Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 478-91/2009/13 Ob-2054/13 , Stran 1087
Št. 478-91/2009/13 Ob-2054/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Počitniški dom Jalovec v Ratečah, ki obsega: – stavbo z ID znakom 2167-408 (počitniški objekt) in stavbo z ID znakom 2167-457 (povezovalni hodnik), na naslovu Rateče 11a, Rateče Planica, ki stojita na nepremičnini z ID znakom 2167-295/8-0 (parc. št. 295/8, k.o. 2167 Rateče) – stanovanjska stavba, v izmeri 158 m2, – nepremičnino z ID znakom 2167-295/7-0 (parc. št. 295/7, k.o. 2167 Rateče) – dvorišče, v izmeri 388 m2, – nepremičnino z ID znakom 2167-295/2-0 (parc. št. 295/2, k.o. 2167 Rateče) – travnik, v izmeri 1528 m2, – posamezne dele (sobe) z ID znakom 2167-410-8, 2167-410-9, 2167-410-10, 2167-410-11, 2167-410-12 in 2167-410-13, v stavbi z ID znakom 2167-410, na naslovu Rateče 12a, Rateče Planica, ki stoji na nepremičnini z ID znakom 2167-295/9-0 (parc. št. 295/9, k.o. 2167 Rateče). K nepremičninam pripadajo tudi posebni skupni deli stavbe z ID znakom 2167-410, na naslovu Rateče 12a, Rateče Planica, ter solastniški delež na splošnih skupnih delih te stavbe in pripadajočega zemljišča. Lastnik nepremičnin: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, znaša 340.000,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja 200,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo dne 17. 4. 2013, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 16. 4. 2013, do 12. ure, plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklic 28 17116-2990008-39901313. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru s Kajo Vagaja, tel. 01/514-71-75. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52. 9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do podpisa pogodbe, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – del nepremičnine z ID znakom 2167-295/2-0 (parc. št. 295/2, k.o. 2167 Rateče) se nahaja v območju, ki se varuje kot etnološki spomenik (es); – Občina Kranjska Gora ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičninah; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost