Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2013 z dne 19. 4. 2013

Kazalo

1286. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2012, stran 4017.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12) ter 15. in 99. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 20. redni seji dne 9. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Škocjan za leto 2012
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|Konto |Naziv konta               |Realizacija do|
|    |                    | 31. 12. 2012|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI             |   3.558.216|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI             |   2.704.980|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   2.459.390|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček       |   2.236.698|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|703  |Davki na premoženje           |    145.072|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve    |    77.620|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|706  |Drugi davki               |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |    245.590|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodkih od   |    144.868|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|711  |Takse in pristojbine          |     1.670|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|712  |Globe in druge denarne kazni      |     3.202|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |      160|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki         |    95.690|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |     1.262|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in     |     1.262|
|    |neopredmetenih sredstev         |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |     5.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov    |     5.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |    846.974|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih      |    220.421|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |    626.553|
|    |iz sredstev Evropske Unije       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI             |   3.560.262|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |    940.366|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim    |    305.866|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno   |    50.038|
|    |varnost                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve      |    577.633|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|403  |Plačila domačih obresti         |     4.829|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|409  |Rezerve                 |     2.000|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   1.156.431|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|410  |Subvencije               |    136.530|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom|    756.816|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in |    78.987|
|    |ustanov.                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|413  |Drugi domači transferi         |    184.098|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   1.415.376|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   1.415.376|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    48.089|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in   |    20.198|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim  |    27.891|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |    –2.046|
|    |(I.-II.)                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|500  |Domače zadolževanje           |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |    50.581|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |    50.581|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|550  |Odplačila domačega dolga        |    50.581|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |    –52.627|
|    |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)     |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –50.581|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |     2.046|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |    465.709|
|    |12. PRETEKLEGA LETA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del in načrt razvojih programov se objavita na spletni strani Občine Škocjan.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2013
Škocjan, dne 9. aprila 2013
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti