Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1068. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2012, stran 3552.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11), je Občinski svet Občine Krško, na svoji 24. seji, dne 25. 3. 2013, sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Krško za leto 2012
1. člen
Občinski svet Občine Krško sprejme zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Krško za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2012 se objavi na spletni strani Občine, splošni del pa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-27/2013-O802
Krško, dne 25. marca 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KRŠKO ZA LETO 2012

+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SPLOŠNI DEL                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |    v EUR|
|   |IN ODHODKOV                |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   ZR_2012/|
|                         | Realizacija|
|                         |  proračuna|
|                         |     2012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  37.156.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  30.820.891|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  19.169.409|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  15.732.317|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  2.729.180|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   702.908|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |    5.004|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  11.651.482|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.213.632|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    8.934|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    22.121|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   259.630|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  10.147.166|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   598.552|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   244.831|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   353.720|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   429.941|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   429.941|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.143.398|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.660.982|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   | 741 Prejeta sredstva iz državnega    |  3.482.416|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   164.020|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |   164.020|
|   |institucij                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  36.881.857|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  7.863.397|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  1.661.763|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   270.461|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  5.220.623|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   436.889|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   273.661|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  12.425.755|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   318.240|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  7.445.238|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  1.065.117|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  3.597.161|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  16.007.013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  16.007.013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   585.692|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi P.O. in F.O., |   171.799|
|   |ki niso PU                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   413.893|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |   274.944|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (skupaj prihodki  |       |
|   |minus skupaj odhodki)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |   701.379|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (skupaj     |       |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti minus |       |
|   |skupaj odhodki brez plačil obresti)    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |  10.531.739|
|   |– (40 + 41) (tekoči prihodki minus tekoči |       |
|   |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  1.547.031|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  1.547.031|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  1.547.031|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |  –1.272.087|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –1.547.031|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   –274.944|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  2.875.073|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
AAA Zlata odličnost