Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

1009. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako B, stran 3388.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 57/12 in 109/12) in 30. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) sprejmem
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako B
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 49/11; v nadaljevanju: OPN Sodražica ID).
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID obsegajo:
a) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN Sodražica ID znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na meje med namenskimi rabami, kategorije namenskih rab, stopnje izkoriščenosti parcel, namenjenih gradnji in druge prostorske izvedbene pogoje,
b) tematske spremembe in dopolnitve vsebin OPN Sodražica ID, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin OPN Sodražica ID,
c) novelacijo urbanističnega načrta in posledično dopolnitve vsebin OPN Sodražica ID, ki se nanašajo na razvojne vsebine skupnega pomena v Občini Sodražica,
d) jasnejšo artikulacijo posameznih delov tekstualnega in grafičnega dela OPN Sodražica ID ter odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega in grafičnega dela OPN Sodražica ID.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine odloka o OPN Sodražica ID, njegovih prilog in grafičnega dela.
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID se pripravijo v okviru strateških usmeritev Občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica. Strateški del ohranja vse cilje in usmeritve. Zaradi novelacije strokovnih podlag (urbanističnega načrta) se po potrebi dopolni tudi strateški del.
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID se ne nanašajo na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča in niso v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID se pripravijo na podlagi internih ugotovitev, noveliranega razvojnega programa občine in na podlagi predlogov in pobud, zbranih na Občini Sodražica, do objave tega sklepa.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID) z oznako B
V obdobju po sprejetju OPN Sodražica ID in njegovi uveljavitvi oktobra 2011 so bile pri njegovi uporabi s strani Občine Sodražica, Upravne enote Ribnica, projektantov, posameznikov ter drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti upoštevana, ter podani predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN Sodražica ID za posamezna območja.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID bodo odpravljene neusklajenosti:
– med posameznimi členi odloka,
– med določili odloka in njegovih prilog,
– med določili odloka in kartografskimi prikazi in
– med posameznimi kartografskimi prikazi.
Na podlagi ugotovljenih neusklajenosti bodo izboljšani oziroma dopolnjeni tudi prostorski izvedbeni pogoji in druga določila za posamezna območja in tematska področja. Poudarek sprememb in dopolnitev z oznako B je vključitev vsebin razvojnega programa občine in novelacije urbanističnega načrta Sodražice.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID)
Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se nanašajo na celotno območje Sodražice, posamezne spremembe in dopolnitve namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v tekstualni ali grafični obliki pa na posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani ter na podlagi strokovnih preveritev vključeni v osnutek sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
Izdelane strokovne analize se bodo nadgradile z razvojnim progamom, ki ga bo na podlagi delavnic oblikovala Občina Sodražica skupaj z izvajalcem sprememb in dopolnitev OPN Sodražica.
5. člen
(okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID)
Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID so:
+--------------------+-------------------+
|– oblikovanje    |največ 2 meseca  |
|razvojnega programa |          |
|občine       |          |
+--------------------+-------------------+
|– novelacija    |največ 2 meseca  |
|urbanističnega   |          |
|načrta       |          |
+--------------------+-------------------+
|– priprava osnutka |največ 1 mesec   |
|spememb in     |          |
|dopolnitev OPN   |          |
|Sodražica ID    |          |
+--------------------+-------------------+
|– priprava     |največ 3 mesece po |
|dopolnjenega    |pridobitvi in   |
|osnutka       |uskladitvi smernic |
|          |nosilcev urejanja |
|          |prostora      |
+--------------------+-------------------+
|– priprava predloga |največ 2 meseca po |
|          |zaključku javne  |
|          |razgrnitve     |
+--------------------+-------------------+
|– priprava     |največ 3 mesece po |
|dopolnjenega    |pridobitvi     |
|predloga      |pozitivnih mnenj  |
|          |nosilcev urejanja |
|          |prostora s     |
|          |postopkom     |
|          |usklajevanja    |
+--------------------+-------------------+
Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
Nosilci urejanja prostora oziroma organizacije, ki skladno z ZPNačrt za nosilce pripravljajo smernice in mnenja glede predlaganih prostorskih ureditev, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Sodražice ID, so:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor (za področje razvoja poselitve),
– Mnistrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),
– Zavod za gozdove Slovenije (za področje gozdarstva),
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave (za področje ohranjanja narave),
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine),
– Ministrstvo za infrastrukturo in promet, Direktorat za promet (za področje cestnega prometa),
– Ministrstvo za infrastrukturo in promet, Direktorat za energijo (za področje rudarstva),
– Ministrstvo za infrastrukturo in promet, Direktorat za energijo (za področje energetike),
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja),
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko (za področje obrambe),
– Občina Sodražica,
– Elektro Ljubljana, DE Kočevje (za področje električne energije),
– Hydrovod d.o.o. (za področje vodooskrbe),
– Komunala Ribnica d.o.o. (področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju),
– Telekom Slovenije (za področje telekomunikacij).
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Sodražica – www.sodrazica.si.
Št. 350-2/13-2
Sodražica, dne 25. marca 2013
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost