Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1015. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert, stran 3396.

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10, 57/11 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – EZ-UPB2, 70/08, 22/10, 37/11 Odl. US: U-I-257/09-22, 10/12 – v nadaljevanju: »Energetski zakon«) ter 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 20. redni seji dne 26. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se urejajo pogoji in način izvajanja daljinskega ogrevanja na ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert, ki je občinska izbirna gospodarska javna služba. (v nadaljevanju: gospodarska javna služba).
S tem odlokom se na področju oskrbe s toploto uvaja na ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert zasleduje usmeritev lokalnega energetskega koncepta na področju razvoja oskrbe s toploto, določajo se osnove za določitev načinov bodoče oskrbe s toploto, vključitev ukrepov za učinkovito rabo toplote, soproizvodnjo toplote in električne energije, uporabo obnovljivih virov energije ter določitev območja, kjer se oskrba s toploto izvaja iz javnega omrežja in javnih proizvodnih virov.
2. člen
(Območje izvajanja javne službe)
S tem odlokom se zaradi doseganja energetskih, ekoloških in tehnoloških učinkov ter s tem zagotavljanja smotrnejše izrabe energije in toplovodnega omrežja, na ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert, predpiše obvezna oskrba s toploto iz javnega toplovodnega omrežja.
Ureditveno območje Lesno predelovalnega centra Šentrupert zajema parc. št. 960/4, 956/2, 955/3, 2306/1, 2306/2, 1543/1 – del, 1540 – del, 1554 – del, 952, 948/1, 948/2, 949/1, 949/2, 1566 – del, 940 – del, 941/2 – del, 942 in 943/3 vse k.o. Bistrica. Grafični del ureditvenega območja Lesno predelovalnega centra Šentrupert je sestavni del tega odloka.
Znotraj ureditvenega območja Lesno predelovalnega centra Šentrupert, se morajo priključiti na sistem daljinskega ogrevanja vsi novi javni objekti, proizvodni objekti in objekti drugih poslovnih dejavnosti, skratka vsi objekti, za katere je potrebno ob izgradnji pridobiti gradbeno dovoljenje.
Obstoječi objekti pa so se dolžni priključiti najkasneje takrat, ko je zgrajen primarni toplovod oziroma ko je potrebno obnoviti hišno toplotno postajo.
3. člen
(Opredelitev javne službe)
Proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje in dobava toplote je energetska dejavnost, za opravljanje katere je potrebno pridobiti licenco, ki jo izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo. Dejavnosti iz prejšnjega stavka so izbirna gospodarska javna služba.
Gospodarska javna služba daljinskega ogrevanja, obsega dejavnost proizvodnje in dobavo toplote iz obnovljivih virov energije, kot tudi dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja na ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert.
4. člen
(Izvajalec javne službe)
Izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplote, je Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje), ki upravlja s proizvodnimi objekti in omrežjem za prenos toplote na podlagi pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe in upravljanju z infrastrukturo.
5. člen
(Kataster omrežij in infrastrukture)
Javno podjetje mora za toplovodno omrežje voditi kataster distribucijskega omrežja in naprav, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o uporabnikih in odjemalcih. Obseg in način vodenja katastra in zbirk podatkov, ki jih predpiše pristojni državni organ.
Kataster se vodi atributivno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
V katastrih in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na omrežje. S temi podatki javno podjetje ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih je dolžno dajati na vpogled samo pristojnemu organu oziroma od njega pooblaščenim organom v okviru nadzora in uporabniku na njegovo zahtevo v delu, v katerem se nanašajo nanj, ter organom, za katere tako določa zakon. Določba tega odstavka se ne uporablja za podatke, za katere je treba postopati po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
6. člen
(Uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert, določenem v 2. členu.
Medsebojna razmerja se uredijo z ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toploto.
7. člen
(Zagotavljanje storitev javne službe)
Občina Šentrupert in javno podjetje, morata zagotavljati uporabnikom izvajanje storitev javne službe iz tega odloka, v skladu z veljavno področno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, splošnimi akti javnega podjetja ter veljavnimi občinskimi predpisi.
8. člen
(Naloge javnega podjetja)
Javno podjetje opravlja na ureditvenem območju Lesno predelovalnega centra Šentrupert na podlagi javnega pooblastila poleg nalog iz 3. člena tega odloka, predvsem naslednje naloge:
– izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja v zvezi s priključki na javno vročevodno omrežje, vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja k posegom v varovalno območje (pas) vročevodnega omrežja,
– izdaja ostale dokumente, ki jih na podlagi področnih predpisov mora podati upravljavec področne javne infrastrukture.
9. člen
(Pridobitev ustrezne dokumentacije)
Uporabnik mora pred priključitvijo na javno vročevodno omrežje od javnega podjetja pridobiti vsa ustrezna soglasja oziroma drugo dokumentacijo v skladu z veljavno področno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, splošnimi akti distributerja toplote ter veljavnimi občinskimi predpisi.
10. člen
(Viri financiranja)
Viri financiranja javne službe iz tega odloka so:
– cena za storitev javne službe po tem odloku in
– komunalni prispevek.
11. člen
(Cena storitev javne službe)
Občinski svet sprejema ceno za storitev javne službe po tem odloku, na predlog javnega podjetja, če z drugimi predpisi ni določeno drugače. Variabilni del cene gospodarske javne službe sprejema pristojni organ upravljanja javnega podjetja, ki mora ob vsaki spremembi cene predložiti informacijo v vednost Občinskemu svetu Občine Šentrupert.
Za sprejem tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja mora javno podjetje pridobiti soglasje pristojnega organa Občine Šentrupert.
12. člen
(Nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci javnega podjetja pa opravljajo strokovni nadzor v skladu z veljavnimi splošnimi akti. Strokovni nadzor nad javnim podjetjem izvaja pristojni organ občinske uprave.
13. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0011/2013
Šentrupert, dne 26. februarja 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost