Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1047. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2012, stran 3517.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 20. seji dne 28. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Rogašovci za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2012.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 2012 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------+------------+
|KONTO     OPIS                |Realizacija |
|                         |2012    |
|                         |v EUR    |
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------------------------------------------------+------------+
|     I.  SKUPAJ PRIHODKI          |3.650.275,08|
|        (70+71+72+73+74+78)        |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|        TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |2.343.980,31|
+--------------------------------------------------+------------+
|70       DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |2.263.317,76|
+--------------------------------------------------+------------+
|700      DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |2.154.310,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|703      DAVKI NA PREMOŽENJE        |  19.368,33|
+--------------------------------------------------+------------+
|704      DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |  89.639,43|
+--------------------------------------------------+------------+
|706      DRUGI DAVKI            |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|71       NEDAVČNI PRIHODKI         |  80.662,55|
|        (710+711+712+713+714)       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|710      UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  53.768,00|
|        PREMOŽENJA             |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|711      TAKSE IN PRISTOJBINE        |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|712      GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |   169,56|
+--------------------------------------------------+------------+
|713      PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |  6.065,12|
|        STORITEV              |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|714      DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  20.659,87|
+--------------------------------------------------+------------+
|72       KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |  1.799,80|
+--------------------------------------------------+------------+
|720      PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   125,00|
|        SREDSTEV              |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|721      PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|722      PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |  1.674,80|
|        NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|73       PREJETE DONACIJE (730+731)     |  8.510,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|730      PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |  8.510,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|731      PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|74       TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)   |1.295.984,97|
+--------------------------------------------------+------------+
|740      TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   | 267.588,14|
|        JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|741      PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |1.028.396,83|
|        PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA  |      |
|        EVROPSKE UNIJE           |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|78       PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |    0,00|
|        (786+787)             |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|786      OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ     |    0,00|
|        PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|787      PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH     |    0,00|
|        EVROPSKIH INSTITUCIJ        |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|     II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |3.971.107,05|
+--------------------------------------------------+------------+
|40       TEKOČI ODHODKI           | 740.094,07|
|        (400+401+402+403+409)       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|400      PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 191.905,04|
+--------------------------------------------------+------------+
|401      PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |  34.566,41|
|        VARNOST              |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|402      IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    | 508.622,62|
+--------------------------------------------------+------------+
|403      PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|409      REZERVE              |  5.000,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|41       TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |1.058.566,67|
+--------------------------------------------------+------------+
|410      SUBVENCIJE             |  56.107,03|
+--------------------------------------------------+------------+
|411      TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     | 383.867,13|
|        GOSPODINJSTVOM           |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|412      TRANSFERI NEPROFITNIM       |  93.005,45|
|        ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|413      DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   | 525.587,06|
+--------------------------------------------------+------------+
|414      TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|42       INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |2.080.172,87|
+--------------------------------------------------+------------+
|420      NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |2.080.172,87|
+--------------------------------------------------+------------+
|43       INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |  92.273,44|
+--------------------------------------------------+------------+
|431      INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |  57.250,54|
|        FIZ. OSEBAM            |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|432      INVESTICIJSKI TRANSFERI      |  35.022,90|
|        PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|     III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK        | –320.831,97|
|        (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)      |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+--------------------------------------------------+------------+
|75    IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |  2.165,13|
|        PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|        (750+751+752)           |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|750      PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|751      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|752      KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |  2.165,13|
+--------------------------------------------------+------------+
|44    V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |    0,00|
|        KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|440      DANA POSOJILA           |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|441      POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |    0,00|
|        FINANČNIH NALOŽB          |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|     VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |  2.165,13|
|        SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |      |
|        (IV.-V.)              |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+--------------------------------------------------+------------+
|50    VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|500      DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|55    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|550      ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|     IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA | –318.666,84|
|        RAČUNIH (III.+VI.+X.) =      |      |
|        (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)   |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|     X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |    0,00|
+--------------------------------------------------+------------+
|     XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   | 320.831,97|
+--------------------------------------------------+------------+
|        STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |      |
|        12. 2011              |      |
+--------------------------------------------------+------------+
| 9009     Splošni sklad za drugo       | 509.772,19|
+--------------------------------------------------+------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2013-11
Rogašovci, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost