Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2013 z dne 2. 4. 2013

Kazalo

1038. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 80 Grad Bokalce, stran 3511.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 80 Grad Bokalce
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 80 Grad Bokalce (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi
Območje OPPN je pretežno nepozidan zelen prostor travniških in gozdnih površin. Teren je nagnjen proti jugu. V delu območja je grajski kompleks z gradom Bokalce. Objekti so v slabem gradbenem stanju. Ob Cesti na Vrhovce je obstoječi stanovanjski objekt.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga in 9/13; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL) območje OPPN obsega dve enoti urejanja prostora. Na južnem delu je enota urejanja prostora z oznako RD-438, namenjena centralnim dejavnostim (CU), na severnem delu pa je enota urejanja prostora z oznako RD-368, namenjena eno- in dvostanovanjskim površinam (SSce). OPN MOL za območje predvideva pripravo OPPN.
Z OPPN je predvidena:
– prenova grajskega kompleksa z novim programom in vizualno sanacijo tako, da bo grad ohranil vlogo dominante v odprtem prostoru;
– gradnja približno 50 oskrbovanih stanovanj ali stavb za dejavnosti v povezavi s programom grajskega kompleksa;
– gradnja eno- ali dvostanovanjskih hiš, skupaj približno 40 stanovanjskih enot.
Območja posameznih programov bodo ob upoštevanju naravnih danosti med seboj povezana s potmi in urejenimi zelenimi površinami, omogočena bo tudi povezava z bližnjimi gozdnimi površinami.
Dostop v območje je predviden s Ceste na Bokalce, ki jo je treba preurediti in prilagoditi priključevanje na novo predvideno povezovalno cesto med krožiščem na Griču in Cesto Dolomitskega odreda.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja stanovanjskih enot in oskrbovanih stanovanj v zelenju ter prenovo grajskega kompleksa.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Četrtni skupnosti Rožnik in obsega grajski kompleks gradu Bokalce ter površine, ki na vzhodni strani segajo do Ceste na Bokalce, na južni do Ceste na Vrhovce ter na zahodni in severni strani do roba gozda.
Območje OPPN obsega naslednje zemljiške parcele v katastrski občini Šujica:
286/1 del, 286/4, 286/6, 286/7, 286/5, 292/2, 292/1, 294/5, 293/2, 293/1, 294/4, 294/2, 294/3, 294/6, 295/1 del, 299/1, 299/2, 2166/17 del, 298/7, 295/2, 301/4 del, 301/3, 302/11 del, 2166/16 del, 298/6, 303/16, 303/13, 303/15 del, 303/10, 304/8, 285/37 del, 303/8, 304/7, 285/35, 303/7, 304/6, 304/11 del, 290/1, 291 del, 289/1 del, 288/1 del, 287/1, 286/2, 287/2, 289/2, 288/2, 289/3, 296/2, 296/4, 296/5, 296/3, 294/7, 298/4, 298/3, 297/2, 303/9, 303/2, 297/1, 303/4, 303/3, 298/1 in 298/8. Območje meri približno 87.000 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. Telemach d.o.o.
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
14. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Na podlagi prikaza stanja prostora, strokovnih podlag in OPN MOL so bile pripravljene tri variantne rešitve. Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, ki je izdelana kot sinteza variantnih rešitev.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-25/2011-14
Ljubljana, dne 18. marca 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost