Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2013 z dne 29. 3. 2013

Kazalo

988. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, stran 3347.

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11), prve alineje prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SNAGA Javno podjetje d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 596/12 z dne 22. 3. 2012 – prečiščeno besedilo) ter na podlagi 30. člena v povezavi s 5. in 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 12. redni seji dne 21. 3. 2013 soglasno sprejel
S K L E P
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
1. S tem sklepom se določi tarifni sistem za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in občine: Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode in Škofljica, in sicer za:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov),
– zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: zbiranje BIO odpadkov),
– obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi elementi tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju in so:
– cena za eno praznjenje zabojnika za komunalne odpadke (EUR/liter),
– cena za prevzem tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke (EUR/liter),
– cena za en vnos v podzemne zbiralnice ali zbirne stiskalnice (EUR/liter),
– cena za maso obdelanih določenih vrst komunalnih odpadkov (EUR/kg),
– cena za maso odloženih komunalnih odpadkov (EUR/kg) in
– cena za nadstandardne storitve po javno objavljenem ceniku izvajalca javne službe (EUR).
3. Elementi tarifnega sistema obračuna storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz 1. točke tega sklepa (v nadaljevanju tudi: javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki) so:
– storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
– storitev zbiranja BIO odpadkov,
– storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
– storitev odlaganja komunalnih odpadkov in
– nadstandardne storitve.
4. Osnova za izračun tarifnih postavk oziroma zaračunanih cen so s strani pristojnih občinskih organov potrjene cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb iz 1. točke tega sklepa za obračunski enoti kg in m3, ki so sestavljene v skladu s podzakonskim predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Iz povprečnih cen, potrjenih na m3 se za redno zbiranje komunalnih odpadkov, po vrstah javnih služb in storitev in glede na velikost zabojnikov, vrečk in velikost vnosa v podzemne zbiralnice, v sorazmernem deležu prostornine, izračuna cenik izražen v litrih, upoštevaje, da je 1 m3 1.000 litrov.
5. Obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz 1. točke tega sklepa se za uporabnike v gospodinjstvih, počitniških hišah in poslovnih prostorih, kjer se komunalni odpadki zbirajo v podzemnih zbiralnicah in zbirnih stiskalnicah ter v zabojnikih, prostornine od 80 do 1.100 l, izvaja mesečno. Vsem uporabnikom se obračunajo storitve iz prve, druge, tretje in četrte alineje 1. točke tega sklepa razen uporabnikom, ki BIO odpadke hišno kompostirajo in nimajo zabojnika za zbiranje BIO odpadkov. Tem uporabnikom se ne zaračuna storitev iz druge alineje 1. točke tega sklepa. Za obračun storitve odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov se upošteva s poslovnim načrtom in z letnim poročilom izvajalca javne službe določen delež izločenih odpadkov, ki se ob vsaki spremembi objavi v ceniku izvajalca javne službe.
Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za uporabnika, ki BIO odpadke hišno kompostira in nima zabojnika za zbiranje BIO odpadkov:
Zu = Cmko x Šmko
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko – cena za prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke,
Šmko – povprečno mesečno število praznjenj zabojnika za mešane komunalne odpadke, izračunano na letni ravni in določeno na dve decimalni mesti.
Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za uporabnika, ki ima zabojnik za zbiranje BIO odpadkov:
Zu = (Cmko x Šmko) + (Cbio x Šbio)
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko – cena za prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke,
Cbio – cena za prostornino zabojnika za BIO odpadke,
Šmko – povprečno mesečno število praznjenj zabojnika za mešane komunalne odpadke, izračunano na letni ravni in določeno na dve decimalni mesti,
Šbio – povprečno mesečno število praznjenj zabojnika za BIO odpadke, izračunano na letni ravni in določeno na dve decimalni mesti.
Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za uporabnika, vključenega v sistem podzemnih zbiralnic ali zbirnih stiskalnic:
V podzemne zbiralnice in zbirne stiskalnice uporabniki odpadke prepuščajo s karticami, ki beležijo število vnosov. Obračunska količina za en vnos komunalnih odpadkov je 30 litrov, za en vnos BIO odpadkov je 10 litrov. Na mesec se obračuna dejansko število vnosov komunalnih odpadkov in dejansko število vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj kot 6 vnosov komunalnih odpadkov in 4 vnosi BIO odpadkov. Obračuna se vsaka aktivna kartica.
Zu = (Cmko x Šmko) + (Cbio x Šbio)
kjer je:
Zu – znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko – cena za 30 l določenih vrst komunalnih odpadkov,
Cbio – cena za 10 l BIO odpadkov,
Šmko – število mesečnih vnosov določenih vrst komunalnih odpadkov, vendar ne manj kot 6,
Šbio – število vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj kot 4.
6. Obračun obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki se v obdelavo pripeljejo izven rednega zbiranja komunalnih odpadkov je:
Zo = Ko x Cob
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača,
Ko – masa sprejetih določenih vrst komunalnih odpadkov izražena v kg,
Cob – cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov izražena v EUR/kg.
7. Pri obračunu obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, se za obračun storitve odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov upošteva s poslovnim načrtom in z letnim poročilom izvajalca javne službe določen delež izločenih odpadkov, ki se ob vsaki spremembi objavi v ceniku izvajalca javne službe. Obračun obdelave in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov, ki se v obdelavo pripeljejo izven rednega zbiranja komunalnih odpadkov je:
Zo = (Ko x Cob) + (KKo x Cod)
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača,
Ko – masa sprejetih določenih vrst komunalnih odpadkov izražena v kg,
KKo – masa sprejetih določenih vrst komunalnih odpadkov, zmanjšana za delež z obdelavo izločenih odpadkov, objavljen v ceniku izvajalca javne službe, izražena v kg,
Cob – cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov izražena v EUR/kg,
Cod – cena odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov izražena v EUR/kg.
8. Obračun odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki se na odlaganje pripeljejo izven rednega zbiranja komunalnih odpadkov je:
Zo = Ko x Cod
kjer je:
Zo – znesek, ki ga uporabnik plača,
Ko – masa odloženih odpadkov v odlaganje izražena v kg,
Cod – cena odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov izražena v EUR/kg.
9. Obračun nadstandardnih storitev se opravi po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
10. Kot merilo za razdeljevanje stroškov storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa med posameznimi stanovanji v stavbi ali več stavbah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju, za pravne osebe pa število zaposlenih. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa niso posredovali pisnih podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih ali število zaposlenih pri pravnih osebah, se uporabi kot merilo, za razdelitev stroškov storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa po posameznih stanovanjih in poslovnih prostorih, podatke o tlorisnih površinah stanovanj in poslovnih prostorov.
11. Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.
12. V primeru občasnega nastanka večjih količin mešanih komunalnih odpadkov, lahko uporabniki te odpadke prepuščajo v tipiziranih vrečkah za mešane komunalne odpadke, ki jih nabavijo na prodajnih mestih, ki jih določi izvajalec javne službe. Z nakupom tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke so plačane tudi storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa.
13. Obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa se izvaja na osnovi podatkov za posameznega uporabnika, za posamezno stavbo in podatkov registra zbirnih mest. Spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun storitev, so možne na osnovi podatkov iz uradnih evidenc in podatkov, ki jih izvajalcu javne službe sporočajo uporabniki.
14. Na zahtevo fizične ali pravne osebe se lahko zabojnik za odpadke zamenja za večji ali manjši zabojnik največ enkrat na tri leta brez dodatnih stroškov. Vsaka dodatna zamenjava zabojnika znotraj obdobja treh let se uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku izvajalca javne službe.
15. Izvajalec javne službe je dolžan zaračunati vse zakonsko predpisane dajatve.
16. Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z dne 29. 1. 2010.
17. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporabljati pa se začne na podlagi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja iz 1. točke tega sklepa, z dnem objave cenikov.
18. Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja s potrjeno ceno in cenik nadstandardnih storitev oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Št. 9-SU/2013
Ljubljana, dne 21. marca 2013
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Zoran Janković l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost