Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1059. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2012, stran 3534.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 23. seji dne 26. marca 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2012 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna).
2. člen
(1) Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) V splošnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna Občine Tolmin za leto 2012 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(3) V posebnem delu zaključnega računa proračuna so predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna prikazani po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
(4) V načrtu razvojnih programov so po posameznih projektih prikazane predvidene vrednosti, njihove spremembe tekom leta 2012 in realizirane vrednosti v letu 2012.
(5) Sestavni deli zaključnega računa proračuna iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
3. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna na ravni podskupin kontov izkazuje naslednje realizirane zneske:
4. člen
(1) Sredstva na računih na dan 31. december 2012 v višini 2.172.515,64 EUR postanejo sestavni del splošnega dela proračuna Občine Tolmin za leto 2013.
(2) Sredstva proračunske rezerve Občine Tolmin na dan 31. december 2012 v višini 104.963,92 EUR se prenesejo v sklad proračunske rezerve Občine Tolmin za leto 2013.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0012/2010
Tolmin, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost