Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1041. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu, stran 3513.

Na podlagi 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11), 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 14. marca 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Lastniki kmetijskega gospodarstva Cernatič v Šempasu nameravajo le-to dopolniti s poslopjem s hlevom za govejo živino in prašiče. Vsebina ne sodi v strnjeno naselje, zato bodo poslopje gradili na dovolj odmaknjeni lokaciji na polju. Investitor namerava pozidati del zemljišča s hlevoma v obliki črke T tako, da bosta oblikovala pred burjo zaščiteno dvorišče. Dvorišče bo ograjeno, imelo bo greznico na izpraznjevanje, v bližini gnojnik, prostor pa dopušča še umestitev čistilne naprave z laguno. Zemljišče, kjer bo poslopja gradil, je po osnovni planski rabi namenjeno kmetovanju in ni stavbno zemljišče. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije je z odločbo št. 351-305/2012/6 z dne 12. junija 2012 odločilo, da investitor izpolnjuje pogoje, da se njegova pobuda vključi v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe, kakor to dopušča in zahteva novela Zakona o kmetijskih zemljiščih.
2. Območje OPPN
Območje ureditve zajema zemljišča s parcelnimi številkami 5768, 5769 in 5770, vse k.o. Šempas.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Variantne strokovne rešitve bo pripravil izdelovalec načrta, v skladu z izraženimi potrebami in pričakovanji investitorja.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+---------------------------------------------+-----------------+
|priprava osnutka načrta           |30 dni      |
+---------------------------------------------+-----------------+
|pridobitev smernic in sklepa MKO       |40 dni      |
|o potrebnosti CPVO              |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|dopolnjen osnutek načrta           |30 dni      |
|                       |(s CPVO 90 dni) |
+---------------------------------------------+-----------------+
|javna razgrnitev in obravnava        |40 dni      |
+---------------------------------------------+-----------------+
|priprava predloga načrta           |30 dni      |
+---------------------------------------------+-----------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MKO o      |40 dni      |
|sprejemljivosti vplivov na okolje      |(s CPVO 60 dni) |
+---------------------------------------------+-----------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v sprejem z |30 dni      |
|odlokom                   |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje;
– Agencija RS za okolje;
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Svet KS Šempas.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Mestna občina Nova Gorica v zvezi s financiranjem priprave OPPN ne bo imela obveznosti. Sredstva za izdelavo OPPN bo zagotovil investitor. Sredstva za stroške vodenja postopka so zagotovljena v postavki 16029003-08009 proračuna MONG za leto 2013.
7. Končna določba
Ta sklep začne veljati takoj. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Št. 3505-1/2013-4
Nova Gorica, dne 14. marca 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost