Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2013 z dne 5. 4. 2013

Kazalo

Št. 478-41/2013/2 (15211-13) Ob-2116/13 , Stran 1172
Št. 478-41/2013/2 (15211-13) Ob-2116/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Nezasedena stanovanja: 1. stanovanje z ID znakom 1535-22-20, v Črnomlju, Ulica 21. oktobra 15, v izmeri 56,79 m2, 2. stanovanje z ID znakom 1316-590-1, v Krškem, Cesta 4. Julija 52A, v izmeri 55,47 m2, 3. stanovanje z ID znakom 1298-60-11, v Brežicah, Kregarjeva ulica 5, v izmeri 39,32 m2, 4. stanovanje z ID znakom 1300-558-3 (klet) in 1300-558-4 (stanovanje,) v Brežicah, Stiplovškova ulica 14, v skupni izmeri 50,99 m2, 5. stanovanje z ID znakom 1300-454-108 (klet) in 1300-454-8 (stanovanje), v Brežicah, Šolska ulica 13, v skupni izmeri 41,77 m2, 6. stanovanje z ID znakom 889-1599-13, v Mežici, Mariborska cesta 11, v izmeri 38,22 m2, 7. stanovanje z ID znakom 829-1360-15, v Dravogradu, Meža 155a, v izmeri 44,28 m2, 8. stanovanje z ID znakom 1673-31-3, v Novi vasi, Velike Bloke 3b, v izmeri 86,02 m2, 9. stanovanje z ID znakom438-108-1, v Majšperku, Majšperk 35, v izmeri 55,59 m2, 10. stanovanje z ID znakom14-450-7, v Petrovcih, Gornji Petrovci 33, v izmeri 38,77 m2, 11. stanovanje z ID znakom 184-704-10, v Gornji Radgoni, Simoničev breg 2, v izmeri 56,31 m2. Zasedena stanovanja: 12. stanovanje z ID znakom 659-3111-106, v Mariboru, Betnavska cesta 108, v izmeri 51,90 m2, 13. stanovanje z ID znakom 2490-320-15, v Postojni, Ljubljanska cesta 9, v izmeri 74,64 m2, 14. stanovanje z ID znakom 889-1599-15, v Mežici, Mariborska cesta 11, v izmeri 55,53 m2. Lastnik vseh stanovanj je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. Draži se vsako stanovanje posebej. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Nezasedena stanovanja: 1. za stanovanje z ID znakom 1535-22-20, v Črnomlju, Ulica 21. oktobra 15: 36.000,00 EUR, 2. za stanovanje z ID znakom 1316-590-1, v Krškem, Cesta 4. Julija 52A: 43.000,00 EUR, 3. za stanovanje z ID znakom 1298-60-11, v Brežicah, Kregarjeva ulica 5: 41.000,00 EUR, 4. za stanovanje z ID znakom 1300-558-4 in 1300-558-3 (klet), v Brežicah, Stiplovškova ulica 14: 34.000,00 EUR, 5. za stanovanje z ID znakom 1300-454-8 in 1300-454-108 (klet), v Brežicah, Šolska ulica 13: 35.000,00 EUR, 6. za stanovanje z ID znakom 889-1599-13, v Mežici, Mariborska cesta 11: 27.000,00 EUR, 7. za stanovanje z ID znakom 829-1360-15, v Dravogradu, Meža 155a: 39.000,00 EUR, 8. za stanovanje z ID znakom 1673-31-3, v Novi vasi, Velike Bloke 3b: 41.000,00 EUR, 9. za stanovanje z ID znakom 438-108-1, v Majšperku, Majšperk 35: 29.000,00 EUR, 10. za stanovanje z ID znakom 14-450-7, v Petrovcih, Gornji Petrovci 33: 18.000,00 EUR, 11. za stanovanje z ID znakom 184-704-10, v Gornji Radgoni, Simoničev breg 2: 41.000,00 EUR. Zasedena stanovanja: 12. stanovanje z ID znakom 659-3111-106, v Mariboru, Betnavska cesta 108: 52.000,00 EUR, 13. stanovanje z ID znakom 2490-320-15, v Postojni, Ljubljanska cesta 9: 75.000,00 EUR, 14. stanovanje z ID znakom 889-1599-15, v Mežici, Mariborska cesta 11: 48.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja za posamezno stanovanje je 200,00 EUR. V te zneske ni vštet davek na promet nepremičnin. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 23. 4. 2013, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 22. 4. 2013, do 12. ure, plačati varščino v višini: Nezasedena stanovanja: – za stanovanje pod zap. št. 1: 3.600,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 2: 4.300,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 3: 4.100,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 4: 3.400,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 5: 3.500,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 6: 2.700,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 7: 3.900,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 8: 4.100,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 9: 2.900,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 10: 1.800,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 11: 4.100,00 EUR. Zasedena stanovanja: – za stanovanje pod zap. št. 12: 5.200,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 13: 7.500,00 EUR, – za stanovanje pod zap. št. 14: 4.800,00 EUR. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklice, in sicer: Nezasedena stanovanja: – za stanovanje pod zap. št. 1: 28 17116-2990008-39903813, – za stanovanje pod zap. št. 2: 28 17116-2990008-39903913, – za stanovanje pod zap. št. 3: 28 17116-2990008-39904013, – za stanovanje pod zap. št. 4: 28 17116-2990008-39904113, – za stanovanje pod zap. št. 5: 28 17116-2990008-39904213, – za stanovanje pod zap. št. 6: 28 17116-2990008-39904313, – za stanovanje pod zap. št. 7: 28 17116-2990008-39904413, – za stanovanje pod zap. št. 8: 28 17116-2990008-39904513, – za stanovanje pod zap. št. 9: 28 17116-2990008-39904613, – za stanovanje pod zap. št. 10: 28 17116-2990008-39904713, – za stanovanje pod zap. št. 11: 28 17116-2990008-39904813. Zasedena stanovanja: – za stanovanje pod zap. št. 12: 28 17116-2990008-39902413, – za stanovanje pod zap. št. 13: 28 17116-2990008-39902513, – za stanovanje pod zap. št. 14: 28 17116-2990008-39902613. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru: – za stanovanja pod zap. št. 1.–5.: Sonja Javeršek, tel. 07/46-60-559, – za stanovanje pod zap. št. 6.–7. in 14.: Mira Potecin, tel. 03/542-63-29 ali mob. št. 041/534-725, – za stanovanja pod zap. št. 8.: Alenka Slovenec, tel. 01/361-03-36, – za stanovanje pod zap. št. 13: Darijo Babič, mob. št. 05/613-13-00, – za stanovanja pod zap. št. 9. in 12.: Bojan Urgl, tel. 02/222-13-05, – za stanovanja pod zap. št. 10.-11.: Mira Prelec, tel. 02/522-43-33. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si, ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52. 9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«; – stanovanji pod zap. št. 12. in 13. sta zasedeni z najemnikoma, najemnika stanovanje uporabljata na podlagi sklenjene najemne pogodbe za določen čas – čas zaposlitve v Ministrstvu za notranje zadeve oziroma Policiji; – stanovanje pod zap. št. 14. je zasedeno z najemnikom, ki stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe za določen čas, za obdobje do prodaje stanovanja oziroma največ do 31. 12. 2013; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost