Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1033. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2012, stran 3502.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 19. seji dne 26. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Idrija za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2012, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2012 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
+--------+---------------------------------------+--------------+
|KONTO  |OPIS                  |  REALIZACIJA|
|    |                    |     2012|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) |  12.314.333|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  10.920.841|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   9.105.650|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   700|Davki na dohodek in dobiček      |   7.825.746|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   703|Davki na premoženje          |    957.695|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   704|Domači davki na blago in storitve   |    317.993|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   706|Drugi davki              |     4.215|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   1.815.191|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   710|Udeležba na dobičku in dohodki od   |   1.595.148|
|    |premoženja               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   711|Takse in pristojbine          |     5.423|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   712|Globe in druge denarne kazni      |    49.236|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   713|Prihodki od prodaje blaga in storitev |    73.793|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   714|Drugi nedavčni prihodki        |    91.591|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    33.087|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   720|Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    11.877|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   722|Prihodki od prodaje zemljišč in    |    21.210|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   730|Prejete donacije iz domačih virov   |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.319.857|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   740|Transferni prihodki iz drugih     |    761.053|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   741|Prejeta sredstva iz državnega     |    558.803|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |    40.548|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   787|Prejeta sredstva od drugih evropskih  |    40.548|
|    |institucij               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |  11.995.960|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   3.839.241|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   400|Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    798.354|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   401|Prispevki delodajalcev za socialno   |    128.494|
|    |varnost                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   402|Izdatki za blago in storitve      |   2.648.333|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   403|Plačila domačih obresti        |    28.909|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   409|Rezerve                |    235.152|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   4.473.094|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   410|Subvencije               |    47.457|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   411|Transferi posameznikom in       |   2.681.556|
|    |gospodinjstvom             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   412|Transferi neprofitnim organizacijam in |    588.540|
|    |ustanovam               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   413|Drugi tekoči domači transferi     |   1.155.541|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   3.413.448|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   420|Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   3.413.448|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    270.177|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   431|Investicijski transferi pravnim in   |    81.744|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   432|Investicijski transferi proračunskim  |    188.433|
|    |uporabnikom              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK       |    318.373|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    15.534|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    15.534|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   750|Prejeta vračila danih posojil     |    15.534|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   751|Prodaja kapitalskih deležev      |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   441|Povečanje kapitalskih deležev in    |       0|
|    |finančnih naložb            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    15.534|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)      |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   500|Domače zadolževanje          |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)    |    384.159|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    384.159|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|   550|Odplačila domačega dolga        |    384.159|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |    –50.251|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   –384.159|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |   –318.373|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |    –17.623|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Idrija za leto 2012.
4. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2012 v višini 160.487,34 € se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2013.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2012 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Idrija.
Št. 410-0012/2013
Idrija, dne 26. marca 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost