Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1072. Odlok o urejanju vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 3554.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 23. seji dne 19. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o urejanju vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo pogoji za urejanje dejavnosti vrtičkarstva, dajanje vrtičkov v zakup ter rabo in vzdrževanje vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MOSG).
2. člen
Vrtiček po tem odloku je zemljišče namenjeno za pridelavo vrtnin in sadja ter gojenja okrasnih rastlin za lastne potrebe.
Vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in sadja ter gojenje okrasnih rastlin z namenom samooskrbe in negospodarske pridelave.
Splošni pogoji ureditve, rabe, vzdrževanja, nadzora in drugih določb tega odloka veljajo za dejavnost skupinskega vrtičkarstva, ki se v MOSG odvija na zemljiščih v lasti MOSG ali na zemljiščih v zasebni lasti.
3. člen
Zemljišča v MOSG, ki so na podlagi tega odloka primerna za dejavnost vrtičkarstva so:
– zemljišča, ki so (ali bodo) s prostorskimi akti MOSG trajno namenjena za vrtičkarstvo,
– zemljišča, na katerih so (ali bodo) s prostorskimi akti MOSG začasno dovoljeni vrtički.
4. člen
Naloge v zvezi z oddajo vrtičkov, ki so v lasti MOSG, v skladu z določili tega odloka opravlja komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo predstavniki občinske uprave MOSG in posamezni predstavniki četrtnih skupnosti MOSG. Strokovne naloge za potrebe komisije opravlja organ občinske uprave MOSG, pristojen za ravnanje z nepremičninami (v nadaljevanju: pristojni organ).
II. UREJANJE VRTIČKOV
5. člen
Območja in velikost vrtičkov, vrsta, velikost, zmogljivost in oblikovanje objektov za shranjevanje orodja in druge opreme za vrtičkarje (v nadaljevanju: objekti za shranjevanje orodja), rastlinjakov, zbiralnikov oziroma posod za zbiranje vode in kompostnikov, ki jih je dopustno postaviti na zemljiščih, namenjenih za vrtičkarstvo, ter drugi prostorski izvedbeni pogoji so opredeljeni v prostorskih aktih MOSG in v Pravilniku za urejanje območij vrtičkov v MOSG (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga sprejme občinski svet.
6. člen
Ureditev posameznega območja vrtičkov se izvede po načrtu, ki mora biti izdelan skladno s pogoji, določenimi v prostorskih aktih MOSG in v pravilniku. V pravilniku so poleg ureditvenih pogojev za posamezna območja določeni tudi roki za vzpostavitev stanja urejenosti vrtičkov po tem odloku in pravilniku.
Naloge v zvezi z ureditvijo in opremo območja vrtičkov opravlja pristojni organ.
III. ODDAJA VRTIČKOV
7. člen
MOSG odda posamezne vrtičke v zakup v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem MOSG, z zakupno pogodbo. Vrtičke odda osebam s stalnim prebivališčem v MOSG, ki niso lastniki zemljišča v MOSG, primernega za vrtiček. Kriterija za oddajo sta: starost in socialni status zainteresirane osebe. Merila, na podlagi katerih bo sestavljena prednostna lista, se določijo s pravilnikom.
MOSG objavi obvestilo o prvi oddaji vrtičkov v zakup na posameznem območju v mesečnem časopisu Glasnik in na svoji spletni strani. V obvestilu se navede tudi rok za zbiranje vlog zainteresiranih oseb. Ko so oddani vsi vrtički na določenem območju, se preostale zainteresirane osebe uvrsti na prednostno listo. Pred vsako novo oddajo vrtička se ponovno preveri upravičenost do zakupa.
8. člen
Vrtiček se lahko odda v zakup za dobo petih let. Zakupno razmerje se na predlog zakupnika po preteku zakupne dobe podaljša za dobo petih let, razen če MOSG potrebuje zemljišče za druge namene.
MOSG lahko odda vrtiček v zakup s pripadajočim objektom za shranjevanje orodja (lopa).
Kolikor MOSG odda vrtiček v zakup brez pripadajočega objekta ali dela skupnega objekta za shranjevanje orodja in prostorski akt MOSG dovoljuje postavitev takega objekta, lahko zakupnik sam postavi tipsko lopo na podlagi idejne zasnove, ki je sestavni del zakupne pogodbe in je razvidna iz pravilnika.
9. člen
Zakupniki za zakup vrtička plačujejo zakupnino, ki se določi v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem občine.
Poleg zakupnine so zakupniki dolžni plačevati tudi sorazmeren del obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja (elektrika, voda, odvoz odpadkov, vzdrževanje objekta za shranjevanje orodja, sanitarij in podobno) glede na velikost in opremljenost vrtičkov.
10. člen
Zakupnik plačuje zakupnino letno vnaprej, obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja pa polletno v višini sorazmerno določenega deleža.
Če zakupnik sklene zakupno pogodbo med letom, se mu zakupnina sorazmerno zmanjša.
11. člen
Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
MOSG lahko odpove zakupno pogodbo in zahteva odstranitev vrtnin in okrasnih rastlin ter objekta za shranjevanje orodja, ki ga je postavil zakupnik, oziroma izpraznitev objekta za shranjevanje orodja, ki ga je postavila MOSG, ne glede na pogodbene določbe o trajanju zakupa vrtička:
– če zakupnik kljub opominu pristojnega organa uporablja vrtiček oziroma objekt za shranjevanje orodja v nasprotju z zakupno pogodbo ali njenim namenom,
– če zakupnik obdeluje zemljišče v nasprotju z zakupno pogodbo,
– če zakupnik uporablja sredstva za varstvo in gnojenje rastlin v nasprotju z zakupno pogodbo,
– če je zakupnik v zamudi s plačilom zakupnine oziroma s plačilom obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja in jih ne plača niti v roku 15 dni od prejema opomina pristojnega organa,
– če zakupnik odda vrtiček v podzakup ali drugačno uporabo,
– če MOSG potrebuje zemljišče, na katerem je vrtiček, za druge namene v skladu s prostorskimi akti MOSG.
V primerih iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka tega člena lahko MOSG odpove zakupno pogodbo ob vsakem času.
V primeru iz šeste alineje prvega odstavka tega člena se zakupna pogodba razveže z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, da zakupnik lahko odstrani vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline z vrtička. Za poškodovane ali uničene vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline, ki jih zakupnik v odpovednem roku ne odstrani, mu ne pripada odškodnina. V primeru, da mora zakupnik vrniti zemljišče pred iztekom dobe, za katero je plačal zakupnino, je upravičen do povrnitve sorazmernega dela zakupnine.
12. člen
Zakupna pogodba za oddajo vrtička v zakup v skladu z določili tega odloka določa zlasti:
– podatke o pogodbenih strankah,
– lokacijo, velikost in interno oznako vrtička znotraj območja z navedbo parcelne številke zemljišča, številke zemljiškoknjižnega vložka in katastrske občine,
– pogoje za rabo in vzdrževanje vrtička,
– čas trajanja zakupa,
– višino zakupnine,
– vrsto in višino obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja,
– odpoved pogodbe,
– skrbnika pogodbe,
– pristojnosti za razreševanje sporov ter
– druge pravice in obveznosti pogodbenih strank.
O izročitvi vrtička v zakup se sestavi zapisnik.
13. člen
Na podlagi dogovora lahko MOSG z lastnikom zemljišča, kjer se odvija dejavnost vrtičkarstva, sklene zakupno pogodbo in oddaja vrtičke naprej v podzakup.
IV. RABA IN VZDRŽEVANJE VRTIČKOV
14. člen
Na vrtičkih lahko zakupniki pridelujejo vrtnine in sadje ter gojijo okrasne rastline izključno za lastne potrebe.
15. člen
Zakupnik mora obdelovati vrtiček kot dober gospodar in ves čas skrbeti za njegov urejen videz.
16. člen
Rastlinjaki, ki so opredeljeni v pravilniku, so lahko postavljeni od 1. marca do 31. oktobra. Med 1. novembrom in 28. februarjem rastlinjaki ne smejo biti postavljeni. Izjemoma je med 1. novembrom in 28. februarjem lahko postavljeno le ogrodje rastlinjaka brez prekrivne folije, če le to bistveno ne kvari vizualnega izgleda lokacije, do česar se opredelijo strokovne službe MOSG.
17. člen
Na vrtičkih se smejo uporabljati le sredstva za varstvo in gnojenje rastlin, ki jih predpisi dovoljujejo za ekološko pridelavo.
Na vrtičkih, ki so na vodovarstvenih območjih, je dovoljena pridelava vrtnin, sadja in gojenje okrasnih rastlin le na način, ki je z veljavnimi predpisi predpisan za ta območja.
Zakupniki so dolžni ob vsakem času dopustiti vzorčenje tal in rastlin zaradi nadzora uporabe sredstev za varstvo in gnojenje rastlin.
18. člen
Za zalivanje vrtičkov se uporablja predvsem deževnica, ki se zbira v enotno oblikovanih zbiralnikih oziroma posodah za zbiranje vode.
19. člen
Rastlinske odpadke morajo zakupniki odlagati na posebej določenem prostoru za kompostiranje na območju vrtičkov ali na posameznem vrtičku v enotno oblikovanih kompostnikih.
Druge odpadke je vsak zakupnik dolžan odstraniti s svojega vrtička takoj po nastanku v zabojnik za odpadke.
Na vrtičkih se ne sme sežigati odpadkov ali kuriti.
20. člen
Na vrtičkih ni dovoljeno prosto gibanje ter reja in paša domačih živali.
V. NADZOR
21. člen
Nadzor nad ravnanji na delih območij vrtičkov, ki so namenjeni javni rabi opravlja občinski inšpektor ali občinski redar na podlagi odloka, ki ureja način opravljanja gospodarske javne službe in Odloka o urejanju in čiščenju javnih površin na območju MOSG.
Nadzor nad ravnanji zakupnikov na vrtičkih na podlagi zakupnih pogodb opravlja MOSG oziroma pristojni organ preko skrbnikov zakupnih pogodb. Za spoštovanje določb tega odloka in pravilnika pri vrtičkarjih, ki opravljajo svojo dejavnost na zemljiščih, ki niso v lasti MOSG in ki z MOSG nimajo sklenjene zakupne pogodbe, je odgovoren lastnik zemljišča.
22. člen
Občinski inšpektor in skrbniki zakupnih pogodb so dolžni o kršitvah državnih predpisov, ugotovljenih pri izvajanju nadzora iz svoje pristojnosti, obvestiti pristojno državno inšpekcijo, da ukrepa.
VI. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-39/2013
Slovenj Gradec, dne 20. marca 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost