Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 50/2013 Ob-2080/13 , Stran 1116
Št. 50/2013 Ob-2080/13
Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter Načrta z razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Nazarje v območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta BIČ- Šmartno ob Dreti
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, MŠ 5883822000, ID za DDV: 43645151. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje je komunalno urejeno stavbno zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji v naselju Šmartno ob Dreti. V ceno je všteta nova komunalna oprema. Zemljiško stanje je urejeno. Prodajajo se naslednja zemljišča: 2.1. Zemljišče 1 – (parc. št. 566/5, travnik, v izmeri 769 m2 in parc. št. 566/18, travnik, v izmeri 176 m2, obe k.o. Šmartno ob Dreti) skupaj 945 m2. Izhodiščna cena 28.274,40 EUR. Navedena cena ne vsebuje 20% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Zemljišče 2 (parc. št. 566/17, travnik, v izmeri 79 m2 in parc. št. 566/6, travnik, v izmeri 630 m2, obe k.o. Šmartno ob Dreti) skupaj 709 m2. Izhodiščna cena 21.213,28 EUR. Navedena cena ne vsebuje 20% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Zemljišče 4 – parc. št. 566/9, travnik, v izmeri 639 m2 in parc. št. 566/10, travnik, v izmeri 216 m2, obe k.o. Šmartno ob Dreti; skupaj 855 m2. Izhodiščna cena 25.581,60 EUR. 2.4. Zemljišče 5 – parc. št. 566/11, travnik, v izmeri 895 m2, k.o. Šmartno ob Dreti. Izhodiščna cena 26.778,40 EUR. 2.5. Zemljišče 6 – parc. št. 566/15, travnik, v izmeri 728 m2, k.o. Šmartno ob Dreti. Izhodiščna cena 21.781,76 EUR. 2.6. Zemljišče 7 – parc. št. 566/16, njiva, v izmeri 334 m2 in travnik, v izmeri 375 m2, k.o. Šmartno ob Dreti; skupaj 709 m2. Izhodiščna cena 21.213,28 EUR. 2.7. Zemljišče 8 – parc. št. 566/20, njiva, v izmeri 761 m2, k.o. Šmartno ob Dreti. Izhodiščna cena 22.769,12 EUR. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«; 3.2. Prodajno pogodbo bo pripravila Občina Nazarje; 3.3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je oddal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom županje izbran za najugodnejšega ponudnika; 3.4. Izbrani ponudnik moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od nakupa odstopa in ima Občina Nazarje pravico zadržati vplačano varščino; 3.5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo; 3.6. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 3.7. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun EZR Občine Nazarje, št. 01283-0100018921, sklic na številko: 0075825-7221001-08; 4.2. Ponudbe so zavezujoče in morajo vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa z nazivom banke (za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – priloge iz točke 4.5; 4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 6. 5. 2013. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. 4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v ovojnici z označbo »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin« na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje. 4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta – fizične osebe, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ni starejši od treh mesecev, – izjavo o sprejemanju pogojev iz javne ponudbe. 5. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Nazarje, tel. 03/839-16-00. Ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi na navedeni telefon oziroma preko elektronska pošte: obcina@nazarje.si 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 7. 5. 2013, ob 14.30, v prostorih Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje. 6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo Komisija ponudnik, ki so ponudili enako kupnino, v roku 8 dni pozvala k oddaji nove ponudbe oziroma bo z njimi izvedla pogajanja. 6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Nazarje: www.nazarje.si in na oglasni deski na sedežu občine, Savinjska cesta 4, Nazarje.
Občina Nazarje

AAA Zlata odličnost