Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

Št. 33002-1/2013-1 Ob-2292/13 , Stran 1306
Št. 33002-1/2013-1 Ob-2292/13
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013 (Uradni list RS, št. 7/13) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08), v nadaljevanju: pravilnik), Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu na območju Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto 2013 v Občini Šempeter - Vrtojba po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006, Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 ter Pravilnikom o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08). Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: A. Pomoči za skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006) B. Pomoči »de minimis« (Uredba komisije ES št. 1998/2006) C. Druge pomoči (Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 33/08) II. Upravičenci in splošni pogoji sofinanciranja Upravičenci do sredstev so: – pravne in fizične osebe (kmetijska gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvaja oziroma se bo izvedla na območju Občine Šempeter - Vrtojba; – registrirana stanovska in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Splošni pogoji financiranja: Splošna določila: – vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti popolna in predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; – pomoči, ki jih prejme upravičenec, se seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene z razpisom; – prejemnik ne sme nenamensko uporabljati sredstev, pridobljenih na osnovi tega razpisa; – upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri; – v primeru, da bodo sredstva, namenjena za financiranje posameznega ukrepa, zaradi predpisanih omejitev oziroma premalo izkazanega interesa ostala neporabljena, se na osnovi predloga komisije, lahko prerazporedijo za namene, kjer izkazani interes presega višino razpoložljivih sredstev; – v primeru, da bo glede na izražen interes za posamezni ukrep razpisanih premalo sredstev, se bodo razpisana sredstva med upravičene vlagatelje razdelila proporcionalno, v primeru večjih investicij bo strokovna komisija določila zgornjo mejo sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa; – pri ukrepih VIII.A.1.1, VIII.A.1.3, VIII.A.1.4, VIII.B.1, VIII.B.2 in VIII.B.3 mora upravičenec investicijo ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev; – nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Prosilci morajo predložiti: – podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej, – realno, strokovno oceno upravičenih stroškov: za ukrepe A s področja skupinskih izjem predložiti predračun tekočega leta – v času po izdani odločbi o odobritvi sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), – predračun ali račun tekočega leta za ukrepe s področja »de minimis«, – izjavo o kumulaciji sredstev, – izjavo o resničnosti podatkov, – obrazec za ugotavljanje davčne osnove, – če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti najemno ali zakupno pogodbo, – mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investicijah, – seznam prijavljenih stroškov programa, – podpisan vzorec pogodbe. Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke VIII tega razpisa. III. Višina razpisanih sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu občine za leto 2013 v okvirni višini 34.000 EUR. Na podlagi Odloka o proračunu občine se sredstva namenijo za naslednje ukrepe v okvirni višini: A. Pomoči za skupinske izjeme: 24.000 EUR; B. Pomoči »de minimis«: 2.000 EUR; C. Druge pomoči: 8.000 EUR. Sredstva za programe in investicije na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Višina dodeljenih sredstev: – Višina sofinanciranja je navedena pri posamezni vrsti ukrepov iz točke VIII. – Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa. – V primeru, da so izkazani upravičeni stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. IV. Rok za predložitev vlog: Rok za oddajo vlog je za ukrepe: iz točke razpisa VIII.A do vključno 1. 6. 2013 iz točke razpisa VIII.B do vključno 1. 6. 2013 iz točke razpisa VIII.C do vključno 1. 6. 2013 Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: Vloge se osebno oddajo ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom na sprednji strani ovojnice »Javni razpis kmetijstvo 2013 – Ne odpiraj«. V. Obdobje porabe sredstev Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2013. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim investicijam in programom, ki bodo realizirana v času: – od prejema odločbe, izdane na podlagi tega razpisa in najkasneje do 10. 8. 2013 (za ukrepe iz točke VIII.A); – od 11. 8. 2012 do najkasneje 10. 8. 2013 (za ukrepe iz točke VIII.B); – od 2. 6. 2012 do najkasneje 1. 6. 2013 (za ukrepe iz točke VIII.C). VI. Pregled in ocenitev vlog: – Strokovni pregled in ocenitev vlog opravlja Komisija, imenovana s sklepom župana, ki pri svojem delu upošteva določila pravilnika. – Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo pravočasno dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. – Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in popolne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. O dodelitvi pomoči s sklepom ali odločbo odloči tajnik Občine Šempeter - Vrtojba. VII. Obvestilo o izidu razpisa: Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz točke IV. tega Razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda tajnik Občine. Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Šempeter - Vrtojba in prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazila o namenski porabi sredstev. Dodatne informacije Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici ter na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba http://www.sempeter - Vrtojba.si/. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. VIII. Ukrepi VIII.A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006) VIII. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – Ukrep 1 Omejitve ter drugi pogoji za Ukrep 1: – Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu malemu ali srednje velikemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let. – Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah. – Pomoč se ne dodeli za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, za nakup živali, enoletnih rastlin in proizvodnih pravic, za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela. – Kumulacija: najvišje višine sofinanciranja pomoči po skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede na to, ali se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti. 1. Urejanje kmetijskih zemljišč Cilj ukrepa: sofinanciranje ureditve kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje. Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV. Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje, terasiranje, planiranje, rigolanje), analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih zemljišč, založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad, stroški večletnih sadik in zatravljanja in drugi stroški vezani na urejanje zemljišč, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne naložbe. Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, predračun tekočega leta ob prijavi – po prejemu sklepa o odobritvi pomoči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba, kopija overjene kupoprodajne pogodbe (če gre za nakup zemljišča). 2. Urejanje dostopnih poti Cilj ukrepa: sofinanciranje ureditve poti, ki niso javno dobro, do kmetijskih zemljišč zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov. Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV. Upravičeni stroški: strojna dela in material, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne naložbe. Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija poti, ki niso javno dobro, še ni začeta, predračun tekočega leta ob prijavi– po prejemu sklepa o odobritvi pomoči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), vloga z zahtevanimi prilogami, kopijo katastrskega načrta z vrisano traso predvidene poti, dokazilo o lastništvu, dolgoročna zakupna pogodba ali soglasje lastnikov zemljišč, po katerih poteka urejanje in predračun ob prijavi ter račun, kopija overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. 3. Ograje za pašnike Cilj ukrepa: sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja. Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV. Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki, izolatorji, agregat ali transformator. Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, predračun tekočega leta ob prijavi– po prejemu sklepa o odobritvi pomoči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba. 4. Nakup opreme Cilj ukrepa: sofinanciranje nakupa opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo. Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti investicije brez DDV. Upravičeni stroški: kmetijska mehanizacija in strojna oprema za osnovno kmetijsko pridelavo, rastlinjaki s potrebno opremo; nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne naložbe. Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, predračun tekočega leta ob prijavi – po prejemu sklepa o odobritvi pomoči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), vloga z zahtevanimi prilogami, kopija overjene kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. VIII. A. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – Ukrep 2 1. Zavarovalne premije Cilj ukrepa: zmanjšanje posledic in tveganja, ki jih na kmetijskih kulturah naredijo naravne nesreče ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali. Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije Upravičeni stroški: – sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje pred nevarnostjo udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave) za eno rastno dobo; – sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno zavarovalno leto. Pri sofinanciranju zavarovalnih premij se upošteva določila v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje pridelkov in/ali živine. VIII. A. 3. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov – Ukrep 3 1. Kakovostni kmetijski proizvodi Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov. Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičeni stroški: – za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti; – za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje; – za usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje alineje; – stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov. Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, investicija še ni začeta, predračun tekočega leta ob prijavi– po prejemu sklepa o odobritvi pomoči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), vloga z zahtevanimi prilogami. VIII. A. 4. Zagotavljanje tehnične podpore – Ukrep 4 1. Zagotavljanje tehnične podpore Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč. Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičeni stroški: – na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, ipd.; – na področju organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade; – publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji: (kritje stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani); Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, investicija še ni začeta, predračun tekočega leta ob prijavi – po prejemu sklepa o odobritvi pomoči predložiti račun in dokazilo o plačilu (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek), vloga z zahtevanimi prilogami. VIII.B. »De minimis« (Uredba komisije ES št. 1998/2006) Kumulacija Skupna dodeljena pomoč »de minimis« posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let. Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri katerem koli dajalcu pomoči po tem pravilu. VIII. B. 1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – Ukrep 5 1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah Cilj ukrepa: povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV. Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev), predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV). VIII. B. 2. Naložbe v v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih – Ukrep 6 1. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih Cilj ukrepa: povečati pestrost ponudbe na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev. Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV. Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev), predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpis, dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV). VIII. B. 3. Trženje kmetijskih proizvodov in storitev – Ukrep 7 1. Trženje kmetijskih proizvodov in storitev Cilj ukrepa: izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV. Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje, skladiščenje in opremo prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register (upravičenec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom sredstev) predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV). VIII.C. Druge pomoči VIII. C. 1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju – Ukrep 8 1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti investicije brez DDV. Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Šempeter - Vrtojba, ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja. Upravičeni stroški: stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila o plačilu računov, vlogi za delovanje društev je potrebno priložiti program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni potrebno prilagati Mnenja o ustreznosti investicije KSS. VIII. C. 2. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju – Ukrep 9 1. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti investicije brez DDV. Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, javni zavodi, združenja in zveze ter zavodi in šole, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja. Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov prireditev …) Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila o plačilu računov, vlogi za delovanje društev je potrebno priložiti program dela s finančno ovrednotenimi postavkami in poročilo o opravljenih aktivnostih v prejšnjem letu in ni potrebno prilagati Mnenja o ustreznosti investicije KSS.
Občina Šempeter - Vrtojba

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti