Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

Št. 32/13 Ob-2069/13 , Stran 1102
Št. 32/13 Ob-2069/13
Svet zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, Kranj, na osnovi Sklepa št. 13/5/9, katerega je Svet OŠ Helene Puhar Kranj sprejel na 5. seji dne 13. 3. 2013, razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter imeti pridobljeno specialno pedagoško izobrazbo. Predvideni začetek dela bo v letu 2013. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v zaprti ovojnici najkasneje v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, Kranj, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. Dodatna pojasnila so dostopna na internetni strani šole: http://www.os-hpuhar.si/default.aspx. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj

AAA Zlata odličnost