Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

976. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2012, stran 3335.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 98. člena Zakona o javnih financah ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 16. seji dne 21. 3. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Cerknica za leto 2012
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2012.
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | PRORAČUN |REALIZACIJA |
+-------------------------------------+------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov      |    2012|    2012|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI        | 12.384.275| 10.513.434|
|   |(70+71+72+73+74)        |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |  8.819.796|  8.712.916|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI        |  7.817.331|  7.967.725|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in    |  6.809.473|  6.809.473|
|   |dobiček            |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje    |   803.858|   957.777|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in  |   240.000|   200.475|
|   |storitve            |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |706 Drugi davki        |      0|      0|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI       |  1.002.465|   745.191|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in   |   764.820|   492.559|
|   |dohodki od premoženja     |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine    |    4.200|    4.372|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |712 Denarne kazni       |   51.500|   57.796|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga |   20.000|   25.133|
|   |in storitev          |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki  |   161.945|   165.331|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI      |   435.950|   203.805|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje    |   262.500|   124.834|
|   |osnovnih sredstev       |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog |    3.000|   27.048|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje    |   170.450|   51.922|
|   |zemljišč in neopr. dolgo.   |      |      |
|   |sredstev            |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE        |    2.000|    2.000|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz    |    2.000|    2.000|
|   |domačih virov         |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine |      0|      0|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI      |  3.126.529|  1.594.714|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz   |  1.210.450|   797.410|
|   |drugih javnofinančnih     |      |      |
|   |institucij           |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz držav. |  1.916.079|   797.304|
|   |pror. iz sredstev proračuna EU |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  | 13.032.508| 10.585.971|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI         |  2.742.688|  2.809.210|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki   |   478.491|   459.496|
|   |zaposlenim           |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za |   87.770|   83.761|
|   |socialno varnost        |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in    |  2.051.427|  2.176.902|
|   |storitve            |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti  |   100.000|   72.421|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |409 Rezerve          |   25.000|   16.629|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI        |  4.124.155|  4.130.318|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |410 Subvencije         |   285.085|   245.082|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in |  1.496.981|  1.441.125|
|   |gospodinjstvom         |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim   |   513.316|   483.293|
|   |organizacijam in ustanovam   |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači    |  1.828.773|  1.960.818|
|   |transferi           |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino |      0|      0|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI     |  5.933.475|  3.484.533|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih |  5.933.475|  3.484.533|
|   |sredstev            |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   232.190|   161.910|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi  |   130.000|   106.000|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi  |   102.190|   55.910|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.- |  –648.233|   –72.537|
|   |II.)              |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |      |      |
|   |NALOŽB             |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |      0|    7.500|
|   |IN PRODAJA KAP. DELEŽEV    |      |      |
|   |(750+751+752)         |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |      0|      0|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih   |      0|      0|
|   |posojil            |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih    |      0|      0|
|   |deležev            |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova     |      0|      0|
|   |privatizacije         |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |      0|    7.500|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |      |
|   |(440+441+442)         |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POV.     |      0|      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |440 Dana posojila       |      0|      0|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih   |      0|      0|
|   |deležev in naložb       |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz |      0|      0|
|   |naslova privatizacije     |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |      0|    7.500|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |      |      |
|   |(IV.-V.)            |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA       |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)       |      0|      0|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE          |      0|      0|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje    |      0|      0|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)     |   320.000|   302.732|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA        |   320.000|   302.732|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga  |   320.000|   302.732|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)     |  –968.233|  –367.769|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH      |      |      |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |  –320.000|  –302.732|
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-  |   648.233|   72.537|
|   |VIII.-IX.=-III.)        |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
|   |9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO – |   870.668|   502.899|
|   |STANJE PRESEŽKA        |      |      |
+-----+-------------------------------+------------+------------+
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2012 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2012.
3. člen
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2013
Cerknica, dne 21. marca 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost