Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1056. Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012, stran 3531.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/11) je občinski svet na 21. redni seji dne 26. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2012.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0003/2013-12
Šmarjeta, dne 27. marca 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost