Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1032. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku, stran 3501.

Na podlagi 61.a in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPDPP-A) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 19. redni seji dne 28. 3. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju: SD ZN)
Proizvodno območje »Danfoss«, je locirano ob zahodni mestni obvoznici, na severno in vzhodno stran je omejeno z zeleno tampon cono, ki varuje stanovanjsko območje, na južno stran se navezuje na obstoječe industrijsko območje, na zahodno stran pa meji na zahodno obvoznico mesta Črnomelj in posredno na območje energetike.
Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06) ureja območje proizvodnje bivšega lastnika Danfoss. S spremembo lastništva območja se pojavljajo tudi nove potrebe za industrijsko proizvodnjo in reorganizacijo območja zaradi lastništva dveh podjetij. Podjetje Akrapovič d.d., ki je pobudnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta, potrebuje dodatne prostore ureditev celovitega proizvodnega procesa in zaposlitve okrog 500 delavcev. Podjetje nujno potrebuje proizvodne prostore, da ublaži prostorsko stisko v obstoječih prostorih podjetja v Ivančni Gorici in Podpeči. Poleg tega pa še potrebuje možnost gradnje avtomatiziranega visokoregalnega skladišča do višine največ 35 m, relokacijo nekaterih obstoječih spremljevalnih objektov, večfazno gradnjo proizvodnih skladiščnih prostorov ter spremembo organizacije parkirnih prostorov.
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – TP in 10/13 – obvezna razlaga, v nadaljevanju: OPN) je obravnavano območje stavbno zemljišče, opredeljeno s podrobno namensko rabo IP – površine za industrijo, ureja pa se z OPPN z oznako ČR/2-OPPNb – ZN Danfoss; OPN v posebnih prostorsko izvedbenih pogojih določa: Zazidalni načrt Danfoss – ostane v veljavi do preklica. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
Na podlagi izraženega interesa gospodarske družbe ter interesa občine za pomoč gospodarstvu se lahko prične postopek za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta.
2. Območje SD ZN
Obravnavano območje zajema del zemljišča s parc. št. 1061/20, vse k.o. Črnomelj. Po potrebi in v interesu lastnikov zemljišč se zajame še ostale sosednje bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelajo se strokovne podlage ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov.
4. Roki za pripravo
Priprava SD ZN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
+-----------------------+------------------+----------+
|Faza          |Nosilec      | Rok/dni |
+-----------------------+------------------+----------+
|sklep o pripravi    |občinski svet   |  1   |
+-----------------------+------------------+----------+
|objava sklepa v    |občina      |  7   |
|Uradnem listu RS    |         |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|izdelava osnutka    |izdelovalec    |  20  |
+-----------------------+------------------+----------+
|pridobivanje smernic  |nosilci urejanja |  15  |
|            |prostora     |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|usklajevanje smernic  |izdelovalec,   |  5   |
|za načrtovanje     |občina      |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|izdelava dopolnjenega |izdelovalec    |  20  |
|osnutka        |         |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|izdelava okoljskega  |izdelovalec op  |  15  |
|poročila (po potrebi) |         |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|objava javnega     |občina      |  7   |
|naznanila v Uradnem  |         |     |
|listu RS        |         |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|javna razgrnitev in  |občina,      |  15  |
|javna obravnava    |izdelovalec    |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|zavzemanje stališč do |občina,      |  7   |
|pripomb        |izdelovalec    |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|potrditev stališč do  |občinski svet,  |  10  |
|pripomb in seznanitev |občina      |     |
|javnosti        |         |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|priprava predloga   |izdelovalec    |  20  |
+-----------------------+------------------+----------+
|pridobivanje mnenj   |nosilci urejanja |  15  |
|nosilcev urejanja   |prostora     |     |
|prostora        |         |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|usklajen predlog    |izdelovalec    |  10  |
+-----------------------+------------------+----------+
|sprejem odloka na   |občinski svet   |  15  |
|občinskem svetu    |         |     |
+-----------------------+------------------+----------+
|objava odloka v    |občina      |  7   |
|Uradnem listu RS    |         |     |
+-----------------------+------------------+----------+
Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 6–7 mesecev.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe SD ZN, so:
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto;
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto;
– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest.
V primeru, da se v postopku priprave SD ZN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.
6. Obveznosti financiranja priprave SD ZN
Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vodenja postopka zunanjih izvajalcev se v celoti naložijo pobudniku.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Črnomelj ter pošlje Ministrstvu pristojnemu za prostor.
Št. 3505-3/2013
Črnomelj, dne 28. marca 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost