Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 900-11/2013-70 Ob-2083/13 , Stran 1116
Št. 900-11/2013-70 Ob-2083/13
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet prodaje so parkirna mesta, ki se nahajajo v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica): – Parkirno mesto št. 1, v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-1, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 2, v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-2, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 5, v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-5, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 6, v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-6, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 8, v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-8, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 13, v izmeri 13,57 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 14, v izmeri 13,78 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-13, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 15, v izmeri 13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-15, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 16, v izmeri 13,55 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-16, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 54, v izmeri 13,79 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-54, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 120, v izmeri 13,51 m2, ki se nahaja v I. kleti v podzemnem garažnem objektu v Ljubljani, soseska Nove Poljane, Grablovičeva ulica 50–64 (uvoz Jakopičeva ulica) z ID oznako1727-1054-120, k.o.-Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 64, v izmeri 13,66 m2, ki se nahaja v I. kleti, v podzemnem garažnem objektu na naslovu Povšetova 37, v soseski Nove Poljane z ID oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. – Parkirno mesto št. 63, v izmeri 14,53 m2, ki se nahaja v I. kleti, v podzemnem garažnem objektu na naslovu Povšetova 37, v soseski Nove Poljane z id. oznako nepremičnine 1727-1054-64, k.o. 1727 Poljansko predmestje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Izhodiščna cena: 10.500,00 EUR. Predmetne nepremičnine so vključene v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013. Parkirna mesta so prazna in prosta bremen. Navedene cene ne vključujejo davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«; 3.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika; 3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 3.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 3.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 3.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na št. 099-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 15. 4. 2013. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine na naslovu _______, št. ____ (obvezno napisati št. parkirnega mesta)«, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 7. 2013. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-34, kontaktna oseba Marina Anžur. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 18. 4. 2013, s pričetkom ob 11.30, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu: Grablovičeva ulica 50–64, Povšetova 37, s pričetkom ob 11.30. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost