Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1062. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila 2013 do 30. junija 2013, stran 3547.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 100. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 23. seji dne 26. marca 2013 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila 2013 do 30. junija 2013
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) v obdobju od 1. aprila 2013 do 30. junija 2013 oziroma do uveljavitve proračuna občine za leto 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljnjem besedilu: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tolmin za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/11, 76/11, 26/12, 46/12, 98/12; v nadaljnjem besedilu: odlok o proračunu).
II. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine, njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2012 in za iste programe kot v letu 2012.
(2) V obdobju začasnega financiranja se smejo sredstva uporabiti do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2012.
(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2013.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma z odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
III. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2012.
(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen z drugim odstavkom 3. člena tega sklepa.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. aprila 2013 do 30. junija 2013 oziroma do uveljavitve proračuna občine za leto 2013, in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0032/2012
Tolmin, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost