Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

992. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2012, stran 3351.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) ter 71. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 16. redni seji dne 14. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za leto 2012, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2012.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v letu:
+----------------------------------------------------------------------------+
|A) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH                   |
|UPORABNIKOV                                 |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|I. Skupaj prihodki                       |2.960.467,73|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|II. Skupaj odhodki                       |3.151.445,69|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|III. Proračunski presežek (I.–II.)               | –190.797,96|
+----------------------------------------------------------------------------+
|B) IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih    |      0|
|deležev                            |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       |      0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|VI. Prejeta minus dana posojila                |      0|
|in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)           |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|C) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA                        |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|VII. Zadolževanje                       |      0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|VIII. Odplačilo dolga                     |      0|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|IX. Sprememba stanja na računu                 | –190.797,96|
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)             |      –|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)               | 190.797,96|
+---------------------------------------------------------------+------------+
|XII. Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta    | 128.692,14|
+---------------------------------------------------------------+------------+
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finančnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-003/2013
Ljubno, dne 14. marca 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost