Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1055. Akt o ustanovitvi družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o., stran 3528.

V skladu z določili 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 – v nadaljevanju: ZGD-1), 7. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 28/01, 87/01, 51/02, 108/03, 72/05, 21/06, 14/07, 60/07, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) (v nadaljevanju: ZJF) ter v skladu z 19. členom Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 21. redni seji dne 28. 3. 2013 sprejel
A K T
o ustanovitvi družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem Aktom o ustanovitvi, ustanovitelj Občina Šentrupert (v nadaljevanju: družbenik), ustanavlja družbo z omejeno odgovornostjo Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. (v nadaljevanju: družba).
II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
2. člen
Firma družbe se glasi: Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.
Sedež družbe: Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
Skrajšana firma družbe se glasi: Dežela kozolcev, d.o.o.
3. člen
Sprememba firme družbe je mogoča samo s sklepom ustanovitelja družbe.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Dejavnost družbe je:
   22.130   Izdajanje revij in periodike
  22.150   Drugo založništvo
  51.190   Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
  52.488   Trgovina na drobno v drugih specializiranih
        prodajalnah, d. n.
  56.300   Strežba pijač
  58.110   Izdajanje knjig
  58.130   Izdajanje časopisov
  58.140   Izdajanje revij in druge periodike
  58.190   Drugo založništvo
  59.140   Kinematografska dejavnost
  62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
        računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
  63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
  63.300   Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
        potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
  64.910   Dejavnost finančnega zakupa
  68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
  68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
  70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
  71.129   Druge inženirske dejavnosti in tehnično
        svetovanje
  71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje
  72.220   Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
  72.300   Obdelava podatkov
  72.400   Omrežne podatkovne storitve
  72.600   Druge računalniške dejavnosti
  73.101   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju naravoslovja
  73.103   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
  73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
  73.120   Posredovanje oglaševalskega prostora
  73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
  73.201   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju družboslovja
  73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
        področju humanistike
  74.110   Pravno svetovanje
  74.120   Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti, davčno svetovanje
  74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja
  74.140   Podjetniško in poslovno svetovanje
  74.400   Oglaševanje
  74.500   Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne
        sile
  74.851   Prevajanje
  74.852   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
  74.853   Druga splošna tajniška opravila
  74.860   Dejavnost klicnih centrov
  74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
  74.873   Druge poslovne dejavnosti, d. n.
  75.130   Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
        poslovanje
  80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje, d. n.
  82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje
        izpopolnjevanje in usposabljanje
  85.600   Pomožne dejavnosti izobraževanja
  91.120   Dejavnost strokovnih združenj
  92.521   Dejavnost muzejev.
Družba lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge spremljajoče dejavnosti, ki se pojavljajo občasno in dejavnosti, ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materiala in so namenjene glavni dejavnosti.
Podrobnejšo notranjo organizacijo določi direktor družbe z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v družbi.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽI
5. člen
Osnovni kapital družbe se sestoji iz denarnega vložka družbenika. Vrednost denarnega vložka družbe znaša 30.000,00 EUR (trideset tisoč evrov 00/100) v denarju. Osnovni vložek v denarju se vplača na poslovni račun družbe. V osnovnem kapitalu družbe je družbenik udeležen z enim poslovnim deležem.
6. člen
Poslovni delež daje imetniku pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do sorazmernega deleža dobička in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja v primeru likvidacije ali stečaja družbe.
V. POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE
7. člen
Družba ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa pooblastila.
8. člen
Za nastale obveznosti družbe odgovarja družba z vsem svojim premoženjem. Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.
VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE
9. člen
Organa družbe sta:
– družbenik
– direktor.
10. člen
Družbenika po pooblastilu tega Akta o ustanovitvi v družbi zastopa župan Občine Šentrupert. Družbenik, ki ga predstavlja župan Občine Šentrupert samostojno upravlja družbo in odloča o naslednjem:
– o sprejetju letne bilance in izkazu uspeha,
– o razdelitvi dobička in kritju izgube,
– vračanju naknadnih vplačil, delitvi in prenehanju poslovnega deleža,
– postavitvi in odpoklicu direktorja,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ter
– v drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
11. člen
Družbenik sprejema odločitve v obliki sklepov.
Vse odločitve, katere sprejme družbenik, je potrebno vpisati v knjigo sklepov, katero potrdi notar. Sklepi, kateri niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
VII. DIREKTOR DRUŽBE
12. člen
Organ vodenja poslov družbe je direktor (v nadaljevanju: direktor), ki ga imenuje družbenik s sklepom za obdobje 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor se imenuje na podlagi izvedenega javnega razpisa. Direktor zastopa družbo naproti tretjim osebam neomejeno.
13. člen
Direktor zastopa in predstavlja družbo doma in v tujini neomejeno.
14. člen
O datumu poteka mandata direktorju mora družba obvestiti družbenika najmanj 90 dni pred potekom mandata. Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov iz prejšnjega člena objavi v imenu družbenika družba. Javni razpis se objavi v javno informacijskem sredstvu največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata direktorja. V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen rok za prijavo na razpis, ki pa ne sme biti krajši od osem dni.
15. člen
Družbenik za izvedbo postopka imenovanja direktorja družbe imenuje tričlansko komisijo, ki mora vse prispele vloge pregledati in ugotoviti ali so pravočasne in popolne ter ugotoviti ali kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje in pripraviti o tem poročilo. Družbenik na podlagi poročila komisije, ki vsebuje ugotovitve, kateri od kandidatov izpolnjujejo razpisne pogoje, imenuje direktorja.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi družbenik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata. V pogodbi o zaposlitvi se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja v skladu z določili tega sklepa o ustanovitvi.
16. člen
Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena zakona, ki ureja področje gospodarskih družb,
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– da pozna delo in področja delovanja družbe.
VIII. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE
17. člen
Družba pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– lahko pa tudi iz drugih virov (donacije, dotacije, sponzorstvo, kandidatura na javnih natečajih, razpisih idr.).
IX. DELITEV DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki družba nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja.
19. člen
Dobiček družbe se ugotavlja za poslovno leto na podlagi letne bilance.
Družba razporedi čisti dobiček najkasneje v petih letih po sprejemu letnega poročila.
20. člen
O načinu kritja izgube odloča edini družbenik.
X. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
21. člen
Družba vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob upoštevanju računovodskih standardov in načel ter splošnih računovodskih predpostavk, ki jih izdaja z zakonom pooblaščena organizacija.
Družba sestavlja poročila za vsako poslovno leto.
Za pravočasno izdelavo in pravilnost letnih poročil odgovarja direktor družbe.
Edinemu družbeniku pripada kopija letnega poročila.
Direktor mora družbeniku dostaviti kopijo letnega poročila v roku 15 dni po sestavi le-tega.
XI. DODATNA SREDSTVA
22. člen
Družba sme zbirati dodatna sredstva, ki so potrebna za njeno delo z vpisom novih vlog ipd. v skladu s sklepom družbenika.
XII. ZAČETEK IN TRAJANJE DRUŽBE
23. člen
Z vpisom sklepa o ustanovitvi družbe v sodni register pridobi družba pravno in poslovno sposobnost.
Trajanje družbe ni časovno omejeno.
Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim z zakonom.
XIII. SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI
24. člen
Sprememba Akta o ustanovitvi je veljavna le, če je v pisni obliki, podpisana s strani družbenika. Spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ob ustanovitvi družbe Občinski svet Občine Šentrupert imenuje zakonitega zastopnika za čas trajanja postopka imenovanja prvega direktorja oziroma največ za dobo enega leta.
Zakoniti zastopnik mora opraviti vse potrebno za pričetek delovanja družbe (odprtje transakcijskega računa, izdelava žigov, registracija družbe, sprejem potrebnih aktov, ki niso v pristojnosti družbenika itd.) in opraviti vse potrebno, da se izpelje javni razpis in se imenuje prvi direktor družbe.
Na podlagi imenovanja zakonitega zastopnika sklene z njim pogodbo o zaposlitvi družbenik. Delovno razmerje z zakonitim zastopnikom se sklene za določen čas, za čas trajanja postopka imenovanja prvega direktorja oziroma največ za dobo dveh let. V pogodbi o zaposlitvi se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti zakonitega zastopnika v skladu z določili tega sklepa o ustanovitvi.
Z imenovanjem direktorja zakonitemu zastopniku avtomatično preneha funkcija.
26. člen
Razmerja, pravice in obveznosti v družbi, ki niso urejena s tem aktom se uredijo z drugimi akti družbe.
Za vsa razmerja, ki niso urejena s tem aktom, ali drugimi akti družbe, se neposredno in smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja področje gospodarskih družb.
27. člen
Ta akt o ustanovitvi družbe začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0003/2013
Šentrupert, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost