Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

1122. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2012, stran 3678.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 15. redni seji dne 3. 4. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogatec za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2012 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogatec za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun splošnega dela proračuna je izkazan v naslednjih zneskih:
                    (v EUR)
----------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN
    ODHODKOV
----------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki
    (70+71+72+73+74)       3.001.521
II.  Skupaj odhodki
    (40+41+42+43)         2.959.557
III.  Proračunski presežek (I.–
    II.)               41.964
----------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
----------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih
    posojil in prodaja
    kapitalskih deležev
    (750+751+752)             0
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev
    (440+441+442+443)           0
VI.  Prejeta minus dana
    posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.–
    V.)                  0
----------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)          0
VIII. Odplačila dolga (550)      126.576
IX.  Sprememba stanja sredstev
    na računih (I.+IV.+VII.–
    II.–V.–VIII.)          –84.612
X.   Neto zadolževanje (VII.–
    VIII.)             –126.576
XI.  Neto financiranje (VI.+X.–
    IX.)              –41.964
XII.  Stanje sredstev na računu
    dne 31. 12. 2012        143.801
    (del 9009 Splošni sklad za
    drugo)
----------------------------------------------
4. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del zaključnega računa na ravni kontov in posebni del zaključnega računa na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov po posameznih projektih 2012–2015, pa se objavijo na spletni strani Občine Rogatec.
Št. 410-0001/2013
Rogatec, dne 3. aprila 2013
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost