Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Št. 35209-0004/2013-2 Ob-2317/13 , Stran 1353
Št. 35209-0004/2013-2 Ob-2317/13
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka: 5883814, ID št. za DDV: SI 65504038. Ime in sedež upravljalca: Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, Slovenske Konjice, matična številka: 5968526, ID št. za DDV: SI 21649405. II. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem je Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice. Predmet oddaje v najem so poslovni prostori na naslovu Stari trg 41, Slovenske Konjice, parc.št. 1604/2, k.o. Slovenske Konjice (ID stavbe 5391192): 1. Poslovni prostor št. 1, površine 428,23 m2, klet, garderoba, gostinski del in dvorana, za gostinsko dejavnost ter souporabo sanitarij. Na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin znaša izhodiščna mesečna najemnina 1.027,75 EUR. Skozi prostor, ki se oddaja v najem, dostopajo tudi že obstoječi najemniki. 2. Poslovni prostor št. 2, površine 65,51 m2 za poslovno dejavnost s souporabo sanitarij. Na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin znaša izhodiščna mesečna najemnina 144,12 EUR. 3. Oddajamo poslovni prostor št. 3, površine 58,31 m2 za poslovno dejavnost, souporaba sanitarij. Na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin znaša izhodiščna mesečna najemnina 128,28 EUR. Posebni pogoji najema poslovnega prostora: – poslovni prostor št. 1 je delno opremljen, – za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se ne poračunava z najemnino ter se v nobeni obliki ne vrača, – v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic, – najemnik mora skrbeti za red in čistočo v skupnih prostorih. III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma 1. za s.p.: priglasitveni list 2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje 3. za društva: odločbo o vpisu v register društev 4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra 2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika. 3 – Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini ene izhodiščne mesečne najemnine na transakcijski račun Občine Slovenske Konjice, št. 01314-0100003434, sklic 00 1310. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4 – Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika in njegov točen naslov, matično številko ter telefonsko številko, navedbo poslovnega prostora, za katero daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – izpis podatkov iz Poslovnega registra, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR, – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema, – navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe). 5 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo. 6 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. IV. Pogoji najema – Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let. – Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. – Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov. – Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno. – Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 5. v mesecu za tekoči mesec. – Podpis pogodbe: Izbranemu ponudniku se pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe in se mu varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. V. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe: Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov; Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, z obvezno oznako na ovojnici »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnih prostorov na naslovu Stari trg 41« in št. poslovnega prostora ______«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 9. 5. 2013. Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji: – vsebina dejavnosti, ki prispeva k višjemu življenjskemu standardu prebivalcev, – ponujena višina mesečne najemnine za poslovni prostor, – da ponudnik nima v lasti in niti v najemu praznega poslovnega prostora za isto dejavnost na območju občine, – da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obveznosti, – atraktivnost vsebine prijavljenega programa dejavnosti (vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru, ciljna skupina kupcev – uporabnikov, popestritev kraja). Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 50 točk, od tega za vsak posamezen kriterij največ 10 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejavnosti v Občini Slovenske Konjice. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najkasneje v roku 15 dni po podpisu najemne pogodbe in ga pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe in nima pravice zahtevati vrnitve položene varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v petek, dne 10. 5. 2013 ob 11. uri na naslovu: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, v sejni sobi – pritličje. 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb za poslovne prostore na naslovu Stari trg 41, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. VIII. Informacije in ogled Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, dobijo interesenti na Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ali po tel. 03/757-33-77, 03/757-33-71. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenske Konjice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti