Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 12280-3/2013 Ob-2031/13 , Stran 1068
Št. 12280-3/2013 Ob-2031/13
Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje rednega dela društev upokojencev v Mestni občini Novo mesto v letu 2013
Predmet razpisa je sofinanciranje rednega dela društev upokojencev, ki delujejo na območju Mestne občine Novo mesto. Pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo društva upokojencev, ki izvajajo programe na območju Mestne občine Novo mesto, imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa, imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa in imajo za leto 2012 izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto. Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 15.000,00 EUR. Rok za porabo sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto 2013 z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo obravnavane. Rok za oddajo prijav in način oddaje Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 19. aprila 2013. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 19. aprila 2013 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje rednega dela društev upokojencev v letu 2013«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog se bo začelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2013, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, tel. 07/39-39-274 ali e-pošta: branka.bukovec@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto

AAA Zlata odličnost