |obravnavo      |
+-----------------------------------------+---------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava   |30 dni        |
+-----------------------------------------+---------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz javne   |10 dni po sprejemu  |
|razgrnitve in obravnave         |stališč do pripomb  |
+-----------------------------------------+---------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja    |           |
|prostora                 |30 dni        |
+-----------------------------------------+---------------------+
|Priprava usklajenega predloga      |10 dni po prejemu  |
|za obravnavo na občinskem svetu     |mnenj        |
+-----------------------------------------+---------------------+
|Priprava končnega predloga        |10 dni po objavi   |
|po sprejemu akta na občinskem svetu   |odloka v uradnem   |
|                     |glasilu       |
+-----------------------------------------+---------------------+
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
V postopku priprave OPPN sodelujejo nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek porečja reke Mure,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
5. RS, Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in šport
6. Zavod za gozdove RS, Območna enota Murska Sobota,
7. Javno podjetje Elektro Maribor,
8. Telekom Slovenije d.d., PE Murska Sobota,
9. Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o.,
10. Javno podjetje Prlekija d.o.o.,
11. Teleing d.o.o., Ljutomer,
12. Občina Ljutomer.
Pripravljalec pridobi odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje ali je v postopku priprave OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ti pridobijo v istem postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranja priprave)
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN zagotavlja Občina Ljutomer.
8. člen
(veljavnost sklepa o pričetku)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v Uradnem glasilu Občine Ljutomer in na spletni strani občine, www.obcinaljutomer.si.
Št. 3505/2013-432-389
Ljutomer, marec 2013
Županja
Občine Ljutomer
mag. Olga Karba l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti