Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1069. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo, stran 3553.

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 24. seji, dne 25. 3. 2013, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo (Uradni list RS, št. 69/99 in 57/06).
2. člen
V poglavju »III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE POSEGE V PROSTOR« se:
– v 6. členu »Deponije agregatov« na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:
»Površine za deponiranje agregatov se lahko na delu nadkrijejo s pritličnimi nadstrešnicami, sestavljenimi iz več dvokapnih strešin sive barve (širina enote do 20 m), naklona od 10º do 25º.«.
– v 9. členu »Območje spremljajočih objektov« na koncu besedila doda stavek, ki glasi:
»Dopustna je tudi rušitev obstoječih objektov.«.
– spremeni 10. člen »Zelene površine«, tako, da glasi:
»Zelene površine z visokim rastjem in grmičevjem se uredijo na severnem delu ter na robovih gramoznice.
Na severnem delu gramoznice, med zelenim pasom ob lokalni cesti Drnovo – Brege in gramozno jamo, je možna ureditev parkirišč ter zunanjih površin ob obstoječem poslovnem kompleksu. Območji se ločita z zeleno površino, ki se zazeleni ter zasadi z visokim rastjem in grmičevjem.«.
3. člen
V poglavju »V. POGOJI UREJANJA PROMETNEGA OMREŽJA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA« se v 18. členu »Parkirišča« črta prva alinea ter nadomesti z dvema novima alineama, ki glasita:
»– na severozahodnem delu območja ter ob upravnem objektu na spodnjem nivoju platoja, se predvidijo parkirna mesta za osebna vozila,
– parkirna mesta za tovorna vozila na severnem delu.«.
4. člen
Grafična priloga: Ureditev asfaltne baze Drnovo (marec 2013), je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-19/2010-O502
Krško, dne 25. marca 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost